Байрак Г.
Методи геоморфологічних досліджень

Методи вивчення еолових форм рельєфу

Для вивчення еолових форм застосовують такі загальні методи:

 • польові стаціонарні спостереження: за динамікою еолових форм, інтенсивністю пилових бур (встановлюють пиловловлювачі), швидкістю процесів розвіювання, характером закріплення рослинності, ефективністю заходів боротьби з дефляцією. Стаціонарні спостереження за вітровим режимом виконують метеостанції або дослідники отримують дані з архіву гідрометеоцентру;
 • польові експедиційні дослідження: вивчають морфологічні характеристики еолових форм; мінералогічний склад середніх і великих зерен піску, їхню структуру, текстуру; виконують буріння для побудови геолого-геоморфологічних розрізів, визначення потужності шарів; беруть проби порід для подальших лабораторних аналізів. Застосовують безпілотні літальні апарати для визначення масштабів проявів еолових процесів;
 • лабораторні дослідження: під мікроскопом або оптико-лазерними приладами з’ясовують мінералогічний склад середніх і дрібних фракцій піску, пилуватих частинок, середні діаметри, обкатаність, шорсткість частинок; виконують люмінісцентний аналіз для датування форм;
 • аналіз дистанційних матеріалів і карт: визначають площу поширення форм, абсолютні та відносні висоти розташування, параметри великих форм, напрям простягання, ступінь задернованості і характер рослинності, близькість антропогенних об’єктів, вплив на них піщаних масивів.
 • ГІС-аналіз: цифрують топооснову, відображають місцерозташування форм, отримують морфологічні характеристики території;
 • лазерне 3d-сканування поверхні скель із БПЛА: на підставі цифрових даних створюють об’ємні моделі скель, одержують морфометричні характеристики форм в цілому та окремих їхніх частин.

Запитання для самоперевірки знань

 1. Які види еолового рельєфу Ви знаєте? Які чинники його формування?
 2. Яку роботу здійснює вітер і які дефляційні форми він утворює?
 3. Що з’ясовують під час вивчення еолових дефляційних форм?
 4. Назвати різновиди еолових акумулятивних форм і їхні відміни.
 5. Послідовність вивчення еолових акумулятивних форм.
 6. Які різновиди скель за морфологічними обрисами?
 7. Які аспекти будови з’ясовують під час вивчення скель?
 8. Назвати й схарактеризувати загальні методи вивчення еолових форм.

Бібліографія

Основна

 1. Сіренко І.М. Динамічна геоморфологія / І.М. Сіренко – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 224 с.
 2. Спиридонов А.И. Изучение эолового рельефа // Основы общей методики полевых геоморфологических исследований и геоморфологического картографирования. – Москва: Высш. школа, 1970. – С. 410-426.

Допоміжна

 1. Аристархова Л.Б. Процессы аридного рельефообразования / Л.Б. Аристархова. – Москва, 1971.
 2. Байрак Г. Формування скельних комплексів Бескидів / Г. Байрак, М. Гаврилів // Фізична географія та геоморфологія. Вип. 3(64). – Київ: ВГЛ “Обрії”, 2011. – С. 63-72.
 3. Ваганов І.І. Геологічна діяльність вітру // Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища / І.І. Ваганов, І.В. Маєвська, М.М. Попович
 4. Вихованець Г.В. Сучасний еоловий морфогенез у береговій зоні морів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук / Г.В. Вихованець. – Одеса, 2004. – 53 с.
 5. Волошин П. Інженерно-геоморфологічна характеристика Урицьких скель / П. Волошин // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: матеріали четвертого міжнародного семінару (Ворохта, 6-9 вересня 2012 р.). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 172-180.
 6. Геологічні пам’ятки України у 3-х т. / За ред. В.І. Калініна, Д.С. Гурського, І.В. Антакової. – Київ: ДІА, 2006-2009. – Т. 1-3. – 320 с.
 7. Дубіс Л. Літологічні особливості відкладів та вік реліктової дюни в околиці смт. Маневичі / Л. Дубіс, М. Длужевський // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2011. – Вип. 39. – С. 140-148.
 8. Дубіс Л.Ф. Еоловий палеоморфогенез правобережної частини Українського Полісся: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук / Л.Ф. Дубіс. – Київ, 2013. – 497 с.
 9. Зінько Ю. Українсько-польський геотуристичний шлях “Гео-Карпати” / Ю. Зінько, Л. Скакун, А. Бучинська та ін. // Вісник Львів. ун-ту. Сер. міжнар. відносини. – 2012. – Вип. 25, Ч. 2. – С. 269-273.
 10. Паранько І.С. Геологія з основами геоморфології: навч. посібник / І.С. Паранько, А.О. Сіворонов, О.І. Мамедов. – Кривий Ріг: Мінерал, 2008. – 323 с.
 11. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. 3-е изд., перераб. и доп. / Г.И. Рычагов. – Москва: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006. – 416 с.
 12. Стецюк В.В. Основи геоморфології: навч. посібник / за ред. О.М. Маринича; В.В. Стецюк, І.П. Ковальчук. – Київ: Вища школа, 2005. – 495 с.
 13. Федорович Б.А. Вопросы классификации песков для целей картирования на примерах западной Туркмении / Б.А. Федорович // Землеведение. Т. V. – Москва,1960.
 14. Федорович Б.А. Динамика и закономерности рельефообразования пустынь / Б.А. Федорович. – Москва, 1983.
 15. Чичагов В.П. Аридная геоморфология. Платформенные антропогенные равнины: монография / В.П. Чичагов. – Москва: Научный мир, 2010. – 514 с.
 16. Шостак А.В. Діяльність вітру (еолові процеси) / А.В. Шостак // Інженерна геологія: навч. посібник. – Інтернет-ресурс Київського університету. – 92 с.
 17. Шуйский Ю.Д. Экзогенные процессы развития аккумулятивных берегов в северо-западной части Черного моря / Ю.Д. Шуйский, Г.В. Выхованец. – Москва: Недра, 1989. – 198 с.
 18. Щукин И.С. Морфология аридных и семиаридных областей / И.С. Щукин // Общая геоморфология. Т. 3. – Москва: Изд-во МГУ, 1974. – С. 3-125.
 19. Якушко О.Ф. Геоморфологические процессы и формы рельефа пустынных областей / О.Ф. Якушко // Основы геоморфологии. – Минск, 1997. – С. 62-65.
 20. Alexandrowicz Z. Sandstone rocky forms in Polish Carpathians attractive for education and tourism // Przeglad Geologiczny, Vol. 56. – 8/1. – 2008. – S. 680-687.
 21. Alexandrowicz Z. Waloryzacja i funkcje srodowiska abiotycznego w systemie ochrony przyrody (na przykladzie opracowan z Karpat Polskich) // Studia Natura. – 1990. – Supl. – S. 9-35.
 22. Brown A.C., MeLachlan A. Ecology of Sandy Shores. – Amsterdam: Elsevier Publ. Co., 1990. – 328 p.
 23. Mazurski K.R. Skalne fantazje przyrody / Krzysztof Radoslaw Mazurski // Rocznik Jeleniogorski. – 1972. – T.X. – S. 65-81.