Книги з географії | Сторінка 1

Перелік підручників з географії

 1. Андрейко І. М. Природа Городоччини

  Посібник з краєзнавства «Природа Городоччини» написаний на основі зібраних матеріалів багаторічних спостережень за погодою на Городоцькій і Оброшинській метеостанціях і Комарнівському гідрометеопосту, власних досліджень природи району, а також детального аналізу спеціальної літератури і картографічних джерел, які мають відношення до даної теми.

  У посібнику подано розгорнуту фізико-географічну характеристику Городоцького району на основі сучасних даних: географічного положення, геологічної будови і пов'язаних з нею корисних копалин, рельєфу, клімату, гідрографії, ґрунтів, рослинного і тваринного світу, ландшафтів і проблем охорони природу.

 2. Андрющенко Т. І., Бревус С. М. та ін. Відображення культурної спадщини України з використанням електронних карт в середовищі геоінформаційної системи МАН України

  Навчально-методичний посібник орієнтований на формування початкових знань в області геоінформаційних систем і технологій, їх структури, функцій та застосування; знайомить із компонентами програмного забезпечення ArcGIS 10.2 та можливостями їх використання при створенні електронних карт для відображення культурної спадщини України. Подається практичний курс створення електронних карт з метою вивчення культурної спадщини Т. Г. Шевченка на основі вказаного програмного забезпечення.

  Посібник може використовуватися методистами та керівниками секцій системи Малої академії наук України, вчителями й учнями шкільної та позашкільної системи освіти в навчальній та навчально-дослідницькій діяльності. Разом з тим матеріал посібника може бути корисним як учнівській молоді гуманітарного напрямку навання, так і фахівцям, які запроваджують передові інформаційні технології у вивчення культурних процесів, при вирішенні багатьох дослідницьких завдань. Цей підхід найбільш плідний, коли він починає щепитися з молодих років і органічно входить у свідомість людей.

 3. Біланюк В.І. Практикум із загальної гідрології

  Запропонований практикум призначений для студентів географічних факультетів університетів при вивченні ними курсу "Загальна гідрологія". Курс "Загальна гідрологія" має своєю метою вивчення водних об'єктів земної кулі (Світовий океан, річки, озера, підземні води, льодовики, болота), процесів, які протікають у них, взаємодії водних об'єктів з географічним середовищем та їхнє значення у народному господарстві.
  Практикум містить ряд вузлових питань, які є базовими для пізнання гідрологічних процесів і особливостей окремих водних об'єктів, а також для засвоєння методів гідрологічних розрахунків.
  Завдання практикуму – закріпити теоретичний матеріал з зазначеного курсу шляхом вирішення конкретних гідрологічних завдань і вправ.

 4. Байрак Г. Методи геоморфологічних досліджень

  Розглянуто методи виконання польових геоморфологічних досліджень за головними напрямами геоморфології та окремими морфогенетичними категоріями рельєфу. Описано деякі камеральні методи: тематичне картографування, геоморфологічна інтерпретація матеріалів дистанційного зондування Землі, ГІС в геоморфології, графічне зображення результатів досліджень.

  Для спеціалістів, які використовують методи геоморфологічних досліджень, студентів географічних та інших природничих факультетів університетів України.

 5. Бершадська Т. Економічна та соціальна географія світу

  Посібник «Економічна та соціальна географія світу» адресований учням 10-х класів загальноосвітніх шкіл, у яких на вивчення географії відведено одну годину на тиждень. У ньому розкривається зміст усіх тем, передбачених навчальною програмою, містяться матеріали для виконання практичних робіт.

  Посібник «Економічна та соціальна географія світу» також може використовуватись учнями профільних і спеціалізованих класів загальноосвітніх шкіл; коледжів та гімназій; абітурієнтами під час підготовки до вступних іспитів.

 6. Гілецький Й.P. Географія України

  Підручник курсу соціально-економічної географії 9 класу, підготовлений для загальноосвітніх шкіл, що працюють за програмами другого структурного варіанта вивчення предмета. У виданні розкривається зміст усіх тем, які передбачає навчальна програма з географії України для 8-9 класів. При підготовці підручника використано навчальний посібник «Соціально-економічна географія України» за ред. проф. Шаблія О. І., (Львів: Світ, 1994). Передусім, це стосується питань соціально-економічного районування України.
  Оскільки в навчальних програмах МО України рекомендується вивчати у школах економічні райони, то у новому виданні дається і їхня коротка характеристика.

 7. Геренчук К.І. Природа Закарпатської області

  В колективній монографії узагальнені матеріали по геології, геоморфології, кліматичних особливостях, поверхневих та підземних водах, рослинності, грантах, тваринному світі та ландшафтах, розглянуті питання охорони природи та раціонального використання природних умов і ресурсів.

  Призначена для широкого кола спеціалістів – співробітників проектних організацій, вчителів, студентів університетів, педагогічних та сільськогосподарських інститутів, краєзнавців, всіх, хто займається питаннями охорони природи. Табл. 10. Іл. 21. Бібліогр.: 216 назв.

  Редакція науково-технічної та природничої літератури.

1 | 2 | 3 | 4 >>>