Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Генетична класифікація берегів Іоніна - Капліна - Мєдвєдєва

На думку O.K. Леонтьева, Л.Г. Никифорова, Г.О. Саф’янова, генетична класифікація мусить також враховувати не тільки прояв і діяльність хвильових процесів, але й інші чинники, які в багатьох випадках визначають загальні обриси берега і його особливості розвитку не в меншому значенні, ніж хвилювання, або ж витісняють процеси хвилювання на другий план. Окрім того, питання класифікації нерозривно пов’язані з питаннями геоморфологічного картографування морських берегів. Отже, така класифікація повинна бути картографічною і будуватися так, щоб вона могла слугувати основою для дрібномасштабного картографування морських берегів, бути теоретичною базою для легенди – системи умовних позначень дрібномасштабних геоморфологічних карт морських берегів.

Щодо цього найповнішою генетичною класифікацією берегів сьогодні є класифікація О.С. Іоніна, П.О. Капліна і B.C. Медведева (1961), згідно з якою виокремлено такі групи і типи берегів:

I. Береги, сформовані субаеральними і тектонічними процесами і мало змінені морем.
А. Первинно-розчленовані береги.
1. Береги тектонічного розчленування (далматинського, скидового, бухтового типу).
2. Береги ерозійного розчленування (лиманні, естуарійні).
3. Береги ерозійно-тектонічного розчленування (ріасові).
4. Береги льодовиково-тектонічного розчленування (фіордові, фіардові).
5. Береги льодовиково-ерозійного розчленування (фіордові).
6. Береги екзараційного і льодовиково-акумулятивного розчленування (шхерні, фіардові).
7. Береги вулканічного розчленування (вулканічні).
8. Береги еолового розчленування (аральського типу).
Б. Первинно-рівні береги.
9. Складчасті рівні береги.
10. Скидові рівні береги.

II. Береги, сформовані переважно під дією нехвильових чинників.
A. Потамогенні береги.
11. Дельтові береги.
12. Береги алювіальних рівнин.
Б. Припливні береги.
13. Ватові береги.
B. Біогенні береги.
14. Коралові береги.
15. Мангрові береги.
Г. Термоабразійні береги.
16. Термоабразійні береги (в пухких породах).
17. Льодяні береги.
Д. Денудаційні береги.

III. Береги, сформовані переважно хвильовими процесами.
А. Вирівнюючі береги.
18. Абразійні бухтові береги.
19. Абразійно-акумулятивні бухтові береги.
Б. Вирівняні береги.
20. Вирівняні абразійні береги.
21. Вирівняні абразійно-акумулятивні береги.
22. Вирівняні акумулятивні лагунні береги.
23. Вирівняні акумулятивні лиманно-лагунні береги.
24. Вирівняні акумулятивні береги з відмерлим кліфом і приєднаною сучасною морською терасою.
В. Вторинно-розчленовані береги.
25. Абразійні бухтові береги.
26. Абразійно-акумулятивні бухтові береги (азовського типу та інші).
27. Акумулятивні бухтові береги.

Безумовно, запропонована класифікація відповідає більшості перелічених вище вимог. Проте така класифікація, за деяких її переваг порівняно з іншими, усе ж не враховує головних вимог, які ставляться до строгих наукових класифікацій географічних явищ.