Костів Л. Я.
Фізична географія материків і океанів. Африка

Охорона природи Африки

У XIX ст. і особливо на початку XX ст. різко знизилася чисельність багатьох великих тварин, а деякі види (зебра-квага, блакитна кінська антилопа) повністю винищені.

Для збереження зникаючої фауни і флори ще в колоніальний період створили декілька національних парків і заповідників: Вірунга (1925), Серенгеті (1940), Цаво, Рувензорі (1952). Одним з найперших парків-заповідників був Сабі-Гейм, тепер національний парк ім. Крюгера, що є найбільшою природоохоронною територією Африки (20 тис. км2).

Після Африканської конференції 1961 року, на якій представники 21 африканської країни підписали маніфест про охорону природи Африки, почали впроваджувати важливі національні закони. Перед національними парками була поставлена задача: набути реальної ваги в загальній системі охорони природи і раціонального використання природних ресурсів; стати центром просвіти й освіти в галузі охорони природи, а ще – науково-дослідними центрами в галузі екології.

Нині в Африці наявні дві основні форми охоронних територій: національні парки та резервати. У підсумку 4% площі континенту на сьогодні перебувають під державною охороною. Станом на 2014 рік функціонувало 335 національних парків (у т. ч. близько 180 природних територій зі суворим режимом охорони), у них знайшли прихисток більш як 1 100 видів ссавців, 100000 видів комах, 600 видів птахів і 3000 видів риб, а 26 національних парків і заповідників Африки внесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Запитання для контролю і самоконтролю

 1. Назвати головні екологічні проблеми Африки та місця їхньої локалізації.
 2. Проаналізувати основні причини екологічноної нестабільності Африки.
 3. Розкрити вплив антропогенної діяльності та зміни клімату на зменшення площ лісів і збільшення опустелених площ у Африці.
 4. Охарактеризувати використання земельних угідь у різних регіонах Африки.
 5. Охарактеризувати використання водних ресурсів Африки. Перелічити ріки, на яких споруджено ГЕС, а також водосховища та канали Африки.
 6. Назвати регіони Африки, у яких природні ландшафти найбільш антропогенно змінені. Пояснити причини.
 7. Охарактеризувати структуру земельних ресурсів географічних поясів та природних зон Африки.
 8. Проаналізувати природні чинники, які визначили ступінь лісовкритості різних регіонів Африки.
 9. Назвати найвідоміші національні парки Африки та об’єкти заповідання.

Практична робота

Завдання 1. За картою «Екологічні проблеми» визначіть головні екологічні проблеми Африки. На побудованому фізико-географічному профілі позначте кольором регіони з екологічними проблемами природного та техногенного характеру. Письмово охарактеризуйте ці регіони та проаналізуйте причини виникнення екологічних катастроф.

Завдання 2. Використавши карти «Мінерально-сировинні ресурси», «Паливна промисловість», «Чорна металургія», «Кольорова металургія», «Хімічна промисловість», усно проаналізуйте вплив (прямий і побічний) мінерально-сировинного забезпечення Африки на природне середовище.

Завдання 3. Проаналізуйте карту «Земельні ресурси» та усно охарактеризувати природно-регіональні відмінності у їхній структурі та частці сільськогосподарських угідь від загальної площі земель.

Завдання 4. За картою «Лісові ресурси» усно охарактеризуйте особливості залісненості Африки. Встановіть природно-регіональні відмінності та поясніть їхні причини. Проаналізувавши карту «Лісова та деревообробна промисловість», назвіть природні чинники територіальних відмінностей у заготівлі деревини.

Завдання 5. На контурну карту нанесіть місця розміщення природоохоронних територій та підпишіть їхні назви. Різними кольорами позначте типи (національні парки, заповідники, резервати та ін.) природоохоронних територій. Окремо виділіть природні об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Завдання 6. Письмово охарактеризуйте один з природоохоронних об’єктів, який лежить на лінії запропонованого профілю. Вкажіть мету створення природоохоронного об’єкту, його площу, опишіть фауну і флору, що перебуває під охороною.

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Власова Т. В. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. В. Власова, М. А. Аршинова, Т. А. Ковалева. – Москва: Academіа, 2005. – 640 с.
 2. Довідковий атлас світу. – Київ: Картографія, 2010. – 328 с.
 3. Исаченко А. Г. Природа мира. Ландшафты / А. Г. Исаченко, А. А Шляпников. – Москва: Мысль, 1989. – С. 276-341.
 4. Физическая география материков и океанов: в 2 т.: Т. 2 / [Т. И. Кондратьєва, Б. А. Алексеев, Т. А. Ковалева и др.]. – Москва: Academіа, 2014. – 417 с.

Додаткова література

 1. Биологический энциклопедический словарь. – Москва: Сов. энциклопедия, 1989. – 864 с.
 2. Букштынов А. Д. Природа мира. Леса / А. Д. Букштынов, Б. И. Грошев, Г. В. Крылов – Москва: Мысль, 1981. – С. 209-217.
 3. Вагнер Б. Б. Энциклопедия заповедных мест мира. Уникальный путеводитель по самым знаменитым национальным паркам и заповедникам / Б. Б. Вагнер. – Москва: Вече, 2006. – 480 с.
 4. Вагнер Ф. Х. Живой мир пустынь: пер. с анг. / Ф. Х. Вагнер. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1994. – 248 с.
 5. Вальтер Г. Растительность земного шара: пер. с нем.: в 3 т. Т. 1 / Г. Вальтер. – Москва: Прогресс, 1968. – 550 с.
 6. Водохранилища мира / [А. Б. Авакян, В. А. Шарапов, В. П. Салианкин и др.]. – Москва: Наука, 1979. – 287 c.
 7. Географический энциклопедический словарь. – Москва: Сов. энциклопедия, 1983. – 528 с.
 8. Гржимек Б. Серенгети не должен умереть: пер. с нем. / Б. Гржимек, М. Гржимек. – Москва: Мысль, 1968 – 240 с.
 9. Гржимек Б. Среди животных Африки: пер. с нем. / Б. Гржимек. – Москва: Мысль, 1973. – 336 с.
 10. Дмитревский Ю. Д. Великие африканские озера / Ю. Д. Дмитревский, И. Н. Олейников. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1969. – 216 с.
 11. Зедлаг У. Животный мир Земли: пер. с нем. / У. Зедла. – Москва: Мир, 1975. – 208 с.
 12. Иванов А. Н. Охраняемые природные территории / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. – Москва: Изд-во МГУ, 2003. – 117 с.
 13. Розин М. С. Минеральные богатства Африки / М. С. Розин. – Москва: Мысль, 1972. – 336 с.
 14. Розов Н. Н. Почвенный покров мира / Н. Н. Розов, М. Н. Строганова. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 291 с.
 15. Сахара: пер. с англ. / [Клаудсли-Томпсон Дж. Л. и др.]. – Москва: Прогресс, 1990. – 424 с.
 16. Снакин В. В. Экология и охрана природы. Словарь-справочник / В. В. Снакин. – Москва: Academia, 2000. –384 с.
 17. Экология человека. Словарь-справочник / [Н. А. Агаджанян и др.]. – Москва: КРУК, 1997. – 208 с.
 18. Энциклопедический справочник Африка: в 2 т. / [глав. ред. А .А. Громыко]. – Москва: Сов. энциклопедия, 1986–1987. – Т. 1. – 762 с., Т. 2. – 761 с.
 19. Cameron M. B. Kilimanjaro & East Africa: a climbing and trekking guide / M. B. Cameron // The Mountaineers Books, 2006 ISBN 0-89886-604-9 (англ.).