Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Рельєф морських берегів

Карпенко H.I. Рельєф морських берегів: навч. посіб.: [для вищих навч. закл.] / Н.І. Карпенко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 308 с.

Проаналізовано гідродинамічні та літодинамічні умови формування берегів Світового океану, особливості утворення абразійних і акумулятивних форм рельєфу в береговій зоні, а також різнотипність берегів, методи їхнього вивчення. Подано коротку історію вивчення морських берегів, розглянуто господарське значення берегової зони, окреслено головні терміни і поняття.
Рекомендовано для студентів географічних спеціальностей і спеціалізацій вищих навчальних закладів, що вивчають берегову зону Світового океану і його морських басейнів.

ЗМІСТ

Relief of the sea coasts

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика берегової зони. Історія вивчення морських берегів

1.1. Головні геоморфологічні елементи узбережжя: терміни і поняття. Об’єкт дослідження
Головні геоморфологічні елементи узбережжя: терміни і поняття
Узбережжя та його будова (зони узбережжя)
Берег. Основні елементи сучасної берегової зони
Приглибинний і мілководний берег, бенч, прибіний потік, накат
Підводний береговий схил. Узмор'я. Шельф

1.2. Методи вивчення морських берегів
Методи вивчення морських берегів. Геоморфологічні дослідження узбережжя за допомогою знімань
Морфологічний метод вивчення берегових форм рельєфу

1.3. Історія вивчення берегів морів та океанів
Історія вивчення берегів морів та океанів до 18 століття
Історія вивчення берегів морів та океанів у 18-19 столітті. Атлас і Лоція Чорного моря
Історія вивчення берегів морів та океанів у 19 столітті
Історія вивчення берегів морів та океанів на початку 20 століття
Історія вивчення берегів морів та океанів у другій половині 20 століття
Загальна характеристика берегової зони. Історія вивчення морських берегів. Контрольні питання

Розділ 2. Гідродинаміка берегової зони

2.1. Вітрові хвилі в береговій зоні
Хвилювання. Елементи вітрових хвиль
Типи морських хвиль
Асиметрія хвильового потоку. Підзони берегової зони
Основні аспекти вивчення морського хвилювання

2.2. Руйнування хвиль і прибійний потік
Руйнування хвиль і їх деформація
Види руйнування хвиль: прибій, бурун, серджинг, забурювання, розсипання і перекидання хвилі
Прибійний потік. Прибійна зона узбережжя і зона заплеску

2.3. Хвильові течії в береговій зоні

2.4. Вітровий нагін і вітрові течії
Вітровий нагін. Нагінні процеси
Вітрові течії, їх будова і властивості. Процес апвелінгу

2.5. Припливно-відпливні явища
Припливно-відпливні явища. Сизигійні і квадратурні припливи і відпливи
Фізика припливів і відпливів. Обертаюча припливна течія, амфідромічна точка
Бор (маскаре, поророка) як аномальний вид припливу. Сулой

2.6. Рефракція хвиль
Рефракція хвиль – суть і поняття
Плани рефракції хвиль. Методи побудови полів рефракції

2.7. Інші різновиди морських хвиль
Цунамі як різновид катастрофічних хвиль
Штормові хвилі, зсувні та внутрішні хвилі. Причини та умови їх утворення

2.8. Енергія хвиль

Розділ 3. Літодинаміка берегової зони моря

3.1. Абразія
Абразія та її види
Механічна абразія. Явище кавітації
Абразійна дія уламкового матеріалу в береговій зоні
Хімічна абразія, чинники які впливають на її швидкість
Агресивність води і чинники, які на неї впливають
Термічна абразія
Термоабразія морських берегів
Морська абразія. Загальні риси абразійного процесу
Класифікація гірських порід за їхньою стійкістю до абразії

3.2. Прибережні морські відклади
Прибережні морські відклади і їх види
Теригенні, біогенні та хемогенні наноси. Халімедові піски
Вулканогенні морські наноси. Механічний склад морських відкладів та їх обкатаність
Потік наносів та його характеристики

3.3. Рух і переміщення відкладів у береговій зоні
Поперечне переміщення наносів
Профіль динамічної рівноваги берегового схилу
Акумулятивний профіль рівноваги берегового схилу
Поняття «нейтральної лінії» в профілі динамічної рівноваги
Абразійний профіль рівноваги берегового схилу
Поздовжнє переміщення відкладів
Поздовжнє переміщення і кут накочування хвилі на берег у зоні пляжу

3.4. Загальна характеристика літодинамічних процесів
Гідрогенні літодинамічні процеси
Гравітаційні та фазові літодинамічні процеси
Хемогенні літодинамічні процеси
Еолові літодинамічні процеси
Біогенні літодинамічні процеси
Антропогенні літодинамічні процеси

Розділ 4. Абразійні форми рельєфу

4.1. Абразійна зона берегів
Абразійні форми рельєфу: кліф і бенч

4.2. Типи кліфів (абразійних обривів)
Класифікаційні ознаки кліфів (абразійних обривів)
Динамічна класифікація кліфів: абразійно-обвальні, абразійно-зсувні та абразійно-денудаційні
Класифікація кліфів за ступенем активності. Термоабразійні кліфи

4.3. Типи бенчів
Поняття бенч. Типи бенчів
Типи морських бенчів
Динамічна класифікація бенчів Шуйського. Бенчі висвердлювання і стирання
Гідрогенна група бенчів: бенчі виломлювання, розмиву (ерозійні) і селективно-абразійні
Хемогенна та біогенна групи бенчів
Кріогенна і тектонічна групи бенчів

4.4. Форми абразійної скульптури
Форми абразійної скульптури. Поняття коразії та корозії
Гроти і ніші, як форми абразійної скульптури
Абразійні останці (кекури), морські ворота (арки) і еворзійні котли. Процес еворзії та лункоподібного берегового вивітрювання
Морські карри, як форма берегової морфоскульптури

Розділ 5. Акумулятивні форми рельєфу узбережжя

5.1. Елементарні акумулятивні форми
Морська тераса, як елементарна берегова акумулятивна форми
Морська коса. Обгинання виступу берега (формування берегових кіс-висуванців)
Наволок, акумулятивний виступ. Перейма, або томболо
Загальне падіння енергії хвильового поля в бухтах (формування пересипів)

5.2. Пляжі
Пляж – проста акумулятивна форма рельєфу. Термін пляж
Будова пляжу: відсип і берми пляжу. Геоморфологічний профіль пляжу
Зони та елементи пляжу і прилеглого мілководдя

5.3. Акумулятивні форми двостороннього живлення
Коси-стрілки – акумулятивні форми двостороннього живлення
Види морських стрілок (кіс двостороннього живлення)

5.4. Берегові вали
Береговий вал
Підводні берегові вали

5.5. Берегові бари
Берегові бари – великі акумулятивні форми рельєфу
Береговий бар’єр і його формування
Острівні бари. Ченієр і гринду

5.6. Періодичні акумулятивні форми рельефу берега
Періодичні акумулятивні форми рельефу берега: мегафестони, штормові фестони, фестоноподібні коси та острівці
Форми підводного акумулятивного рельєфу: підводні піщані пасма і горби, гідробархани (псевдобархани), рифелі або брижі (піщані хвилі)

5.7. Класифікація акумулятивних форм рельєфу
Типи акумулятивних форм рельєфу берегової зони

Розділ 6. Еолові форми берегової зони

6.1. Умови формування прибережних еолових форм
Чинники, які зумовлюють формування еолових форм
Умови формування прибережних еолових форм

6.2. Стадійність формування дюн. Типи дюнних утворень
Процес утворення дюн, стадії їх розвитку. Типи дюнних утворень
Формування і розвиток піщаних дюн. Глинисті дюни

6.3. Валоподібні і параболічні дюни
Дюни валоподібні (еолово-прибійні)
Пасмові та параболічні дюни

6.4. Склад і шаруватість дюнних утворень

6.5. Поширення еолових форм
Поширення еолових форм рельєфу: піщаних дюн, барханів, сейфів. Еоліаніти, поліаніти, або калькареніти – еолові відклади
Еолові форми рельєфу з тонкозернистого матеріалу. Берові горби

Розділ 7. Генетичні типи берегів світового океану
Генетичні типи берегів світового океану. Абразійні та акумулятивні береги
Типи еволюції бухтових берегів. Діагональні, Нейтральні, повздовжні та поперечні береги за Рихтгофеном

7.1. Інгресійні береги
Інгресія та інгресійні береги
Береги ерозійно-флювіального розчленування. Ріасові береги
Лиманні береги. Лиман – затоплене розширене гирло річки
Естуарії, як особливий тип гирла річки. Естуарієві береги
Фіорди і фіарди. Фіордові береги гляціального розчленування
Береги шляціального розчленування: шхерні, фієрдові, друмлінові. Шхери, друмліни, ози і ками як форми рельєфу
Береги еолового розчленування і вулканогенні береги
Береги денудаційного розчленування і їх типи: далматинський, егейський, тарханкутський, шермовий і паланковий

7.2. Береги припливних морів
Береги припливних морів. Припливний берег і поняття осушки
Комплексний профіль припливного берегу
Акумулятивний припливний берег і його будова
Ватовий берег. Елементи припливного берега: вати (осушка), марші, польдери, лайди
Маршовий тип берега. Береги з вітровою осушкою. Припливні ванни, тераси відпливу, жолоби стоку – форми рельєфу ватових берегів

7.3. Береги приморських алювіальних рівнин і річкових дельт
Береги приморських алювіальних рівнин і річкових дельт. Потамогенні береги
Дельтові береги. Визначення терміну дельта
Типи дельт: прибійна, руслова і припливна, скульптурні (ерозійні, врізані) дельти та акумулятивні
Типи річкових дельт: заповнення, висунуті, блоковані та дзьобоподібні дельти
Типи дельт річок: лопатеві, пальцеподібні, одно- і багаторукавні

7.4. Зональні типи берегів
Зональні типи берегів. Береги полярніх широт. Льодовий берег. Стрендфлети
Термоабразійні береги. Поняття термоабразії, термоденудації, термокарсту. Термотераси і термоабразійні ніші
Мангри. Мангрові береги тропічних широт
Коралові береги. Рифи і їх типи
Структура рифового комплексу: зовнішній схил, рифова платформа (риф-флет), лагуна
Лагуна. Лагунні береги. Протокова дельта
Стадії розвитку лагуни. Зубчасті і бухтові береги

7.5. Класифікація морських берегів
Класифікація морських берегів за Рихтгофеном
Динамічна класифікація берегів Зенковича. Вимоги до наукової класифікації морських берегів
Генетична класифікація берегів Іоніна – Капліна – Мєдвєдєва
Стадії розвитку берега під впливом хвильових процесів
Комплексні геоморфологічні ознаки районування берегів

Розділ 8. Еволюція берегової зони

8.1. Коливання рівнів берегових ліній
Коливання рівня моря (океану). Трансгресія моря і регресія
Евстатичні і гідрократичні коливання рівня моря. Тектонічні та ізостатичні рухи берегових ліній
Коливання рівнів моря: гляціоізостатичні, гляціоевстатичні, гідроізостатичні

8.2. Гіпотези зміни рівнів Світового океану

8.3. Фландрська трансгресія Світового океану

8.4. Давні берегові лінії та морські тераси
Давні берегові лінії та морські тераси. Відклади пляжів, біч-рок, оолітові піски
Морські тераси: берегові, акумулятивні, абразійні (корінні), цокольні

8.5. Сучасні відносні вертикальні рухи берегів Світового океану. Рифтогенез

8.6. Розвиток берегів в умовах відносного підняття чи опускання узбережжя
Відносні вертикальні рухи берегу. Схема розвитку берегів
Формування акумулятивних утворень. Зміна висоти берегових валів
Еволюція абразійних берегів за їхнього відносного підняття
Еволюція берегів в умовах відносного опускання
Вплив опускання берега на його еволюцію

Розділ 9. Прикладні проблеми вивчення берегів світового океану
Частина 1 Частина 2

9.1. Геоморфологічні дослідження при будівництві портів
Cпорудження молів та інших загороджуючих споруд
Геоморфологічні дослідження при будівництві портів

9.2. Геоморфологічні дослідження для укріплення берегів: буни, хвилерізи, моли, тетраподи

9.3. Геоморфологічні дослідження для організації підводних кар’єрів, звалищ, створення штучних островів і рифів
Геоморфологічні дослідження для організації підводних кар’єрів, звалищ
Геоморфологічні дослідження для створення штучних островів і рифів

9.4. Геоморфологічні дослідження для розвідки і видобутку корисних копалин
Геоморфологічні дослідження для розвідки і видобутку корисних копалин
Прикладні проблеми вивчення берегів світового океану. Контрольні запитання

Список літератури
Список основної літератури
Список допоміжної літератури