Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Економічна і соціальна географія України. Словник основних термінів і понять

Агломерат
незцементоване скупчення уламків гірських порід і мінералів;
у металургії — шматки залізної руди, що утворюються, коли її спікають з вапняком і коксом. Використовується під час виплавки чавуну у домні.
Агломерація міська
зосередження міст та інших населених пунктів на певній території.
Бальнеологія
розділ курортології, що вивчає фізико-хімічні властивості мінеральних вод і грязей та методи використання їх з лікувально-профілактичною метою.
Бройлерне господарство
господарство, де вирощують м'ясних курчат на фермах-фабриках за допомогою інтенсивних технологій.
Бюджет
затверджений у законодавчому порядку розпис доходів і видатків держави на певний строк.
Валова продукція
загальний обсяг виробництва продукції (у грошовому виразі) окремого підприємства чи галузі господарства за певний період.
Валовий внутрішній продукт (ВВП)
загальноринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік.
Вантажооборот
загальний обсяг транспортної роботи. Визначають як добуток кількості перевезених вантажів на відстань перевезення. Вимірюється в тонно-кілометрах; на морському транспорті — в тонно-милях.
Вартість продукції
витрати на виробництво, виражені у грошовій формі.
Вільна економічна зона
визначена територія, де створюються більш сприятливі економічні умови для господарювання наданням певних пільг (оподаткування, митних тощо).
Гавань
захищений від хвиль прибережний водний простір. Місце стоянки суден.
Географічне положення
положення певного географічного об'єкта щодо поверхні Землі та інших об'єктів.
Географія культури
розділ соціальної географії, що вивчає територіальні особливості матеріальної та духовної культури.
Географія міграцій населення
розділ економічної та соціальної географії, який вивчає механічний рух (переміщення) населення.
Географія міст
розділ економічної та соціальної географії, що вивчає географію міських поселень.
Географія населення
розділ економічної та соціальної географії, що вивчає населення: його розселення, територіальні особливості природного і механічного руху, трудові ресурси та їхню просторову специфіку, розселення людей, типи поселень, географію національного складу, освітнього рівня, виробничого досвіду людей тощо.
Географія релігій
розділ соціальної географії, що вивчає розміщення різних релігій і релігійних сект залежно від соціально-географічних, етнічних і політичних чинників.
Географія сфери обслуговування
розділ соціально-економічної географії, що вивчає територіальні особливості попиту і задоволення потреб з обслуговування населення.
Географія трудових ресурсів
розділ географії населення, що вивчає розміщення, вікову і освітню структуру працездатного населення, його кваліфікацію тощо.
Глобальний
взятий в цілому, загальний;
поширений на всю земну кулю.
Густота населення
відношення кількості постійного населення до одиниці площі. Визначається кількістю чоловік на 1 км кв.
Делімітація кордонів
визначення спільними комісіями зацікавлених країн загального напряму і проходження державного кордону.
Демаркація кордонів
визначення лінії державного кордону на місцевості установленням спеціальних прикордонних знаків (стовпів). Демаркація проводиться після делімітації кордонів.
Демографічна криза
стабільне зниження природного приросту населення, що створює небезпеку для його існування.
Демографічна політика
комплекс заходів, переважно державних, спрямованих на регулювання демографічних процесів у країні чи її регіонах.
Демографія
наука, що вивчає народонаселення і закони, якими воно регулюється.
Депопуляція населенн
зменшення кількості населення певної території, її вилюднення.
Депресія
затяжне погіршення (скорочення обсягів) господарської діяльності.
Довкілля
середовище життя і трудової діяльності населення.
Док
портова споруда для ремонту суден;
деревообробний комбінат.
Дренаж
штучний стік вод для осушення.
Екологічна криз
погіршення екологічної ситуації антропогенним впливом, що загрожує існуванню людини і нормальному розвитку країни чи її регіонів.
Екологічна політика
комплекс заходів, спрямованих на збереження чи поліпшення екологічної ситуації.
Експор
вироблені в країні товари чи послуги, продані покупцям інших країн.
Еродовані землі
землі, що зазнали вітрової, водної або інших видів ерозії.
Етнографія (народознавство)
наука, що вивчає побутові та культурні особливості народів та інших етнічних спільностей людей.
Етнос
групи людей, що проживають впродовж тривалого часу на певній території, характеризуються спільністю мови, культури, менталітету, антропологічних ознак. Його представляють нації, народності, племена.
Ефективність економічна
показник економії суспільної праці в результаті застосування певних заходів; ступінь віддачі виробництва машин, апаратів.
Загальна площа держави
поверхня суходолу разом з внутрішніми водами, що знаходяться у межах державного кордону.
Заліснення
процес поновлення лісу чи створення нових лісових екосистем.
Збагачення
поліпшення якостей корисних копалин (переважно очищенням від непотрібних домішок).
Земельні ресурси
частина земельного фонду, що використовується або може бути використана в господарстві.
Землевпорядкування
система заходів регулювання земельних відносин, пов'язаних з володінням і користуванням землею.
Землекористування
система заходів, пов'язаних з регулюванням земельних відносин, володінням і користуванням землею. Центральним тут є питання власності на землю.
Імпорт
ввіз товарів або капіталів будь-якою країною з-за кордону.
Інвестиції (інвестування)
довгострокове вкладення коштів (капіталу) у певні галузі економіки (переважно за межами своєї країни).
Індекси
цифри-показники, що фіксують зміни певного явища (наприклад, випуску продукції, цін тощо).
Інновація
формування більш досконалих засобів і організаційних форм виробництва, нових технологій.
Інтеграція
об'єднання в ціле будь-яких окремих частин. Економічна інтеграція — процес інтернаціоналізації господарського життя, зближення, об'єднання економік ряду країн.
Інтенсивний
продуктивний. Інтенсифікація — розвиток виробництва, що ґрунтується на раціональному використанні ресурсів, на базі науково-технічного прогресу, при зростанні вкладів коштів і праці для підвищення його продуктивності.
Іригація
зрошення полів.
Історична географія
галузь історико-географічних знань, яка досліджує особливості формування території, населення, господарства і регіонів держави в різні історичні періоди.
Каботаж
судноплавство між портами однієї країни (великий каботаж — між портами різних морів, малий каботаж — між портами одного моря).
Капітальні вкладення
витрати на нове будівництво, реконструкцію, розширення, технічне і технологічне переоснащення господарських об'єктів.
Комбінат
близьке зосередження технологічно відокремлених підприємств, об'єднаних спільністю виробництва кінцевого продукту.
Комплексність
багатосторонність, взаємопов'язаність частин певного цілого.
Концентрат
продукт, який дістали у результаті збагачення корисної речовини (наприклад, рудний концентрат).
Кооперування в промисловості
співробітництво, виробничі зв'язки, спрямовані на спільне виробництво певного продукту; підприємства при цьому зберігають господарську незалежність.
Краєзнавство
всебічне вивчення своєї місцевості — природи, господарства, історії, побуту людей тощо здебільшого місцевими жителями (учителями, учнями та ін.).
Країна походження
країна, в якій товар було повністю вироблено чи достатньо перероблено.
Країна призначенн
країна, визначена на час відвантаження товару як кінцева країна його призначення.
Легуючі метали
метали, що поліпшують задані властивості металів і сплавів (нікель, хром, титан тощо).
Лісовідновлення
відновлення лісу на раніше залісненій території.
Лісовпорядкування
заходи, що включають визначення кордонів лісу, його поділ на ділянки лісонасаджень, лісовідновлення і лісокористування, групи, категорії захисту (захисні, водоохоронні, протиерозійні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі тощо).
Лісорозведення
створення насаджень на нових землях.
Людність населеного пункту
кількість жителів населеного пункту.
Матеріаломісткість
показник витрат матеріальних ресурсів на виробництво якоїсь продукції. Виражається в натуральних одиницях витрат сировини, матеріалів, палива, енергії, необхідних для виготовлення одиниці продукції.
Мегаполіс
злиття систем міських поселень.
Меляса
відхід цукробурякового виробництва. Темна, тягуча солодкувата маса з особливим запахом; кормова патока.
Меценат
Римський політичний діяч І ст. до н.е., який уславився покровительством поетам та художникам.
Переносно — багатий покровитель наук і мистецтв.
Міста-спальні
приміські селища і невеликі міста, де проживає населення, зайняте у великому місті.
Міста-супутники
міські поселення, розміщені поблизу великого міста.
Морський пором
вид транспорту, призначений для перевезення залізничних ешелонів, автомобільного транспорту і людей через море або протоку.
Напівфабрикат
виріб, який має проходити подальшу обробку.
Науково-технічний прогрес
єдиний, взаємозумовлений поступальний розвиток науки і техніки; основа соціального прогресу.
Національний доход
вартість сукупної продукції всіх галузей матеріального виробництва без вартості сировини, палива та інших матеріальних затрат, що йдуть на оплату самого виробництва. Обчислюється за рік у грошовому виразі.
Наявне населення
населення, яке знаходиться на певній території на час перепису (враховуючи тих, хто проживає тимчасово).
Пасажирооборот
загальний обсяг робіт з перевезення пасажирів (визначається в пасажиро-кілометрах; на морському транспорті — в пасажиро-милях).
Політична географія
географічна наука, що вивчає територіальні особливості функціонування різних політичних процесів у державі та її регіонах (виборів, релігійної ситуації, політичних партій). За змістом близька до геополітики.
Порцеляна (фарфор)
посуд або декоративні вироби з керамічної маси білого кольору.
Постійне населення
населення, що постійно проживає на час перепису на певній території (в тому числі тимчасово відсутні).
Приватизація майна державних підприємств
перехід майна державної та комунальної власності в приватну власність.
Приватна власність
форма власності, за якої засоби праці і предмети праці належать приватній особі.
Приватні господарства
особисті підсобні господарства населення, колективні сади і городи, дачні ділянки та селянські (фермерські) господарства.
Природний приріст населення
різниця між кількістю народжених і померлих.
Провізна спроможність магістралі
її спроможність провозити певну кількість вантажів за одиницю часу.
Продукція
все, що виробляє і випускає у сферу споживання господарський об'єкт.
Промислово-транспортний вузол
зосереджені на обмеженій території великі взаємопов'язані об'єкти промислової діяльності та обслуговуючий їхні виробничі зв'язки транспорт (наприклад, Донецько-Макіївсько-Ясинуватський промислово-транспортний вузол; Ясинувата — один з найпотужніших залізничних вузлів України).
Регіон
район, територія. Останнім часом широко використовується як синонім області, автономної республіки.
Рекультивація
відновлення якості земель, продуктивність яких була порушена (наприклад, в результаті гірничих виробок — шахти, кар'єри).
Рентабельність
узагальнений показник економічної ефективності роботи підприємств, галузей за певний період, що характеризує їхню доходність, прибутковість.
Репресовані народи
народи, до яких застосовувалися репресивні (каральні) дії офіційної влади (українці, євреї, кримські татари, поляки, німці, греки, болгари, вірмени).
Ринок
сукупність умов, завдяки яким покупці і продавці товару (послуг) вступають у контакт з метою купівлі чи продажу цього товару (послуги), механізм, який зводить разом покупців і продавців. За ринкових відносин діють об'єктивні (незалежні від волі людини) економічні закони, а стимулами підвищення ефективності трудової діяльності є економічні інтереси.
Рівень безробіття
відношення кількості безробітних до працездатного населення працездатного віку.
Сальдо
різниця між прибутками і видатками. Може бути активним (перевищують прибутки) і негативним (коли перевищують видатки).
Селище міського типу
поселення, число жителів якого не менше встановленого мінімуму, а більшість його працездатного населення не зайнято сільськогосподарською працею.
Село
населений пункт, населення якого переважно зайняте у сільськогосподарському виробництві.
Селянське (фермерське) господарство
господарство, яке вільно господарює, використовує землю, що перебуває у власності фермера (чи орендується ним).
Сівозміна
науково обґрунтоване чергування сільськогосподарських культур на певній площі.
Сільськогосподарські угіддя
ділянки землі, що постійно використовуються для виробництва продукції сільського господарства.
Собівартість продукції
витрати на виробництво продукції. При плановій економіці собівартість продукції формувала її ціну. В ринковій економіці ціну формує ринок.
Соціальна географія
напрям соціально-економічної географії, що досліджує територіальні особливості соціальних наслідків економічних процесів, розселення, умови життя і відтворення населення.
Соціальний (суспільний, громадський)
той, що стосується життя людей та їхніх взаємовідносин у суспільстві.
Соціологія
наука про закономірності виникнення, функціонування й розвитку різних соціальних утворень і форм спільності людей.
Спеціалізація району
зосередження в районі виробництва певної продукції, значна частина якої призначена для міжрайонного обміну.
Структура
внутрішня будова чогось, певний взаємозв'язок складових частин цілого.
Субурбанізація
прискорений розвиток приміських зон великих міст.
Суверенітет
незалежність, повна самостійність.
Суспільство
сукупність форм діяльності людей, що склались історично.
Територіальна концентраці
зосередження, скупчення об'єктів чи явищ на певній території.
Територіальна структура
поділ господарства країни чи певних регіонів за територіальними ознаками.
Територіальні води
води океанів і морів, що прилягають до берегів не більш як на 12 морських миль (1 морська миля — 1,852 км).
Термінал
великий комплекс споруд (найчастіше в портах і залізничних станціях) для зберігання і часткової переробки продукції;
пристрій обчислювальної машини, призначений для введення і виведення інформації.
Технологічний прогрес
див. науково-технічний прогрес.
Транзитні перевезення
перевезення пасажирів і вантажів з одного пункту (країни) в інший (країну) через проміжні пункти (країни, область); перевезення вантажів без перевантажень на проміжних пунктах.
Транспортний вузол
населений пункт, де сходяться кілька видів транспорту (наприклад, залізничного, автомобільного, річкового, морського).
Транспортний центр
невеликий населений пункт, де сходяться дві-три лінії одного виду транспорту.
Транспортні магістралі
основні, найбільш оснащені та завантажені шляхи міждержавного чи внутрішньодержавного значення (залізничні, автомобільні).
Урбанізація
процес зосередження промисловості і населення в містах, переважно великих; підвищення ролі міст в економічному і культурному житті суспільства.
Феросплав
сплав заліза з іншими металами, що поліпшує задані властивості.
Флюс
в металургії матеріали, що додаються в шихту для утворення шлаків з певними фізичними і хімічними властивостями.
Фрахт
оплата за перевезення вантажів водним транспортом.
Чистий експорт товарів і послуг
різниця між їхнім експортом та імпортом.
Шихта
суміш матеріалів у певній пропорції (рудні концентрати, флюси та ін.) для переробки в металургійних печах.