Паньків З.П.
Земельні ресурси

Договір оренди землі. Права та обов’язки орендодавця та орендаря

Договір оренди землі та порядок надання її в оренду

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний термін, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Договір оренди землі укладається у письмовій формі та за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Типова форма договору затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 3.03.2004 р. №220.

Істотними умовами договору оренди землі є:

 • об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);
 • термін дії договору оренди;
 • орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, термінів, порядку її внесення, перегляду та відповідальності \ за її несплату;
 • умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;
 • умови збереження стану об'єкта оренди;
 • умови і терміни передачі земельної ділянки орендарю;
 • умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;
 • існуючі обмеження щодо використання земельної ділянки;
 • визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта чи його частини;
 • відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною договору оренди землі є:

 • план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;
 • кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
 • акт визначення меж земельної ділянки в натурі;
 • акт приймання-передачі об'єкта оренди;
 • проект відведення земельної ділянки.

Передача земельної ділянки, межі якої визначено в натурі, в оренду без зміни її цільового призначення здійснюється без розроблення проекту її відведення. У разі надходження двох або більше заяв на оренду однієї і тієї самої земельної ділянки, що перебуває в державній або комунальній власності, відповідні органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування проводять аукціон чи конкурс щодо набуття права оренди.
Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації, а термін дії оренди визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років.

Для державної реєстрації договорів оренди юридична або фізична особа подає особисто або надсилає поштою до відповідного державного органу земельних ресурсів:

 • заяву про державну реєстрацію договору оренди;
 • договір оренди у трьох примірниках;
 • план земельної ділянки, яка надається в оренду (у трьох примірниках);
 • рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання в оренду земельної ділянки, що перебуває в державній або комунальній власності;
 • результати конкурсу – у разі набуття права на оренду земельної ділянки на конкурентних засадах;
 • копію державного акту на право власності на землю, що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб.

Крім цих документів до заяви додається:

 • акт перенесення меж земельної ділянки на місцевість – у разі не визначення їх в натурі;
 • проект відведення земельної ділянки - у разі надання її в оренду із зміною цільового призначення.

Усі подані заявником документи формуються в окрему реєстраційну справу. Державний орган земельних ресурсів у 20-денний термін перевіряє подані документи на відповідність законодавству та за результатами перевірки готує висновок про державну реєстрацію і передає реєстраційну справу виконавчому комітетові сільської, селищної та міської ради за місцем розташування земельної ділянки для засвідчення факту реєстрації. Цей факт засвідчується у 10-денний термін гербовою печаткою та підписами голови відповідної ради. Печатка та підпис ставляться на всіх примірниках договору оренди.

Права та обов’язки орендодавця земельної ділянки

У договорі оренди земельної ділянки обов'язково зазначаються права та обов'язки орендодавців і орендарів.

Орендодавець земельної ділянки має право вимагати від орендаря:

 • використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;
 • дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості грунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, в т.ч. місцевих правил забудови населених пунктів;
 • дотримання режиму водоохоронної зони, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;
 • своєчасного внесення орендної плати.

Орендодавець зобов'язаний:

 • передати в користування земельну ділянку в стані, що відповідає умовам договору оренди;
 • при передачі земельної ділянки в оренду забезпечити відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
 • не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватись орендованою земельною ділянкою;
 • відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта оренди, яка проводилась орендарем за згодою орендодавця;
 • попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.

Права та обов’язки орендаря земельної ділянки

Орендар земельної ділянки має право:

 • самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;
 • за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;
 • отримувати продукцію і доходи;
 • здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем.

Орендар земельної ділянки зобов'язаний:

 • приступити до використання земельної ділянки в терміни, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;
 • виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;
 • дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
 • у п'ятиденний термін після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, подати копію договору відповідному органу державної податкової служби [1, 3, 5].

Орендар має право на відшкодування збитків, яких він зазнав унаслідок невиконання орендодавцем умов, визначених договором оренди землі. Збитками вважаються:

 • фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
 • доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документального підтвердження даних.