Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Антропогенні літодинамічні процеси

Антропогенні літодинамічні процеси

Вплив господарської діяльності людини на природу берегової зони океану досить різноманітний і цілком очевидний, отож і виникають обґрунтовані побоювання її виснаження і деградації. Це дійсно проявляється шляхом безпосереднього втручання у берегову зону, що спричинює до порушення природного переміщення відкладів і зміни рельєфу, а також шляхом видобутку корисних копалин, передусім всього піску, гравію, вапняку, розсипів важких металів.
Вплив здійснюється і побічно через вплив на баланс відкладів берегової зони – гідротехнічне будівництво на річках, меліорація в береговій зоні супроводжується зменшенням притоку відкладів до берега. До таких наслідків ведуть і різноманітні забруднення берегової зони океану. Проявляючись на продуктивності організмів у береговій зоні, забруднення супроводжується дефіцитом балансу відкладів і їхнім розмивом, передусім там, де біогенна продукція відкладів досить значна. Наприклад, будівництво греблі на р. Колорадо спричинило до зменшення стоку води приблизно вдвічі, водночас твердий стік відкладів зменшився у 10 разів. З іншого боку, вирубка лісів і зміни системи землекористування в басейнах рік, що слугує джерелом відкладів, може спричинити до різкого збільшення притоку дрібнозернистих відкладів на березі.
Значне місце у впливі на берегову зону займає штучне живлення берегів за допомогою відсипання пляжеформуючого матеріалу. Все це зумовило зміну природного руху наносів у береговій зоні, переформування берегових процесів і форм рельєфу, а також, що є головним, забруднення та погіршення екологічної ситуації узбережжя Світового океану.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте основні типи абразії.
2. Чим зумовлений прояв механічної абразії?
3. Охарактеризуйте особливості абразійної дії хвиль і прибійного потоку.
4. Охарактеризуйте особливості абразійної дії уламкового матеріалу.
5. Назвіть головні чинники прояву хімічної абразії.
6. Назвіть головні чинники прояву термічної абразії.
7. Перелічіть основні джерела надходження відкладів у берегову зону.
8. Як поділяються прибережно-морські відклади за походженням?
9. Охарактеризуйте особливості формування потоку прибережних наносів і назвіть його головні характеристики.
10. Назвіть головні чинники і особливості поперечного переміщення відкладів.
11. Охарактеризуйте чинники і особливості поздовжнього переміщення відкладів.
12. Охарактеризуйте особливості формування акумулятивного профілю рівноваги.
13. Охарактеризуйте особливості формування абразійного профілю рівноваги.
14. Які літодинамічні процеси берегової зони називаємо гідрогенними, гравітаційними, фазовими, хемогенними, еоловими, біогенними, антропогенними?
15. Дайте визначення понять: літодинаміка, абразія, механічна абразія, кавітація, хімічна абразія, термічна абразія, прибережно-морські відклади, потік наносів, ємність потоку наносів, потужність потоку наносів, ступінь насичення потоку наносів, поперечне переміщення наносів, поздовжнє переміщення наносів, профіль динамічної рівноваги, нейтральна лінія, акумулятивний профіль динамічної рівноваги, абразійний профіль динамічної рівноваги, крип, флотація.