Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та інші.
Теоретичні основи державного земельного кадастру

(За ред. М.Г. Ступеня) - Бібліографічний список

Бібліографічний список

1. Андрущенко Г.О. Грунти західних областей УРСР. – Львів; Дубляни, 1970. – 114 с.
2. Володін М.О. Основи земельного кадастру: Навчальний посібник. – К., 2000. – 320 с.
3. Гнаткович Д. И. Методические рекомендации по применению данных земельного кадастра при организации системы севооборотов сельскохозяйственных предприятий. – Львов, 1986. – 37 с.
4. Гнаткович Д. І. Науково-методичні положення оцінки земель України у світових цінах. – Львів, 1995. – 68 с.
5. Даниленко А.С, Лихогруд М.Г. Основні засади запровадження в Україні кадастрово-реєстраційної системи // Землевпорядний вісник. – 2003. – №1. – С. 22-27.
6. Добряк Д.С., Вагін Ю.М., Єршов В.Г. Методологічні основи автоматизації процесу реєстрації прав на земельні ділянки // Землевпорядний вісник. – 1998. – №1(2). – С.10-15.
7.  Докучаєв В.В. Избранные сочинения. – М.: Сельхозгиз, 1954. – 708 с.
8. Економічна оцінка земель районів Львівської області. – Львів. 1988. – 76 с.
9. Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ «Одіссей», 2002. – 600 с.
10. Земельний кодекс України. – Львів: Укр. технології, 2001. – 80 с.
11. Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – 816 с.
12. Земельный кадастр стран Западной Европы, США и Канады / Л.Я. Освищер и др. // Обзорная информация ВНИИТЭИ Агропром. – М., 1992. – 56 с.
13. ЗУ – 04.87. Технические указания по определению показателей бонитировки почв Украинской ССР для экономической оценки пахотных земель. – К., 1987. – 41 с.
14. Інструкція з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, ба-зем, 6б-зем, 2-зем). – К.: Держкомзем України, 1998.
15. Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі: Затверджена наказом Держкомзему України від 29.02.2002р. №27. – К.: Держкомзем України, 2002.
16. Конституція України // Час. – 1996. – 12 липня.
17. Лавейкін М.І. Реєстрація землі в системі управління земельними ресурсами. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 1999. – 178 с.
18. Лісовий кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 21 січня 1994 р. // Кодекси України. – 2002. – №9. – С. 77-133.
19. Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр: Підручник. – Львів: Світ, 1991. – 452 с.
20. Марков СЮ. Загальносвітові тенденції розвитку кадастрової системи // Землевпорядний вісник. – 2003. – №1. – С. 46-49.
21. Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Постанова Кабінету Міністрів України // Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – С. 432-436.
22. Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів // Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – С. 385-391.
23. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник. – 1999. – №3. – С. 29-32.
24. Методические разработки земельного кадастра в Украинской ССР. – К., 1974. – 44 с.
25. Методические рекомендации по проведению бонитировки почв. – К.: УААН, 1993. – 96 с.
26. Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Реєстрація землі і нерухомості" / Укладачі: М.Г. Ступень, Л.Ф. Кисіль. – Львів: ЛДАУ, 2001.
27. Методичні рекомендації з експертної грошової оцінки земельних ділянок // Землевпорядний вісник. – 1999. – №1. – С. 32-34.
28. Михасюк І.Р., Маланчук М.М. Земельний кадастр і диференціальна рента. – Львів: Вид-во Львів, держ. ун-ту, 1971. – 225 с.
29. Общесоюзная методика оценки земель (временная). – М., 1976. – 70 с.
30. О порядке ведения государственного земельного кадастра: Постановление Совета Министров СССР от 10 июня 1977 г. №501 // Собр. постановлений правительства СССР. – 1977. – №19.
31. Основні положення щодо створення планово-картографічної основи для реформування земельних відносин, ведення державного земельного кадастру, землевпорядкування, охорони та моніторингу земель. – К.: Держкомзем України, 1997.
32. Оценка земельной собственности / Под общ. ред. Дж.Зекерта. – Красногорск: Красная гора, 1993. – 64 с.
33. Оценка участка земли под промышленную застройку, расположенного на территории России, проведенная Ричардом П. Рисом: Методические материалы. – М.: Рос. о-во оценщиков, 1991. – 48 с.
34. Перович Л., Волосецький В. Основи кадастру. – Ч.1. – Львів; Коломия, 2000. – 130 с.
35. Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів // Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – С. 391-432.
36. Порядок державної реєстрації договорів оренди землі // Землевпорядний вісник. – 1999. – №1. – С. 23-26.
37. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник. – 1999. – №3. – С. 32-42.
38. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №31. – С. 246.
39. Про внесення змін до Положення про порядок ведення державного земельного кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України // Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи /Держкомзем України. – К.: Урожай. 1998. – С. 330-334.
40. Продаж землі підприємствам в Україні: Методичні рекомендації (перша редакція). – К., 1998. – 37 с.
41. Про державний земельний кадастр: проект Закону України // Землевпорядкування. – 2003. – №1. – С. 61-82.
42. Про експертну грошову оцінку земель: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. №1531 //Урядовий кур'єр. – 2002. – 26 жовтня.
43. Про методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р. №525 // Землевпорядний вісник. – 1998. – №2. – С. 25-27.
44. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №4. – С. 28.
45. Про основи містобудування: Закон України від 16.11. 1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №52. – С. 683.
46. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №47. – С. 251.
47. Про планування і забудову територій: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №31. – С. 250.
48. Про плату за землю: Закон України від 19.09.1996 р. // Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – С. 197-207.
49. Про податок на додану вартість: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №21. – С. 156.
50. Про Порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Наказ Держкомзему України, Державного комітету України у справах містобудування і архітектури, Державного комітету України по водному господарству, Міністерства агропромислового комплексу України. Державного комітету лісового господарства України. УААН від 29.08.1997р. №86/19/148/86/76/88 // Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи /Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – С. 436 -467.
51. Про присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель: Вказівка Державного комітету України по земельних ресурсах №12 від 20 березня 2002 р. – К.: Держкомзем України, 2002. – 5 с.
52. Про програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру // Землевпорядний вісник. – 1998. – №2. – С. 37-44.
53. Про програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру: Постанова Кабінету Міністрів України від 2.12.1997р. №1355 // Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – С. 334-347.
54. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення: Указ Президента України від 19 січня 1999 р. №32/ 99 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №35. – С. 240.
55. Про склад вихідної інформації з інвентаризації земель в населених пунктах (кадастровий землеустрій): Вказівка Держкомзему України від 25 вересня 1997 р. №50 // Землевпорядний вісник. – 1998. – №2. – С. 32.
56. Про створення Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах: Наказ Держкомзему України // Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – С. 368-377.
57. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №5-6. – С. 39.
58. Реєстрація землі та нерухомості: Навч. посібник / Р.П.Возняк, Д.І. Гнаткович, А.Я. Сохнич, М.В. Шворак. – Львів: ЛДАУ, 2001. – 216 с.
59. Сборник укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народно-хозяйственного профиля для всех природно-климатических зон страны. – М.: Госгражданстрой, 1986. – 88 с.
60. Семифенко Б., Телиженко А., Соколов Н. Приватизация и оценка городских территорий. – Сумы: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1999. – 250 с.
61. Симонова Л., Маркус Я. Методические рекомендации по оценке рыночной стоимости недвижимости. – К.: Укр. о-во оценщиков, 1995. – 32 с.
62. Ступень М.Г. Використання земель населених пунктів: Монографія. – Львів, 2000. – 358 с.
63. Тимчасові методичні вказівки по веденню державного земельного кадастру // Землевпорядний вісник. – 1999. – №3.
64. Тимчасові методичні вказівки по кадастровому землеустрою (інвентаризація земель) // Землевпорядний вісник. – 1999. – №3. – С. 45-47.
65. Тимчасові методичні вказівки по складанню кадастрових планів обмежень і обтяжень щодо використання земель // Землевпорядний вісник. – 1999. – №3. – С. 47-51.
66. Тимчасові методичні вказівки щодо присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення державного земельного кадастру // Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи / Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – С. 378-384.
67. Третяк A.M. Інституційні механізми системи реєстрації земельних ділянок і прав на них // Землевпорядний вісник. – 1999. – №1. – С.3-9.
68. Третяк A.M. Класифікатор обмежень прав при використанні земельних ділянок. – К.: Центр земельної реформи в Україні, 2001.
69. Третяк A.M. Проблеми створення системи управління земельними ресурсами та реєстрації землі // Землевпорядний вісник. – 1998. – №3. – С. 4-8.
70. Третяк A.M. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. - К, 1998. – 224 с.
71. Указания по земельно-оценочному (кадастровому) районированию Украинской ССР. – К., 1978. – 14 с.
72. Указания по сбору, обработке и анализу о свойствах почв для земельно-оценочных работ. – К., 1979, 28 с.
73. Українські класифікатори форм власності на землю (УКФВЗ), цільового використання землі (УКЦВЗ). – К.: Держкомзем України, 1998.
74. Федотова М.А., Уткин 3. А. Оценка недвижимости и бизнеса: Учебник. – М.: Зкмос, 2000. – 352 с.
75. Фридман Дж., Ордузй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. – М.: Дело Лтд, 1995. – 480 с.
76. Харрисон Генри С. Оценка недвижимости: Пер. с англ. – М.: РИО Мособлупрполиграфиздат, 1994. – 231 с.
77. Чепков Б.М., Канаш А.П., Розумный И.А., Деревицкий А.В. Земельно-оценочное районирование территории Украинской ССР // Вопросы изучения земель и их оценка. – М.: ГИЗР, 1981. – С. 77-82.
78. Шкала бонітування грунтів Львівської області. – Львів: Львів, філіал ін-ту землеустрою УААН, 1993.