Паньків З.П.
Земельні ресурси

Осушені землі України. Проведення осушувальної меліорації

Етапи та особливості проведення осушувальної меліорації

Розвиток ринкового сільськогосподарського виробництва в надмірно зволожених регіонах нерозривно пов'язаний з проведенням осушувальної меліорації. В системі заходів щодо інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в гумідних областях України осушення боліт і перезволожених земель займає одне з перших місць, Це, в першу чергу, обумовлено переважанням малопридатних земель для сільського господарства та наявністю надлишкових трудових ресурсів. Більшість таких земель на протязі вегетаційного періоду знаходиться в перезволоженому стані. В західному, найбільш перезволоженому, регіоні України проживає 38% сільського населення, а питома вага заболочених і перезволожених земель складала 46,9% від площі всіх сільськогосподарських угідь. Недостача придатних для сільськогосподарського виробництва земель в значній мірі лімітувала розвиток рослинництва і тваринництва, що вимагало впровадження заходів осушувальної меліорації.

Проведення осушення земель має давню історію, але носило фрагментарний характер. Проведення широкомасштабних заходів осушувальної меліорації на перезволожених землях України почалось у другій половині XX століття. За цей період побудовано і експлуатується 1 130 осушувальних систем, в тому числі 527 міжгосподарських і 603 внутрішньогосподарських. Тільки за період з 1980 по 1990 рік загальна площа земель з осушувальною мережею зросла на 37%, покращився склад сільськогосподарських угідь і структура посівних площ. Питома вага ріллі виросла з 65,7% в 1980 р. до 70,7% в 1990 р. Із загальної площі земель з осушувальною мережею в активному сільськогосподарському виробництві використовувалося 1 976,5 тис. га, що складає 89,6%, а під лісом, кущами, торфорозробками, каналами, дорогами знаходилося 222 тис. га або 10,1%. В структурі посівних площ на осушених землях в 1990 р. переважали зернові і технічні культури (43,7%) [1, 3].

В процесі проектування і будівництва осушувальних систем в післявоєнний період в західних областях України можна виділити три етапи:

  1. 1946-1960 pp. – проектування та будівництво осушувальних систем з відкритою мережею каналів;
  2. 1961-1975 pp. – проектування і будівництво систем з матеріальним горизонтальним дренажем;
  3. 1976-1990 pp. – проектування і будівництво сучасних систем з двобічним регулюванням водно-повітряного режиму, водозворотних і осушувально-зволожуючих систем з автоматизованим водорегулювання.

Виходячи із сучасної практики осушення і в залежності від природних умов водного живлення заболочених і перезволожених земель в Україні застосовується два основні способи осушувальних меліорацій:

  • осушення відкритими каналами, які відводять надлишок ґрунтових і поверхневих вод;
  • осушення горизонтальним закритим дренажем, який спрямований на прискорення відводу із грунту надлишків вологи атмосферних опадів.

Проекти осушення передбачали регулювання водного режиму і, в окремих випадках, дамбування русел рік в границях осушених заплав, перехоплення схилових, делювіальних вод нагірними каналами, прискорення поверхневого стоку, відтоку інфільтраційних вод і пониження рівня ґрунтових вод відкритою мережею каналів і гончарним дренажем. За характером дії на водний режим земель меліоративні системи України, в основному, односторонньої дії. Стік осушувальних систем не зарегульований, а застосування шлюзування обмежено. Із загальної площі осушення (2,2 млн. га станом на 1990 р.) тільки на площі 450 тис. га проводилось зволоження, з них по кротовим дренам на площі 174 тис. га, інфільтрацією з відкритих каналів – 264 тис. га, дощуванням – 12 тис. га [3].

Відкритою мережею каналів, які побудовані в різні часи, осушуються заплави всіх головних рік і їх численних притоків.

Гончарний дренаж є основним способом осушення перезволожених і заболочених земель України, а площа осушених гончарним дренажем земель становить 1,4 млн. га. Меліоративні заходи значно змінили водний режим заболочених і перезволожених земель, скоротили тривалість весняного і літньо-осіннього паводкового затоплення, понизили глибину залягання ґрунтових вод. Критерієм для визначення розрахункового водного режиму активного шару ґрунтів при проектуванні осушувальних систем слугувала норма осушення, тобто глибина залягання ґрунтових вод у певні періоди.

Ефективність проведення осушувальних меліорацій визначається врожайністю основних сільськогосподарських культур на освоєних землях. На осушених землях, які в 1990 році складали 28,7% площі сільськогосподарських угідь, було вироблено у грошовому виразі 18,6% продукції рослинництва, а в натуральних показниках: 23,2% зерна, 41,3% льону волокна, 26,5% овочів, 21,5% картоплі, 27,3% кормових коренеплодів, 12,0% багаторічних трав.

Відчутним недоліком осушувальної меліорації в цей період було недостатнє проектування та будівництво меліоративних систем з двобічним регулюванням водно-повітряного режиму ґрунтів (20,4% від площі всіх меліоративних систем), проведення в недостатніх об'ємах агротехнічних заходів, що доповнюють дію осушувальних систем (глибоке розпушення, щілювання, кротовий дренаж, вапнування кислих ґрунтів).

Починаючи з 90-х років XX століття у зв'язку із недостатніми обсягами фінансування та змінами ставлення до осушувальної меліорації, призупинилось будівництво нових осушувальних систем, догляд і модернізація існуючих, що зумовило погіршення кислотно-основних і водно-фізичних властивостей ґрунтів, розвиток цілої низки деградаційних процесів.

Географія та структура осушених земель України

Станом на 1.01.2006 року площа осушених земель України становила 3307,4 тис. га (5,5% від загальної площі держави). Структура осушених земель України, станом на 1.01.2006 р. приведена на рисунку 1.

Структура осушених земель України
Рис. 9.1. Структура осушених земель України станом на 1.01.2006 р.

Переважну частину у структурі осушених земель займають сільськогосподарські землі (90,8% від площі осушених земель). Серед сільськогосподарських угідь найбільша площа зайнята під ріллею (55,0% – 1818,3 тис. га), сіножаті (17,2% – 567,1 тис. га), пасовища (16,7% – 517,4 тис. га). Також у складі осушених земель 188,5 тис. га (5,7%) займають лісові землі, 9,7 тис. га (0,3%) – забудовані землі, 51,5 тис. га (1,6%) – перелоги, 8,1 тис. га (0,2%) – багаторічні насадження.

Заходи осушувальної меліорації проводились практично у всіх адміністративно-територіальних утвореннях, крім АР Крим, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської областей, міст Київ і Севастополь (таблиця 9.1).

Таблиця 9.1. Структура осушених земель України станом на 1.01.2006 р.
  Україна 3307,4 5,5 3002,0 1818,3 51,5 8,1 567,1 517,4 189,5 9,7 107,2
№ п/пАдміністративні утворенняЗагальна площа осушених земельСільськогосподарські землі, в т.ч.Лісові земліЗабудовані земліІнші землі
тис. га% від загальної площі областіВсьогоРілляПерелогиБагаторічні насадженняСіножатіПасовища
тис. гатис. гатис. гатис. гатис. гатис. гатис. гатис. гатис. га
1 АР Крим - - - - - - - - - - -
2 Вінницька область 57,3 2,2 56,5 44,6 - 0,1 5,2 6,5 0,3 - 0,5
3 Волинська 416,6 20,7 347,0 152,3 - 0,1 95,8 98,5 59,9 1,0 8,7
4 Дніпропетровська - - - - - - - - - - -
5 Донецька 4,7 0,2 4,4 1,3 - - 0,8 2,3 0,1 - 0,2
6 Житомирська 425,4 14,3 363,3 268,9 21,4 0,6 33,3 32,8 40,6 2,1 19,4
7 Закарпатська 183,8 14,4 172,7 125,9 - 4,3 10,0 28,6 5,7 - 5,4
8 Запорізька - - - - - - - - - - -
9 Івано-Франківська 195,5 14,0 195,2 144,0 14,1 0,5 10,5 25,1 - - 0,3
10 Київська 188,8 6,7 172,4 94,5 0,9 0,1 35,9 21,6 2,1 0,2 14,1
11 Кіровоградська - - - - - - - - - - -
12 Луганська 11,1 0,4 10,2 1,8 - - 4,6 3,8 0,2 - 0,7
13 Львівська 513,2 23,5 491,1 318,8 - 0,4 82,6 88,5 15,0 3,2 3,9
14 Миколаївська - - - - - - - - - - -
15 Одеська 4,4 0,1 4,4 2,0 - - 1.1 1,2 - - -
16 Полтавська 37,2 1,3 30,5 3,3 0,1 - 19,1 7,8 3,6 0,3 2,8
17 Рівненська 390,4 19,5 326,3 180,5 5,6 0,7 69,3 64,9 34,2 1,6 28,3
18 Сумська 106,6 4,5 97,0 31,6 - 0,2 49,1 16,0 4,0 0,6 5,0
19 Тернопільська 165,6 12,0 164,2 131,7 3,1 - . 8,2 20,6 0,1 - 1,3
20 Харківська 11,8 0,4 11,8 0,6 - - 9,3 1,9 - - -
21 Херсонська - - - - - - - - - - -
22 Хмельницька 117,5 5,7 116,4 89,7 - 0,1 15,0 11,3 0,5 - 0,6
23 Черкаська 55,7 2,7 45,1 14,5 0,1 0,5 19,7 9,9 7,1 0,3 3,2
24 Чернівецька 121,8 15,0 121,1 113,0 - 0,3 2,7 4,7 - - 0,7
25 Чернігівська 300,0 9,4 272,4 99,2 6,2 0,2 94„9 71,4 15,1 0,4 12,1
26 м. Київ - - - - - - - - - - -
27 м. Севастополь - - - - - - - - - - -

Найбільші площі осушених земель розташовані в західних областях України: Львівській (23,5% від площі області), Волинській (20,7), Рівненській (19,5), Чернівецькій (15,0), Закарпатській (14,4%) областях. Найменшими площами осушення характеризуються Одеська (0,1%), Донецька (0,2%), Луганська (0,4), Харківська (0,4%), що обумовлено природно-кліматичними, гідрологічними умовами.

Осушені землі, які використовуються під ріллю, мають подібні закономірності розподілу як сільськогосподарські землі, оскільки саме рілля переважає у їхній структурі. Найбільші площі осушених перелогів виділяється у Житомирській (21,4 тис. га) та Івано-Франківській (14,1 тис. га) областях, що є надзвичайно низько ефективним способом використання високоокультурених земель. Осушені площі, що зайняті під багаторічними насадженнями, закономірно, найбільшу площу (4 3 тис. га) займають у Закарпатській області, оскільки саме тут найбільші площі цих угідь.

Осушені сіножаті найбільші площі займають у поліських областях: Волинській (98,5 тис. га) та Чернігівській (94,9 тис. га), а осушені пасовища – у Волинській (98,5 тис. га), Львівській (88,5 тис. га) областях. Використання осушених земель, на впровадження яких були затрачені значні обсяги матеріальних і фінансових ресурсів, під пасовища і сіножаті є свідченням надзвичайно низької ефективності їхнього використання.

Осушення лісових земель на значних площах було проведено у Волинській (59,9 тис. га), Житомирській (40,6 тис. га), Рівненській (34,2 тис. га) областях. Найбільші площі забудованих земель, на яких було проведено осушення розташовані у Львівській області (3,2 тис. га).

Згідно відомостей державного земельного кадастру (таблиця 9.2) переважна частина осушення (69,4% від площі осушення) проводиться за допомогою закритого горизонтального дренажу і тільки на 33,7% площ осушених земель проводиться двобічне регулювання водного режиму. Хоча, як показують сучасні дослідження, переважна більшість осушувальних систем з двобічним регулюванням водного режиму має односторонній характер дії, відведення надлишкових вод за межі масивів зрошення.

Таблиця 9. 2. Способи осушення земель України
№ п/пАдміністративні утворенняЗагальна площа осушених земель
ВсьогоІз закритим дренажемІз двобічними регулюванням водного режиму
тис. га% від площі областітис. га% від площі областітис. га% від площі області
  Україна 3307,4 5,5 2296,4 69,4 1115,2 33,7
1 АР Крим - - - - - -
2 Вінницька область 57,3 2,2 51,0 89,0 3,3 5,8
3 Волинська 416,6 20,7 236,6 56,8 157,2 37,7
4 Дніпропетровська - - - - - -
5 Донецька 4,7 0,2 0,1 2,1 - -
6 Житомирська 425,4 14,3 296,7 63,4 188,7 44,3
7 Закарпатська 183,8 14,4 148,5 80,8 1,9 1,0
8 Запорізька - - - - - -
9 Івано-Франківська 195,5 14,0 195,2 99,8 2,9 1,5
10 Київська 188,8 6,7 91,4 48,4 68,0 36,0
11 Кіровоградська - - - - - -
12 Луганська 11,1 0,4 0,4 3,6 10,2 91,9
13 Львівська 513,2 23,5 390,1 76,0 36,4 7,1
14 Миколаївська - - - - - -
15 Одеська 4,4 0,1 0,1 2,3 - -
16 Полтавська 37,2 1,3 8,4 22,6 26,2 70,4
17 Рівненська 390,4 19,5 275,0 70,4 234,3 60,0
18 Сумська 106,6 4,5 55,7 52,3 72,9 68,4
19 Тернопільська 165,6 12,0 151,4 91,4 10,2 6,2
20 Харківська 11,8 0,4 4,2 35,6 5,6 47,4
21 Херсонська - - - - - -
22 Хмельницька 117,5 5,7 97,8 83,2 24,9 21,2
23 Черкаська 55,7 2,7 4,6 8,3 31,5 56,6
24 Чернівецька 121,8 15,0 121,4 96,7 - -
25 Чернігівська 300,0 9,4 167,8 55,9 241,0 80,3 .
26 м. Київ - - - - - -
27 м. Севастополь - - - - - -

Проведення осушення земельних угідь тільки за допомогою закритого горизонтального дренажу характерно для Чернівецької, Одеської, Донецької областей. Переважною часткою осушення за допомогою цього способу відзначається також Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області. Найбільшими площами осушення, яке проведено за допомогою двобічного регулювання водного режиму характеризується Луганська (91,9% від площі осушення), Чернігівська (80,3%), Полтавська (70,4%), Сумська (68,4%).