Паньків З.П.
Земельні ресурси

Сучасний стан розподілу земельного фонду України за землевласниками, землекористувачами

10.2. Сучасний стан розподілу земельного фонду України за землевласниками, землекористувачами

Розподіл земельного фонду України за приведеними категоріями землевласників і землекористувачів станом на 1.01.2006 року приведено у таблиці 10.2. Основна кількість власників і користувачів (98,9%) припадає на категорію «Громадяни, яким надані землі у власність і користування», а кількість власників і користувачів земельних ділянок у інших категоріях не перевищує 1%. Загальна площа України знаходиться у власності і користуванні сільськогосподарських підприємств (32,3%), громадян (31,6), лісогосподарських підприємств (14,1), а 16,2%, поки що не передані у власність і користування. Переважна більшість сільськогосподарських земель України є у власності та користуванні сільськогосподарських підприємств (43,9%), громадян (43,2%), а 10,7% віднесені до категорії «Землі запасу...». Решта категорій землевласників і користувачів мають у користуванні незначні площі сільськогосподарських земель.

Таблиця 10. 2. Розподіл земельного фонду України за власниками землі, землекористувачами та угіддями станом на 1.01.2006 р. (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Майже 76% території із загальної площі лісів та інших лісовкритих площ перебуває у користуванні лісогосподарських підприємств, а 14% цього виду угідь віднесено до категорії «Землі запасу». Інші категорії землевласників і землекористувачів мають у користуванні незначні площі лісів.
Площа забудованих земель України станом на 1.01.2006 р. становить 2 467,5 тис. га, а найбільша площа їх (29%) облікована в категорії «Землі запасу», 19% забудованих земель є у власності та користуванні підприємств, організацій транспорту і зв'язку, а 16% від загальної площі забудованих земель є у власності громадян.
Відкриті заболочені землі в Україні займають площу 966 тис. га, 69% цих земель обліковано в категорії «Землі запасу», а 20% є у користуванні лісогосподарських підприємств.
Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом майже повністю (99,4% від їх загальної площі) є у користуванні природоохоронних організацій та розташовуються у Херсонській і Донецькій областях. Відкриті землі без рослинного покриву в Україні станом на 1.01.2006 р. займають 1 040,5 тис. га, а 64,5% від їх площі обліковано у категорії «Землі запасу». У всіх інших категоріях, крім спільних підприємств і підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, землі цих угідь розподілені більш-менш рівномірно.
Переважна більшість земель під водами (68,8% від їх загальної площі) віднесені до категорії «Землі запасу», а 13,2% є у користуванні водогосподарських підприємств.
Як уже було відмічено, що значна частина сільськогосподарських земель України станом на 1.01.2006 р. є у власності та користуванні сільськогосподарських підприємств (43,9%) і громадян (43,2%), тому цікавим є аналіз розподілу сільськогосподарських угідь в межах цих категорій згідно чинної класифікації. Розподіл сільськогосподарських земель, які надані у власність і користування сільськогосподарським підприємствам приведено в таблиці 10.3. Як свідчать приведені у таблиці показники переважна більшість усіх сільськогосподарських угідь (90 і більше відсотків) є у власності і користуванні недержавних сільськогосподарських підприємств: кооперативів, товариств, колективних підприємств.
Розподіл сільськогосподарських земель, які надані у власність і користування громадянам України приведено в таблиці 10.4.

Таблиця 10.3. Розподіл сільськогосподарських земель, які надані у власність і користування сільськогосподарським підприємствам станом на 1.01.2006 р. (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Таблиця 10. 4. Розподіл сільськогосподарських земель, які надані у власність і користування громадянам України станом на 1.01.2006 р. (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Переважна більшість громадян України отримали сільськогосподарські землі для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (41,3% від загальної кількості власників і користувачів), ведення особистого підсобного господарства (25,5%) та для садівництва (11,1%). Для ведення селянського (фермерського) господарства сільськогосподарські землі отримали тільки 0,2% від загальної кількості власників і користувачів. Сільськогосподарські землі громадяни України отримали у власність і користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (45,1%), селянського (фермерського) господарства (19,5%) та особистого підсобного господарства (18,1%). Подібна закономірність характерна і для усіх видів сільськогосподарських угідь. Основна частка перелогів (91,6%) припадає на ділянки надані для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що в основному пояснюється неможливістю для більшості селян обробляти земельні паї, які вони отримали в процесі роздержавлення колективних господарств.
За період реформування земельних відносин в Україні відбулися зміни не тільки у структурі землевласників і землекористувачів, а й у розподілі між ними основних видів земельних угідь. За восьмирічний період, з 1998 по 2006 роки, відбулося помітне зменшення загальної площі і площі сільськогосподарських земель, які перебували у власності та користуванні сільськогосподарських підприємств, натомість помітне збільшення площі цих видів угідь у категорії «Громадяни...» та «Землі запасу». За цей же період, за рахунок процесу роздержавлення колективних сільськогосподарських підприємств, помітно зменшилась площа лісів та інших лісовкритих площ, відкритих заболочених земель, відкритих земель без рослинного покриву та земель під водами, що були у їх користуванні, та переведення їх у категорію «Землі запасу».
Вдосконалення правової бази у галузі земельних відносин дозволили покращити інвестиційну ситуацію, що позначилось на збільшенні кількості спільних підприємств (в 4,5 рази) та підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам (в 12 раз). Впровадження заходів Національної програми охорони земель зумовило збільшення кількості організацій, підприємств, установ природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення з 4 212 у 1998 р. до 6 906 у 2006 р. та збільшення загальної площі земель, що є у користуванні цієї категорії. Також збільшилася загальна площа лісів та інших лісовкритих площ на 1 235 тис. га та площа цих угідь, що перебуває у користуванні лісогосподарських підприємств.

Література:
1. Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ «Одіссей», 2002. – 600 с.
2. Земельні відносини в Україні: Законодавчі акти і нормативні документи // Держкомзем України. – К.: Урожай, 1998. – 816 с.
3. Інструкція з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем). – К.: Держкомзем України, 1998.
4. Лавейкін М.І. Реєстрація землі в системі управління земельними ресурсами. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 1999. – 178 с.
5. Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр: Підручник. – Львів: Світ, 1991. – 452 с.
6. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навчальний посібник / За ред. М.Г. Ступеня. – Львів: Апріорі, 2003. – 341 с.
7. Третяк A.M. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. – К, 1998. – 224 с.

Питання для самоконтролю:
1. Які облікові форми використовуються при обліку кількості земель України?
2. Назвіть основні категорії землеволодінь, землекористувань при існуванні єдиної державної форми власності на землю.
3. Як змінився перелік землевласників, землекористувачів із проголошенням існування трьох форм власності на землю?
4. Яка категорія переважала за кількістю у структурі землевласників, землекористувачів станом на 1.01.1998 р.?
5. Назвіть категорії землевласників, землекористувачів, які були введені з 1.01.2002 року.
6. Які види діяльності обліковуються у категорії громадяни, яким землі надані у власність та користування?
7. У власності та користуванні яких категорій землевласників перебувають землі України станом на 1.01.2006 року?
8. У власності та користуванні яких категорій землевласників перебувають сільськогосподарські землі України станом на 1.01.2006 року?
9. Як розподіляються ліси та інші лісовкриті площі України за землекористувачами станом на 1.01.2006 року?

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.