Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Склад і шаруватість дюнних утворень

6.4. Склад і шаруватість дюнних утворень

Склад дюнних пісків подібний до складу пісків пляжу, з яких формуються прибережні еолові форми, проте вони мають деякі відмінності. По-перше, в перевіяних пісках різко зменшується вміст алевритових і пелітових фракцій; по-друге, еолові дюнні піски відрізняються іншою обкатаністю і мають дещо збіднений мінералогічний склад.
Дослідженнями гранулометричного спектра вітропіщаного потоку (O.K. Леонтьев, Л.Г. Никифоров, Г.О. Саф’янов; 1975) встановлено поділ його на три горизонти: нижній – 0-20 см; середній – 20-30 см і верхній – понад 30 см. У нижньому горизонті присутні всі фракції піску – від 1,0 мм до 0,1 мм при переважанні 0,5-0,1мм (95%). В середньому горизонті домінує фракція дрібнозернистого піску зі зростанням фракції менше 0,1 мм і майже повною відсутністю крупнозернистих фракцій. Для верхнього горизонту характерні фракції менше 0,1 мм. Вміст різних фракцій на різних рівнях залежить передусім від швидкостей вітру на різних висотах та від характеру, рельєфу, ступеня зволоження підстильної поверхні.
Крупні зерна піску переміщуються шляхом сальтації, дрібніші виносяться в завислому стані, що сприяє накопиченню крупніших фракцій (0,25-0,1 мм) у приземному горизонті. Якщо пісок вологий, то винесення фракції менше 0,10 мм, що надходить у вітропіщаний потік, незначне. Зміна ступеня обкатаності зерен піску по вертикалі відбувається паралельно зі зміною гранулометричного складу, тобто зерна з віддаленням від земної поверхні стають все менш обкатані.
Мінералогічний склад еолових пісків загалом відображає мінералогічний склад материнських пісків, відрізняючись лише меншим складом нестійких легких мінералів і в деяких випадках – підвищенням концентрації важких стійких мінералів – магнетиту, циркону, гранату тощо. Слюди і в більшості випадків глинисті мінерали майже повністю виключаються з дюнних пісків. У дюнній фракції еолового піску спостерігається збільшення кварцових часток і збіднення кальцитом, гіпсом, польовим шпатом. Характерною є наявність окисно-залізистих плівок, передусім на кварцових зернах, що надають їм жовтого або оранжевого забарвлення.

Рис. 6.6. Порівняльна шаруватість піску дюни і берегового валу (за В.Г. Ульстом):
а – еолова шаруватість: характерні великі навіяні (рос. облекающие) клиноподібні серії шарів; б – шаруватість гребеня і берегового схилу берегового валу: простежується різкий перелом шарів від гребеня до підніжжя берегового схилу, а також наявність окремих гальок

Еолове сортування матеріалу на узбережжях по суті продовжує процес подальшої механічної диференціації пляжевого матеріалу, який пройшов уже досить добре сортування хвильовими процесами. Найтиповішою шаруватістю дюнних відкладів є клиноподібна коса шаруватість (рис. 6.6). Клини складаються із серії шарів, потужністю в декілька міліметрів кожен, які поступово зближуються і переважно відрізняються за механічним складом, неузгоджено перекривають один одного і мають нахил з навітряного боку вниз по схилу, але круто падають на підвітряному схилі, де окремі верстви нахилені під кутом 20-30°. Деякі шари, потужністю 1-4 мм, насичені гідроокисами заліза і завдяки яскравому кольору підкреслюють загальний візерунок шаруватості. Гребеневій і нижній частинам навітряного схилу властиві горизонтальні шари, які за простяганням швидко зрізуються клиноподібними серіями. На розрізах вздовж довгої осі дюни зрізуються лише вершини пластів, що створює неправильне враження горизонтальної шаруватості. Хвилясто-концентричний візерунок шаруватості можна спостерігати лише в ембріональних нагромадженнях (пагорбах-косах і авандюнах), проте і тут подібні форми переважно підпорядковані клиноподібній шаруватості. У розрізах валоподібних дюн спостерігається як еолова, так і хвильова шаруватість в основі форми, що відрізняється від еолової майже горизонтальною серією пластів і механічним складом. Інколи типовими для них є круті (до 45-55) нахили серії шарів, що сильно відрізняються за крупністю.