Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Типи морських бенчів

Пастовий бенч формується, якщо підводний береговий схил утворений нахиленими пластами порід різної густини з крутими кутами падіння (понад 8-10°) та складений здебільшого пластами порід різної стійкості до абразії (чергування міцних вапняків, черепашників, глин). Пласти стійких порід майже не змінюються в процесі денудації та абразії, і на їхньому місці утворюються асиметричні пасма і гребені, розділені між собою міжпасмовими жолобами та улоговинами, виробленими в пластах менш стійких до абразії порід (рис. 4.7, а). Типовим прикладом такого бенча є берег Чорного моря між Анапою і Сочі.
Ступінчастий (східчастий) бенч утворюється за пологого залягання слабодислокованих порід різної щільності при куті падіння схилу менше 7°. В результаті пологого залягання пластів порід тут не так яскраво проявляється селективна абразія і вже не утворюються пасма, а формуються широкі сходини, відокремлені одна від одної невеликими уступами або ж інколи пластовими нішами (рис. 4.7, в).
Вирівняний бенч формується за однорідного складу і щільності порід. Він зазнає абразії однакової інтенсивності по всьому масивові породи і тоді не утворюються жодні структурні мезоформи рельєфу дна. Вирівняний бенч може виникнути і за руйнування пасмового чи східчастого бенчів.
Валунно-бриловий – перекритий великою кількістю валунів і брил. Формується при розмиві (руйнуванні) різко неоднорідних пухких порід льодовикового чи пролювіального генезису з грубими вкрапленнями. Оскільки валунно-бриловий матеріал, що нагромаджується на бенчі і у підніжжі кліфу, є значною перешкодою для руйнівної роботи хвиль, то формування такого бенча, на думку В.П. Зенковича, можна вважати результатом сучасного чи минулого занурювання берега.
Щебенисто-бриловий бенч формується при перекритті бенча великою кількістю щебеню і брил. Накопичений щебенисто-бриловий матеріал на бенчі і біля підніжжя кліфу свідчить про слабкі гідродинамічні умови хвиль і прибійного потоку на цій ділянці узбережжя, або ж про недавнє занурення берега.

В результаті тектонічних рухів у береговій зоні чи просто загасання абразійного процесу можуть сформуватися похований чи піднятий бенчі.
Похований бенч – давній бенч, похований під товщею акумулятивних відкладів. В результаті загасання абразійного процесу на поверхні бенча починається інтенсивна акумуляція відкладів, унаслідок якої корінні породи можуть повністю перекриватися відкладами (рис. 4.7, б). Похований бенч може також сформуватися в результаті відносного занурювання берегової зони. Окрім того, шар відкладів, які повністю перекриють бенч, можуть бути нанесені активно діючими вздовжбереговими потоками наносів, що характеризують певну стадію розвитку берегової зони, як, наприклад, кавказький берег Чорного моря в районі Туапсе.
Піднятий бенч – давній бенч або ж його частина, які вийшли з-під сучасного хвильового впливу в результаті відносного підняття прилеглої суші. Після загасання абразійного процесу на певному рівні можлива її активізація на рівні дещо нижчому, на краю піднятого бенча, де переважно відбувається збільшення похилу дна. Поверхня такого бенча може мати вже іншу ширину, залежно від швидкості підняття берега, та інший рельєф, залежно від щільності і складу порід, що утворюють бенч.

Інколи бенчі просто класифікують за літологічним складом порід, в яких вони формуються: глинистий, вапняковий, скельний тощо.
Глинистий бенч характеризується відсутністю наносів хвильового поля в межах підводного берегового схилу, оскільки при розмиві глин виникає тільки завислий матеріал, який виноситься хвилями і хвильовими течіями за межі підводного схилу. Типовий приклад – Феодосійська затока в Криму.

За крутістю підводного берегового схилу Ю.Д.Шуйський виокремлює такі типи бенчів, сформованих в умовах поширення недостатньо міцних малозцементованих або пухких порід, що швидко можуть розмиватися хвилями: а) круті, з величинами крутості > 0,03; б) середньої крутості (помірні при схилі) – 0,03-0,018; в) пологі (повільної крутості) – 0,018-0,007; г) дуже пологі (дуже повільні) з крутістю < 0,007.