Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Комплексні геоморфологічні ознаки районування берегів

Районування берегів необхідно здійснювати за комплексними ознаками, що визначають історію формування узбережжя, його сучасну морфологію, динаміку його берегової зони. До таких ознак належать:

  1. геологічні умови (включаючи геологічну структуру, літологічний склад порід, тектоніку);
  2. кліматичні умови, у тім числі й режим вітрів і хвилювання;
  3. річковий стік як один із джерел надходження осадового матеріалу в берегову зону;
  4. загальні риси будови рельєфу прибережної суші і прилеглої до берега смуги морського дна.

Ці ознаки дають змогу виокремити в межах узбережжя берегові області.
Детальніше районування – поділ областей на райони – здійснюється за конкретним проявом хвильових чинників, поєднанням дії цього головного чинника з дією інших берегоформуючих агентів, а також за літодинамічними особливостями певних ділянок берега. Геоморфологічне районування морського узбережжя має практичне значення, оскільки господарське освоєння берегової зони потребує конкретизації особливих відмінностей, властивих певним ділянкам берегів.

Контрольні питання

1. Назвіть головні типи вихідного розчленування берегової літі.
2. Дайте характеристику берегів ерозійно-флювіального розчленування.
3. Дайте характеристику берегів гляціального розчленування.
4. Дайте характеристику берегів геолого-структурного розчленування.
5. Дайте характеристику берегів припливних морів.
6. Дайте характеристику берегів еолового і вулканічного розчленування.
7. Охарактеризуйте особливості формування денудаційних берегів.
8. Охарактеризуйте особливості формування потамогенних берегів.
9. Охарактеризуйте особливості формування головних типів річкових дельт.
10. Охарактеризуйте особливості поширення термоабразійних берегів.
11. Дайте характеристику мангрових берегів.
12. Дайте характеристику коралових берегів.
13. Дайте характеристику головних типів рифів за геоморфологічними особливостями.
14. Дайте характеристику лагунних берегів.
15. Дайте визначення понять: тип берега, тип узбережжя, таласогенний берег, абразійний берег, акумулятивний берег, абразійно-денудаційний берег, інгресія, осушка, вати, марші, польдери, дельта, естуарій, мангри, лиман, лагуна.