Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Коливання рівня моря (океану). Трансгресія моря і регресія

8. 1. Коливання рівнів берегових ліній

Коливання рівня моря (океану) – зміни взаємного положення поверхні моря і суші по вертикалі.
За всю історію Землі рівень океану постійно змінювався. За сучасним уявленням, основна маса океанічних вод накопичилась до початку палеозою в результаті диференціації речовини Землі і дегазації її мантії. Процес виділення води із мантії продовжується й сьогодні і спричинює до того, що рівень океану підвищується, за даними А.П. Виноградова (1967), приблизно на 1 мм за тисячоліття. Проте на положення рівня океану значний вплив має також зміна об’єму океанічних западин. Рівень змінювався внаслідок прогинання океанічного дна і зменшення чи збільшення кількості донних відкладів. Підняття океанічних хребтів зумовлювало до підвищення рівня, а утворення глибоководних западин – до його пониження. Унаслідок цього в різні геологічні періоди відбувались то трансгресії, то регресії моря.

Трансгресія моря (лат. transgression – перехід, пересування, від transgredior-переходжу) – тривалий період наступання моря на суходіл, унаслідок відносного підвищення його рівня, а регресія (лат. regression, від regredior-повертаюсь) – процес тривалого відступання моря від берегів унаслідок відносного пониження його рівня. Ці процеси можуть бути зумовлені різними чинниками. Під час трансгресії і регресії може відбуватися тимчасова стабілізація рівня і навіть нетривале та незначне його зниження при трансгресії, чи підвищення при регресії. Переважно процес і трансгресії, і регресії відбувається нерівномірно – фази швидкого підняття чи пониження рівня моря змінюються фазами сповільнення їхньої швидкості.
Відносні коливання рівнів суші і моря можуть бути пов’язані з різними причинами. На коливання рівня океану, пов’язані зі зміною і таненням материкових льодовиків, накладаються ізостатичні й тектонічні рухи суші та інші процеси, які також спричинюють до зміни висоти берегових ліній. Відносні зміни рівнів суші і моря можуть бути породжені або зміною кількості води у водному басейні, або ж зміною об’єму улоговини. Проте коливання рівня відбувається і без зміни загальної кількості води або об’єму улоговини, а внаслідок короткотривалих перерозподілів водної маси – притоку води до однієї частини водойми і відтоку її від іншої. Рівень моря зазнає також як періодичних (припливно-відпливні явища), так і неперіодичних коливань (згінно-нагінні явища). Припливно-відпливні і згінно-нагінні явища зумовлюють короткотривалі зміни рівня води. Проте відомі і більш тривалі коливання), які безпосередньо стосуються зміни кліматичних умов природного середовища.