Геренчук К.І.
Природа Волинської області

Природа Волинської області - Література (Х-Я, A-Z)

 1. Xижняков А. В. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Львовского палеозойского прогиба. – «Тр. УкрНИГРИ», 1963, вып. 5.
 2. Хижняков А. В. О погребенном рельефе фундамента Волыно-Подольской окраины Русской платформы в связи с. перспективами нефтегазоносности палеозоя. – «Труды УкрНИГРИ», 1964, вып. 9.
 3. Хижняков А. В., Завьялова Е. А., Захарчук С. М. Составление литолого-фациальных карт и оценка перспектив нефтегазоносности палеозоя юго-западной окраины Русской платформы. – «Тр. УкрНИГРИ», 1963, вып. 4.
 4. Хижняков А. В., Сандлер Я. М. Геологическое строение и нефтегазоносность Волыно-Подольской окраины Русской платформы. – «Тр. УкрНИГРИ», 1968, вып. 21.
 5. Цысь П. Н. Схема геоморфологического районирования западных областей УССР. – «Наукові записки Львівського університету», 1951, т. 18.
 6. Цись П. М. Деякі проблеми неотектоніки західних областей Української РСР. – «Географічний збірник», 1959, вып. 5.
 7. Цись П. М. Про основні генетичні типи рельєфу західних областей України. – «Географічний збірник», 1961, № 4.
 8. Цись П. М. Геоморфологія УРСР. Львів, Вид-во Львів, ун-ту, 1962.
 9. Черванев И. Г. К морфоструктурной характеристике бассейна р. Стырь. – «Материалы Харьков, отделения Географ, об-ва УССР», 1968, вып. VII.
 10. Черванев И. Г. Структурный анализ бассейна р. Стырь. Автореферат канд. дисс. Харьков, 1968.
 11. Черванев И. Г. Структурная геоморфология и неотектоника бассейна р. Стырь. – «Материалы Харьков, отделения Географ, об-ва УССР», 1970, вып. 9.
 12. Чіппінг Г. О., Лисенко К. А. Річний та мінімальний стік на території України. К., Вид-во АН УРСР, 1959.
 13. Швець Г. І. Голубі перлини України. К., «Радянська школа», 1969.
 14. Шеляг-Сосонко Ю. Р., Куковица Г. С. Геоботаническое районирование равнинной части Западной Украины. – «Ботанический журнал», т. 56, № 10.
 15. Шишова Е. Н. Болотная и луговая растительность Волынской области. – «Доповіді та повідомлення Львівського державного університету», І955, вип. 5, ч. 2.
 16. Шишова Е. Н. К характеристике природных кормовых угодий Ковельского района Волынской области. – «Доповіді та повідомлення Львівського державного університету», 1955, вип. 5, ч. 2.
 17. Шишова Є. І. Природні кормові угіддя Ковельського району Волинської області. – «Біологічний збірник», 1958, № 8.
 18. Шишова Є. І. Геоботанічне дослідження лучно-болотної рослинності Заболотівського району Волинської області. – «Вісник Львів, ун-ту. Біологія», 1964.
 19. Штогрин О. Д. Підземні води долини р. Турії в межах Ковельського району Волинської області. – «Вісник Львів, ун-ту. Географія», 1962, вип. і.
 20. Шульга П. Л. Каменноугольные отложения Львовско-Люблинской впадины. – В кн.: Геология СССР, т. 6. М., «Недра», 1958.
 21. Шульга П. Л. Схема стратиграфії палеозою південно-західної окраїни Російської платформи. – «Геологічний журнал», 1952, т. 12, вип. 14.
 22. Щитников П. И. Основные положения схемы осушения и освоения земель Полесской низменности. – В кн.: Вопросы развития сельского хозяйства Полесья. К., 1958.
 23. Яценко Г. М., Верниковский В. Н., Марковкий В. М. Новые данные о строении кристаллического основания Волыно-Подольской окраины Русской платформы. – «Советская геология», 1969, № 2.
 24. Boguckij А. В. Stratygrafia lessow wyzyny Wolynskiej. (Przewodnik Sympozjum Krajowego. Litologia і stratygrafia lessow w Polsce). Warszawa, 1972.
 25. Borusiewicz A. Krainy geograficzne Wolynia. – «Rocznik Wolynski», 1939, t. 8.
 26. Dunajewski A. Badania nad ptakami Wolynia. – «Acta ornithol. Museum Zool. Pol.», 1938, 11, № 17.
 27. Fleszar A. Uwagi nad krajobrazem polesskim (Studja medzy Turja a Styrem). – «Sprawozd. Pol. Tow. Nauk.», 1936, r. 9, r. 7.
 28. Gumіnskі R. Klimat Polesia z punktu widzenia patrzeb rolnictwa. – «Wiad. Meteor. і Hydrogr.», 1936, r. 16.
 29. Grodzicki K. Proba regjonalizacji geograficznej Polesia Polskiego. Brzesc, 1930.
 30. Horaczuk M. Prace Biura projektu melioracji Polesia. – «Wiadom. geogr.», 1930, № 8.
 31. Jahn A. Stratygrafia czwartorzfdu w dorzeczu Bugu. – «Rocznik Pol. tow. geol». 1946, t. XVI.
 32. Jahn A. Wyzyna Lubelska. – «Prace in-tu Geolog. PAN», 1956, № 7.
 33. Koczwara M. Rozwoj polodowcowej flory і klimatu Podola w swietle analizy pylkowej. – «Prace geogr.», 1927, t. 9.
 34. Koczwara M. Geobotaniczne stosunki Wolynia. – «Rocznik Wolynski», 1930, t. 1.
 35. Kondracki J. Katalog jezior poleskich. – «Prace, wykonane w zakladzie geogr. universytetu w Warszawie», 1938, № 24.
 36. Krygowski B. Zarys geologiczno-morfologiczny poludniowego Polesia. – «Prace komisji mat.-przyr.» 1947, s. A, t. V, z. 1.
 37. Krygowski B. Stratygrafia torfowisk Polesia, p. 1, z. 2, Brzesc, 1930.
 38. Krygowski B. Biota Poleskie, t. XXXI, z. 1, Brzess, 1933.
 39. Kulzcnynski S. Stratygrafia Polesia. – «Prace Biura Meljoracji Polesia», 1930, t. 1, z. 2.
 40. Kulczynski S. Туру torfowisk Polesia і ich uklad w rzezbie terenu. – «Spr. Tow. Nauk», r. 10, 1930.
 41. Kulczynski S. Proba klasyfikacji blot poludniowego Polesia. – «Prace Biura Melior. Polesia», 1930, t. 1, z. 2.
 42. Kulczynski St. Torfowiska Polesia, t. I, II, Krakow, 1939/40.
 43. Lencewicz St. Medzyrzecze Bugu і Przypeci. – «Przeglad geoer.», 1931, t. XI.
 44. Lencewicz S. Naturalne tendencje obwodnienia Polesia і zagadnienie meljoracji. – W ks.: Postepy prac przy meljoracji Polesia, Brzesc, 1933.
 45. Librowicz W. Zagadnienie meljoracji Polesia. – «Przeglad techn», 1923, r. 61.
 46. Matkowski St. Uwagi w sprawie zabagnienia Polesia. – «Posiedz. nauk. I. G., 1930, № 28.
 47. Matkowski St. Z geologji Wolynia. – «Rocznik Wolynski», 1931, t. 2.
 48. Nowak J. О kredzie zachodniej czesci Podola і Wolynia. Spr, Tow. Nauk., wydz. III, Warszawa, 1913.
 49. Nowak J. Beitrag zur Herkunst der Feuersterne im Wolhynischen Pleistocen. – W ks.: Bull. Inter. Acad. Polonaice, 1935.
 50. Mazurek A. Sprawozdania z badan geologicznych wykonanych na Wolyniu w r. 1932. – «Posiedz. Nauk. P. I. G.», 1933, № 36.
 51. Osuszenie blot poleskich. – «Pamie/tnik fizjograficzny», 1881, t. 1. Osuszenia Polesia. – «Prace In-tu badania stanu gosp. ziem wschodnich», 1927, N 2-3 і 1928, N 4.
 52. Ochocka J. Polesie. – «Prace geogr.», 1931, z. XIII.
 53. Pawlowski St. Zjawiska krasowe na Polesiu. – «Czasopisma geogr.», 1930, t. VIII, z. 3.
 54. Pamietnik konferencji w sprawie zmeljorowania і zagospodarowania Polesia w Warszawie. – «Inzynier. rolna», 1928, II. Postepy prac przy meljoracji Polesia. Brzesc, XII, 1933.
 55. Prace bjura Meljoracji Polesia. Brzesc, 1929-1933.
 56. Prokopowicz M. Melioracja Polesia w swietle ustawodawstwa wodnego і melioracyjnego. – «Prace In-tu badania stanu gosp. ziem wschodnich», 1927.
 57. Pranin D. Klasyficacja lak bagiennych powiatu Kowelskiego wedlug szaty roslinnej. Warszawa – Sarny, 1939.
 58. Pruchnik J. Postepy prac melioracji Polesia. – «Przeglad techn.», 1930, № 38.
 59. Ruhle E. Jeziora krasowe zachodniej czgsci Polesia Wolynskiego. – «Rocznik Wolynski», 1935, t. IV.
 60. Ruhle E. Przeglqd prac meljoracyjnych na Polesiu. – «Czasop. przyr.», 1935, r. 9.
 61. Ruhle E. Slady dwoch zlodowacen nad gorna Prypecia. – «Czasopismo geogr.», 1936, z. 1.
 62. Ruhle E. Utwory lodowcowe zachodnej zcesci Po!esi.i Wolynskiego. – «Kosmos», 1937 a, IV.
 63. Ruhle E. Studium powiaty Kowelskiego. – «Rocznik wolynski», 1937, t. V і VI.
 64. Ruhle E. Kreda і trzeciorzgd zachodniego Polesia. – «Panstw. Inst. Geol.», 1948, bull. 34.
 65. Ruhle E. Szkic geologiczny polskiego Polesia. – «Ziemia», 1935, r. 25, № 6/7.
 66. Ruhle E. Morfologia і geologia wzgorz w dorzeczu gornej Prypeci. – «Wiadom. sluzby», 1933, № 4.
 67. Rychlowski S. Dzisiejsky stan problemu meljoracji Polesia. Warszawa, 1937.
 68. Sawicki L. Rzut oka na dyluwium і zabagnienie Polesia. – «Inzener Polski», 1928, № 6.
 69. Sawicki L. Z paleografji і przedhistorji wojewodstwa Wolynskiego. – «Ziemia», 1932.
 70. Samsonowicz J. Kilka uwag о dewonie і trzecior zgdzie w powiecie Luckiem na Wolyniu. – «Posiedz. Nauk. P. I. G.», 1933, № 35.
 71. Smolenski J. Z geografii fizycznej Wolynia. – «Rocznik wol.», 1930, t. 1.
 72. Szafran B. Torfowce Polesia. – «Pr. Bjura meljor. Polesia». Brzasc, 1932.
 73. Tymrakiewicz W. Stratygrafia torfowisk krasowych poludniowego Polesia і polnocnego Wolynia. – «Kosmos», 1935, III.
 74. Turczynowicz S. Konferencja w sprawie zmeliorowania і zagospodarowania Polesia – «Przegl. techn.», 1929, № 11.
 75. Wendener S. Zmiany w zawodnieniu Polesia і Wolynia. – W ks.: Wiadomost. geogr., Warszawa, 1930.
 76. Zubrycki T. Hydrologiczne regime Polskiego Polesia. – «Przegl. geogr.», 1934-35, t. XIV.