Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

СНД. Країни Східної Європи, Північної та Центральної Азії

Основні висновки

До складу країн Східної Європи, Північної та Центральної Азії входять 12 держав, які утворилися в 1991 році після розпаду СРСР.

Крім спільних із більшістю центральноєвропейських країн проблем (реформування економіки на ринкових умовах, демократизація суспільних відносин), країнами регіону довелося розв'язувати низку інших проблем:

 1. формування системи державної влади;
 2. встановлення кордонів;
 3. формування національних господарських комплексів в умовах ліквідації економічної взаємозалежності та зміни економіко- й політико-географічного положення;
 4. розв'язання численних збройних конфліктів, що виникли у багатьох країнах (Росія, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Таджикистан).

СНД як організація, покликана зберегти єдиний економічний простір, не виправдала надій й практично припинила свою діяльність. Крім розвитку двосторонніх відносин, у межах регіону почалися інтеграційні процеси, про що свідчать утворення Чорноморського регіону економічного співробітництва, ГУУАМ тощо.

Країни регіону за роки незалежності заклали фундамент ринкової економіки і зробили суттєвий крок на шляху входження у систему міжнародних економічних відносин. Залежно від темпів проведення реформ та їх успішності країни регіону за обсягом ВНП на душу населення перебувають на різних позиціях серед країн світу (див. табл. 13).

Табл. 13. Місце країн СНД у світі за обсягом ВНП на душу населення у середині 90-х років XX ст.
КраїнаВНП (дол. США)Місце у світіКраїнаВНП (дол. США)Місце у світі
Росія 2240 70 Азербайджан 430 121
Україна 1630 77-78 Казахстан 1330 86-87
Білорусь 2070 71 Узбекистан 970 97
Молдова 920 99-101 Туркменістан 920 99-101
Грузія 440 119 Киргизстан 700 109-110
Вірменія 730 108 Таджикистан 340 135-137

Перевірте себе

 1. Не користуючись атласом, на контурній карті позначте:
  1. країни Закавказзя;
  2. країни Центральної Азії.
 2. Порівняйте економіко- і політико-географічне положення країн Східної Європи та Центральної Азії. Свої висновки обгрунтуйте.
 3. Порівняйте ресурсозабезпеченість країн регіону. Які країни найкраще забезпечені природними ресурсами, які — найгірше?
 4. Порівняйте структуру зайнятості населення країн Східної, Північної та Центральної Європи і Західної Європи. Які риси подібності та відмінності ви помітили?
 5. Які причини викликали кризові явища в розвитку економіки країн регіону?
 6. Проаналізуйте карту мінеральних ресурсів Росії та поясніть, які чинники вплинули на розміщення металургійних баз Росії?
 7. Чому галузі основної хімії в Росії розміщуються в районах, де розвинута металургійна промисловість?
 8. Як змінилася структура зовнішньоекономічних зв'язків країн регіону за роки незалежності?

Вивчивши тему, ви повинні:

 • називати та показувати на карті:
  • країни Східної Європи, Північної та Центральної Азії та їхні столиці;
  • найбільші агломерації;
  • найкрупніші промислові центри Росії та Білорусі;
 • характеризувати:
  • особливості розміщення та формування населення країн регіону;
  • урбанізаційні процеси;
  • особливості сучасного стану економіки країн регіону;
 • складати порівняльну характеристику забезпеченості країн регіону природними ресурсами;
 • робити висновки:
  • про особливості галузевої структури господарства країн Східної Європи, Північної та Центральної Азії;
  • про роль та місце України серед країн регіону та у Європі.

Поглиблюємо знання

На процеси інтеграції у СНД впливають різний ступінь розвитку країн, які входять до неї, та різні підходи у цих країнах до проведення економічних перетворень:

 • намагання знайти власний шлях (Україна, Узбекистан),
 • узяти на себе роль лідера (Росія, Білорусь, Казахстан),
 • ухилитися від участі у важкому договірному процесі (Туркменістан),
 • отримати військово-політичну підтримку (Таджикистан),
 • розв'язати за рахунок Співтовариства свої внутрішні проблеми (Азербайджан, Вірменія, Грузія).

Зараз СНД значно поступається перед іншими угрупуваннями як за ступенем інтегрованості національних економік, так і за загальним економічним потенціалом. Більш того, СНД утричі поступається колишньому СРСР за питомою вагою у світовому господарстві. Це свідчить про незначний вплив СНД у формуванні динаміки світової економіки Економічне зростання окремих країн, що спостерігається упродовж Останніх років, ще не дозволяє подолати економічну кризу в повному обсязі. Йдеться лише про деяке послаблення негативних наслідків кризи в економіці за останнє десятиліття. Річ у тім, що ці кризові явища визначаються тенденціями загального характеру, які формуються єдиними вимогами світового ринку до ефективності виробництва та якості продукції, що випускається. Країни СНД наразі не можуть протистояти їхньому впливу. У середньому в країнах СНД за 1991-2000 pp. ВВП знизився на 34%, обсяг промислового виробництва — на 40%, продукції сільського господарства — на 28%. Практично жодна країна не досягла дореформеного рівня. Так, ВВП Узбекистану у 2000 р. склав 97% обсягу 1991 p., Білорусі — 90%, Казахстану — 78%, Киргизії — 72%, Росії — 68% України — 47%, Молдови — 60%, Азербайджану — 60%.

Одним з феноменів XX ст. стала інтернаціоналізація господарського життя. Переваги міжнародного поділу праці сьогодні найефективніше використовуються на основі регіоналізації — поступового зближення національних господарств кількох країн, що формують загальний економічний простір. Саме тому на колись єдиному пострадянському просторі виникли субрегіональні політичні союзи та економічні угрупування. Одні з них орієнтовані, головним чином, на Росію:

 • Договір про колективну безпеку (ДКБ — Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан);
 • Союз Білорусі та Росії;
 • Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС — Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан).

Другі обрали інший шлях:

 • Східноєвропейський союз (Україна, Молдова), який згодом переріс у ГУУАМ (Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова);
 • Центральноазіатське співробітництво (ЦАС — Узбекистан, Казахстан, Киргизія, Таджикистан) та
 • кавказька «четвірка» (Азербайджан, Вірменія, Грузія, Росія).

На жаль, на сьогодні жодне субрегіональне угрупування не досягло вагомих успіхів у заявленій інтеграції. Пояснюється це, головним чином, тим, що у них тільки ще формуються необхідні організаційні, правові, соціально- і політико-економічні умови, притаманні регіональній економіці, без яких не може успішно розвиватися міждержавна інтеграція.

Запрошуємо до дискусії

За матеріалами теми 7 та §34 підручника спрогнозуйте майбутнє України в європейському просторі.