Костів Л. Я.
Фізична географія материків і океанів. Африка

Корисні копалини Африки

Геолого-тектонічна будова Африки визначила формування покладів корисних копалин. Переважання на континенті архейських і протерозойських порід, у яких проходили процеси оруднення, спричинило багатство його надр рудами різних металів. Їхній видобуток приурочений до виходів кристалічного фундаменту на поверхню. На плато Середній Велд відомі найбільші родовища золота й ураномістких мінералів. Із вторгненням магматичних інтрузій в археї та протерозої пов’язані поклади хрому, платини та магнетитів у ПАР і Зімбабве, олова і вольфраму в Нігерії. Гранітні ранньопротерозойські інтрузії підняття Лунда-Катанги зумовили формування олов’яних і вольфрамових руд, рідкісних елементів і золота, а пізньопротерозойські – постмагматичних родовищ мідних і кобальтових руд.

У герценському Атласі сформувалися родовища марганцевих і поліметалічних руд, а в альпійському – постмагматичні родовища свинцю, цинку та залізних руд. З вулканічними кімберлітовими трубками пов’язані родовища алмазів ПАР і Заїру. Родовища бокситів і залізних руд, приурочені до латеритної кори вивітрювання, виявлені в Гвінеї та Камеруні.

У континентальних відкладах виявлені поклади нафти і природного газу (узбережжя Середземного моря та Гвінейської затоки, Сахара), та кам’яного вугілля в ПАР. Значні поклади нафти, виявлені в Лівії, Анголі, формувалися в крейді й еоцені.

Африка займає перше місце серед інших материків за запасами марганцевих руд, хромітів, кобальту, алмазів (98 % світового добування), золота; друге місце – за запасами мідних та уранових руд.

Запитання для контролю і самоконтролю

 1. Перелічити основні тектонічні структури Африки та коротко охарактеризувати їх.
 2. Вказати, за яких умов і в який час формувалися відклади Капської системи. Коротко охарактеризувати ці відклади.
 3. Вказати, за яких умов і в який час формувалися відклади системи Кару. Коротко охарактеризувати ці відклади.
 4. Вказати, за яких умов і коли формувалися відклади системи Калахарі. Коротко охарактеризувати ці відклади.
 5. Назвати головні види корисних копалин Африки та розкрити їхню тектоніко-геологічну приуроченість.
 6. Розповісти про становлення Африки у докембрійський період.
 7. Розповісти про формування Африки у палеозої (під час каледонського і герцинського етапів розвитку).
 8. Описати формування Африки у кайнозої.
 9. Вказати основні відмінності у формуванні Низької та Високої Африки.
 10. Охарактеризувати кайнозойські структури Африки та назвати їхні специфічні риси.
 11. Охарактеризувати сучасний вулканізм у Африці. Вказати області його поширення.
 12. Показати роль четвертинних зледенінь у формуванні рельєфу Африки.
 13. Пояснити одноманітність типів морфоструктурного рельєфу Африки.
 14. Розповісти про умови та час формування Гондванського пенеплену, назвати райони його сучасного поширення в Африці.
 15. Пояснити умови та час формування Африканського пенеплену, назвати райони його сучасного поширення.
 16. Охарактеризувати вулканічні форми рельєфу Африки.
 17. Охарактеризувати цокольні брилові гори та вказати їхнє поширення.
 18. Охарактеризувати цокольні плоскогір’я та рівнини та вказати основні регіони їхнього поширення.
 19. Охарактеризувати денудаційні рівнини і плато Африки.
 20. Охарактеризувати складчасті області з відповідними типами середньовисокого гірського рельєфу складчасто-брилових і складчастих гір.
 21. Охарактеризувати поширення екзогенних процесів та проаналізувати їхній вплив на формування сучасного рельєфу Африки.
 22. Перелічити акумулятивні рівнини Африки назвати їхні характерні риси.
 23. Показати вплив тектонічної будови на характер морфоструктурного рельєфу Африки.

Практична робота

Завдання 1. У вигляді розгорнутого плану коротко схарактеризуйте головні етапи формування природи Африки (процеси та їхні наслідки): докембрійського, палеозойського (каледонського, герцинського), мезозойського, кайнозойського.

Завдання 2. Виконайте в кольорі тектонічну карту Африки та підпишіть запропоновані тектонічні структури (див.: географічна номенклатура). Нанесіть та підпишіть зони Східноафриканських розломів та кайнозойський вулканічний пояс, позначте діючі та згаслі вулкани, вкажіть тектонічні структури, з якими вони пов’язані. Усно поясніть причини їхнього формування.

Завдання 3. Вивчіть та покажіть на карті головні орографічні елементи Африки (див.: географічна номенклатура).

Завдання 4. Побудуйте орографічний профіль за заданим напрямком (Додаток А) та підпишіть основні орографічні елементи (рекомендований горизонтальний масштаб 1:35 000 000 (Атлас вчителя, 2010, с. 166), вертикальний масштаб оберіть самостійно, відповідно до особливостей запропонованої лінії профілю). Під лінією профілю вузькою смугою в кольорі нанесіть дочетвертинні (геологічні) відклади, нижче – тектонічні структури та підпишіть їх.

Завдання 5. Проаналізувавши орографічну, тектонічну, геологічну та геоморфологічну карти, по лінії запропонованого профілю укладіть таблицю.

Елемент орографіїТектонічна структура, складчастістьКорінні відклади та їхній геологічний вікТип морфоструктуриКорисні копалини
1 2 3 4 5
 

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Власова Т. В. Физическая география материков (с прилегающими частями океанов) : в 2 ч. / Т. В. Власова. – Москва : Просвещение, 1986. – Ч. 2. – С. 87-172.
 2. Власова Т. В. Физическая география материков и океанов : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. В. Власова, М. А. Аршинова, Т. А. Ковалева. – Москва : Academіа, 2005. – 640 с.
 3. Галай И. П. Физическая география материков и океанов : учеб. пособие : в 3 ч. / И. П. Галай, В. А. Жучкевич, Г. Я. Рылюк. – Минск : Университетское, 1988. – Ч. 2. – 366 с.
 4. Географический атлас для учителей средней школы. – Москва, 1980. – 238 с.
 5. Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины. – Москва : Сов. энциклопедия, 1988. – 432 с.
 6. Довідковий атлас світу. – Київ : Картографія, 2010. – 328 с.
 7. Панасенко Б. Д. Фізична географія материків : навч. посіб. : в 2 ч. Ч. 2 / Б. Д. Панасенко – Вінниця : ЕкоБізнесЦентр, 1999. – 200 с.
 8. Физическая география материков и океанов / [под общ. ред. А. М. Рябчикова]. – Москва : Высш. шк., 1988. – С. 362-425.
 9. Физическая география материков и океанов : в 2 т. : Т. 2 / [Т. И. Кондратьєва, Б. А. Алексеев, Т. А. Ковалева и др.]. – Москва : Academіа, 2014. – 417 с.

Додаткова література

 1. Географический энциклопедический словарь. – Москва : Сов. энциклопедия, 1983. – 528 с.
 2. Геологический словарь : в 2 т. / [Х. А. Арсланова, М. Н. Голубчина, А. Д. Искандерова и др.; под ред. К. Н. Паффенгольца]. – 2-е изд., испр. – Москва : Недра, 1978.
 3. Гидрогеология Африки / [под ред. Н. А. Маринова]. – Москва : Недра, 1978. – 372 с.
 4. Забродская М. П. Факторы пространственной дифференциации материков (на примере Африки) : лекции / М. П. Забродская. – Воронеж, 1983. – 52 с. Караулов В. Б. Геология. Основные понятия и термины / В. Б. Караулов, М. Н. Никитина. – Москва : УРСС, 2006. – 152 с.
 5. Ковалишин Д. І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів) / Д. І. Ковалишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. – 88 с.
 6. Притула Т. Ю. Физическая география материков и океанов : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Т. Ю. Притула, В. А. Еремина, А. Н. Спрялин. – Москва : Владос, 2004. – С. 464-568, 608-649.
 7. Розин М. С. Минеральные богатства Африки / М. С. Розин. – Москва : Мысль, 1972. – 336 с.
 8. Рычагов Г. И. Общая геоморфология / Г. И. Рычагов. – Москва : Изд-во Моск. ун-та : Наука, 2006. – 416 с.
 9. Энциклопедическийсправочник Африка:в2т./[глав. ред.А.А.Громыко].– Москва : Сов. энциклопедия, 1986–1987. – Т. 1. – 762 с., Т. 2. – 761 с.