Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Природний рух населення України, народжуваність, смертність

Природний рух населення — зміна кількості і складу населення в результаті народжуваності і смертності (без урахування його механічного переміщення). Якщо в певному році народилося більше дітей, ніж померло всього населення, то природний приріст додатний. Якщо ж населення помирає більше, ніж народжується дітей, природний приріст від'ємний.

В останні роки (з 1991 р.) в Україні природний приріст є від'ємний (див. додаток 3). У сільській місцевості, де демографічна ситуація була і залишається більш напруженою, ніж у містах, цей показник став від'ємним ще на початку 80-х років.

За показником природного приросту населення Україна посідає останнє місце в Європі (див. таблицю 2). До країн, де скорочується природний приріст населення (але значно менше, ніж в Україні), належать також Латвія, Російська Федерація, Естонія, Болгарія, Чехія, Німеччина, Литва, Румунія, Італія і Португалія.

Таблиця 2. Природний рух населення України порівняно з найбільшими країнами Європи (на 1000 чол. населення)
КраїнаРікКількість народженихКількість померлихПриродний приріст (скорочення)Померло дітей у віці до 1 року на 1000 народжених
Україна 1997 8,7 14,9 -6,2 14
Франція 1996 12,6 9,2 3,4 6,4
Іспанія 1995 9,1 8,8 0,3 5,6
Німеччина 1996 9,6 10,7 -1,4 5,6
Польща 1996 11,5 10 1,5 13,5
Великобританія 1995 12,5 10,9 1,6 6,2

У статистиці широко використовують такі показники, як коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення. їх визначають відповідно як відношення кількості живих народжених, кількості померлих і величини приросту (зменшення, скорочення) до середньорічної кількості населення.

Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту міського і сільського населення України (природного руху) різні. Якщо в 1997 р. коефіцієнт зменшення природного приросту населення України (на 1000 чол.) у міських поселеннях становив -4,9, то в сільських він був майже вдвічі нижчий (-8,7). У середньому по Україні цей коефіцієнт, як уже зазначалося, дорівнював -6,2 (див. додаток 5).

В Україні є великі територіальні відмінності в природному прирості населення по регіонах. Найнижчі коефіцієнти цього приросту (-8 і менше) в центральних, північних, південно-східних і східних областях. Лише Закарпатська і Рівненська області мають невеликий приріст населення (відповідно +1,4 і +0,6). Особливо напружена демографічна ситуація склалася в селах Чернігівської області, де в останній час кількість померлих майже в 4 рази перевищила кількість народжених.

Для вивчення природного руху населення будують так звані статевовікові піраміди. Вони графічно зображують розподіл населення за віком і статтю. При тривалому збільшенні його природного приросту нижні частини піраміди завжди довші, ніж наступні за віком її частини. Типова схема статевовікової піраміди для країн з високим природним приростом населення має форму перевернутої лійки (мал. 6). Для України, де різко скорочується природний приріст населення, основа піраміди (до 5-річного віку) значно коротша, ніж будь-якої іншої вікової групи (аж до 50-річного віку) (мал. 7). Піраміда ілюструє також значне переважання жіночого населення у старшому віці, а чоловічого — в молодшому.

Звичайний вигляд статевовікової піраміди країни з тривалим і високим природним приростом населення
Мал. 6. Звичайний вигляд статевовікової піраміди країни з тривалим і високим природним приростом населення
Статевовікова піраміда населення України
Мал. 7. Статевовікова піраміда населення України (1998 р.)

Висока смертність та її прискорене зростання пояснюються двома основними причинами. По-перше, низькою народжуваністю, що врешті-решт призводить до збільшення частки людей старшого віку. А серед них, як відомо, смертність набагато вища, ніж серед людей молодшого покоління. По-друге, швидким зростанням масових захворювань, які важче виліковуються. В окремих областях на високу смертність та її швидке зростання впливають наслідки чорнобильської катастрофи.

В Україні на несприятливий загальний показник смертності безпосередньо впливає висока дитяча смертність.

Дуже швидко збільшується смертність працездатного населення. Це призводить до повсюдного скорочення трудових ресурсів, особливо в селах.

Смертність населення в Україні помітно відрізняється за регіонами. Вона найбільша в Чернігівській, Сумській, Луганській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях. В усіх західних областях смертність населення помітно нижча.

Зрозуміло, що скорочення смертності — одна з найважливіших і пріоритетних національних проблем, якій необхідно приділяти належну увагу.

Причин, що призвели до надзвичайно низької народжуваності та високої смертності, багато. Вони поділяються на демографічні (народжуваність, смертність), соціально-економічні (міграції, рівень життя, зайнятість, економічна стабільність та її перспективи тощо) та ін. Окремо виділяють чинники прямої дії (зростання кількості пізніх шлюбів, розлучень, дитячої смертності тощо) і причини опосередкованої дії (зниження життєвого рівня, зростання злочинності тощо). Причому на цьому етапі всі чинники зумовлюють скорочення кількості (депопуляцію) населення і погіршення його вікової структури. За прогнозами процес депопуляції населення України ще кілька років триватиме.

Скорочення народжуваності в Україні часто пояснюють низьким рівнем добробуту людей. Нема сумнівів щодо великої дійовості і впливу цієї причини. Проте вона не єдина. Відомо, наприклад, що в більшості небагатих африканських та інших країнах світу народжуваність у 4-5 разів вища, ніж в Україні (так, в Анголі вона на 1000 чол. становила 51,3, Афганістані — 50,2). За народжуваністю Україна посідає одне з останніх місць у світі.

У різних частинах України народжуваність неоднакова. В областях, де висока частка людей старшого віку (Донецька, Луганська, Запорізька, Чернігівська, Сумська), показник народжуваності найнижчий (6,6-8,5 на 1000 чол.). У західних, а також у Житомирській та Хмельницькій областях, де склалася сприятливіша вікова структура населення, народжуваність набагато вища (10-13 дітей). В Україні вона більша в селах, ніж у містах.

Особливо напруженою є демографічна ситуація у сільській місцевості Чернігівщини. Напруженою є також демографічна ситуація на селі в областях центральної і південно-східної частини України.

У результаті погіршення демографічної ситуації в сільських місцевостях України створюється загрозлива ситуація з працезабезпеченням у сільськогосподарському виробництві. Ця проблема має загальнодержавне значення.

  1. Що розуміють під поняттям «природний рух населення»?
  2. Яку форму має статевовікова піраміда в країнах з високим природним приростом населення?
  3. Чим викликана висока смертність населення в Україні?

  1. Порівняйте природний рух населення України та інших великих європейських держав.
  2. Розкажіть про особливості природного руху міського і сільського населення.
  3. Поясніть причини низької народжуваності населення України.
  4. Назвіть причини, що зумовлюють різке погіршення демографічної ситуації.