Крисаченко В.С.
Екологічна культура

Екологічна культура

Крисаченко В. С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посібник. — К.: Заповіт, 1996. — 352 с.

Пропонована книга є першим навчальним посібником з екологічної культури у вітчизняній літературі. Феномен екологічної культури розглянуто у єдності його теоретичних, світоглядних і предметно-практичних аспектів. Реалізований у книзі діяльніший підхід дав можливість викласти відносини людини і довкілля як процес взаємоадаптації, розкрити особливості утвердження людини в біосфері як домінуючого виду. Зазначені проблеми висвітлюються також крізь призму негативних наслідків природокористування для довкілля, трансформації ціннісних вимірів людського життя. Особлива увага приділена формам усталення вимог екологічної культури на рівні людства, етносу, окремого індивіду.
Для студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, учителів.
Цей навчальний посібник визнано одним з кращих серед поданих на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом "Відродження" в рамках Програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні".
Головне завдання Програми полягає в сприянні гуманізації освіти через створення умов для розробки та впровадження нової генерації підручників і навчальних посібників, зорієнтованих на цінності вітчизняної та світової культури, притаманні сучасним суспільствам демократичного типу.
Міністерство освіти України та Міжнародний Фонд "Відродження", який репрезентує всесвітню мережу фондів, заснованих відомим американським підприємцем та громадським діячем Джорджем Соросом, будуть щиро вдячні за відгуки, пропозиції та зауваження щодо цього видання під час його експериментальної перевірки в навчальних аудиторіях.

ЗМІСТ

ВСТУП

Глава 1. ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ
§1. Поняття "культура"
§2. Екологічна культура
§3. Екологічна життєдіяльність
§4. Основні виміри екологічної культури

Глава 2. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
§1. Визначальні риси екологізації
§2. Екологізація пізнання
§3. Екологізація сільського господарства
§4. Екологізація медицини
§5. Екологізація виробництва
§6. Екотелеологічна життєдіяльність
§7. Екологізація духовно-практичної діяльності
§8. Екологічний імператив

Глава 3. ПРОСТОРОВІ ОБШИРИ ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
§1. Поняття "ареал"
§2. Формування ареалу людства
Мозаїчність ареалу людства. "Центр" світу. Торговельні шляхи. Війни
Відкриття Нового Світу
§3. Усталення цілісного образу планети
§4. Розмірність залюдненого довкілля
Гідросфера
Літосфера
Атмосфера
Космічний простір
§5. Перспективи розширення ареалу людства

Глава 4. СУБСТРАТНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ОСНОВА ОСВОЄННЯ ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ
§1. Передумови людської діяльності
§2. Субстратна основа життєдіяльності гомінід
Дерево та кістка. Камінь. Вогонь
Біологічні об'єкти та процеси
Глина. Метали
§3. Розширення елементної основи виробництва
§4. Комунікативні структури
§5. Ресурси первинні і вторинні
§6. Перспективи

Глава 5. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
§1. Природа як ресурс
§2. Обмеженість природних ресурсів
§3. Вода як ресурс
§4. Грунт та мінерали
§5. Корисні копалини
§6. Використання потенцій атмосфери
§7. Відходи та сміття
§8. Живі істоти як ресурс

Глава 6. ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ І РОЗВИТОК ЛЮДСТВА
§1. Голод
§2. Харчові потреби людини
§3. Харчові потенції біосфери
§4. Продовольче забезпечення
§5. Шляхи розв'язання продовольчої проблеми
§6. Соціокультурний статус їжі
§7. Подолання голоду

Глава 7. ЕНЕРГЕТИЧНА ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
§1. Енергетика біосфери
§2. Ланцюги харчування
§3. Інтенсифікація енергетики екосистем: природна та антропогенна
§4. Історична еволюція енергоспоживання
§5. Структура сучасного енергоспоживання
Горючі речовини: вугілля, нафта, природний газ, бітумінозні піски та горючі лупаки (сланці)
Атомна енергетика. Гідроенергетика. Альтернативні джерела енергії
§6. Перспективи розв'язання енергетичних проблем

Глава 8. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ І ЕКОЛОГІЧНІ КРИЗИ (проблема антиекологічності культури)
§1. Поняття "криза"
§2. Сутність екологічних криз
§3. Типологія екологічних криз
§4. Природні екологічні кризи
Абіотичні чинники
Біогенні чинники
Міжпопуляційних та екосистемні відносини
§5. Антропогенні екологічні кризи
Концептуальні підходи
Аксіологічні виміри антропогенних екокриз
Класифікаційні моделі антропогенних екокриз
§6. Генетично-ієрархічна класифікація екокриз
Компонентні (видові) екокризи. Репрезентативні (локальні) екокризи
Тотальні (панойкуменні) екокризи. Глобальні (біосферні) екокризи

Глава 9. ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ "ЛЮДИНА - БІОСФЕРА"
§1. Динаміка світоглядних підстав екологічної культури
§2. Адаптивні виміри життєдіяльності людини
§3. Природокористування як процесуальне втілення екологічної культури
§4. Привласнююче природокористування
§5. Продукуюче природокористування Частина 1Частина 2
§6. Інноваційне природокористування
Синантропізація біоти
Масштаби синантропії
§7. Ноосферне (інформаційно-конструктивістське) природокористування
Модель ноосферного розвитку
Ноосфера і реальність
Збурювальні потенції Homo sapiens
Обриси ноосферного природокористування. Соціальні системи
Розширення фізичних меж біосфери. Створення діючих макроаналогів біосфери

Глава 10. ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЕТНОСУ
§1. Смисловизначення екологічної культури
Природність етнічного буття
Смисложиттєві виміри довкілля
Образ довкілля
§2. Архетипи екологічної культури Частина 1Частина 2Частина 3
§3. Етнокультурна вимірність довкілля
Етнічні символи українського народу. Хліб
Етнічні символи українського народу. Земля і вода
Етнічні символи українського народу. Вогонь і ніч
Етнічні символи українського народу. Флора і фауна
Етнічні символи українського народу. Барви і мова
§4. Химерні етноси
Етногенез і біосфера
Пасіонарії та химерні етноси
Опредмечення "химерного етносу"

Глава 11. ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
§1. Сутність екологічного права
§2. Наукова основа екологічного права
§3. Екологічна політика Організації Об'єднаних Націй
§4. Природоохоронні традиції в Україні
§5. Екологічне право в Україні за радянського часу
§6. Механізм реалізації екологічних правових норм
§7. Формування екологічного права в незалежній Україні
§8. Соціокультурні засади екологічного права
§9. Тенденції та перспективи розвитку екологічного законодавства

ПІСЛЯМОВА