Книги з географії | Сторінка 2

Перелік підручників з географії

 1. Геренчук К.І. Природа Львівської області

  Колективна монографія є узагальненням надзвичайно широких, але розпорошених у різних виданнях відомостей про рельєф, геологію, корисні копалини, клімат, поверхневі та підземні води, рослинність, ґрунтовий покрив, тваринний світ і ландшафти Львівської області.
  Це перша монографія, в якій на сучасному науковому рівні охарактеризована природа області, описані природні райони та ландшафти, грунтовно розглядаються питання охорони природи.
  Книга придасться вчителям, студентам, туристам, спеціалістам сільського господарства, працівникам проектних організацій, усім, хто цікавиться природою рідного краю.

 2. Геренчук К.І. Природа Волинської області

  В колективній монографії узагальнені матеріали досліджень геології, рельєфу, корисних копалин, клімату, поверхневих і підземних вод, рослинності і грунтового покриву, тваринного світу і ландшафтів, а також описані природні райони і розглянуто питання охорони природи і використання природних ресурсів Волинської області.
  Книга розрахована на вчителів, викладачів природничих наук вузів, співробітників проектних організацій. Може бути використана студентами, туристами, любителями природи.

 3. Горішний П.М., Чупило Г.Р. Завдання та методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Геоморфологія»

  Лабораторні роботи спрямовані на формування у студентів наукових уявлень про рельєф, його історію розвитку, а також процеси, які відбувались у минулому і тривають сьогодні. У процесі виконання завдань значну увагу приділяють вивченню геологічної будови рельєфу, його взаємозв’язків із гірськими породами та значенню геологічних утворень у формуванні генетичних категорій рельєфу.
  Завдання цих методичних рекомендацій грунтуються на розроблених раніше лабораторних роботах С.В. Лютцау «Общая геоморфология. Методические указания» М.: МГУ, 1976; О.В. Скварчевської «Робоча програма та лабораторні роботи з геоморфології». Львів: ЛДУ, 1981; І.П. Ковальчука, М.Б. Іваника «Програма та лабораторні роботи з курсу «Геоморфологія» Львів: ЛДУ, 1996; В.І. Кружаліна, С.В. Лютцау «Практикум по общей геоморфологи» М.: МГУ, 1998. Для висвітлення теоретичного матеріалу використано підручники О.І. Спірідонова «Основы общей методики полевых геоморфологических исследований и геоморфологического картографирования» М., 1970 та О.К. Леонтьєва, Г.І. Ричагова «Общая геоморфология» М., 1988. Однак вони розширені і доповнені новими завданнями та ілюстраціями. Матеріал, викладений у лабораторних роботах, розроблений на підставі досвіду авторів з проведення практичних занять.

 4. Заставний Ф.Д. Фізична географія України

  Підручник складається з чотирьох розділів. У першому — характеризуються кордони країни, дається оцінка її географічного положення. У другому — розкривається історія вивчення території держави від найдавнішого часу до наших днів, а також дослідження українських географів у зарубіжних країнах. У третьому розділі висвітлюються окремі компоненти природи (геологія, рельєф, клімат, води, ґрунти, рослинність і тваринний світ тощо), дається господарська оцінка природним умовам і природним ресурсам, розкривається вплив господарської діяльності людини на довкілля, заходи з охорони природи. У четвертому — розглядаються природно-територіальні комплекси (фізико-географічні зони, підзони, провінції і т.д.), характеризується природно-заповідний фонд України.

 5. Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України

  Економічна географія вивчає закономірності розміщення господарства країни, розселення людей, використання ними природних умов і ресурсів (тобто економічні питання), соціальна — умови життя, роботи, відпочинку людей, розвиток сфери обслуговування (тобто соціальні питання). Оскільки економічні і соціальні питання тісно пов'язані між собою, шкільний предмет дістав назву — економічна і соціальна географія України.

 6. Карпенко H.I. Рельєф морських берегів

  Проаналізовано гідродинамічні та літодинамічні умови формування берегів Світового океану, особливості утворення абразійних і акумулятивних форм рельєфу в береговій зоні, а також різнотипність берегів, методи їхнього вивчення. Подано коротку історію вивчення морських берегів, розглянуто господарське значення берегової зони, окреслено головні терміни і поняття.
  Рекомендовано для студентів географічних спеціальностей і спеціалізацій вищих навчальних закладів, що вивчають берегову зону Світового океану і його морських басейнів.

 7. Ковальчук І. П., Курганевич Л.П. Методичні вказівки з виконання курсових робіт

  Використання студентами цих методичних рекомендацій дозволить оптимізувати їхню роботу зі збору, аналізу даних, їхнього узагальнення, картографічної і змістовної інтерпретації отриманих результатів, обгрунтування практичних рекомендацій; сприятиме формуванню наукового стилю роботи з документами, підвищенню рівня фахової підготовки випускників географічного факультету.

<<1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>>