Ковальчук І. П., Курганевич Л.П.
Методичні вказівки з виконання курсових робіт

Методичні вказівки з виконання курсових робіт

ВСТУП

Сучасний фахівець – випускник вищого навчального закладу – повинен мати певний багаж як загальних, так і конкретних знань у галузі обраної спеціальності. Йому необхідно: оволодіти сучасними теоретичними і прикладними знаннями, усвідомлюючи завдання, тенденції, шляхи і перспективи розвитку науки, техніки, освіти; вміти користуватися сучасними засобами дослідження, у тім числі і програмними; аналізувати наукову літературу; обробляти дані польових та експериментальних дослідів, бачити шляхи їхнього втілення у практику.
Отож важливе місце в системі навчання відведено науково-дослідній роботі студентів (НДРС). Основними завданнями НДРС є навчання студентів методиці наукових досліджень з обраної спеціальності, обробці та оформленню отриманих результатів у формі наукового повідомлення на студентському науковому семінарі кафедри, науковій студентській конференції чи у формі курсових, дипломних і магістерських робіт або статей для наукових журналів.
Обов'язковою формою НДРС, передбаченою програмою і навчальними планами, виступає виконання курсових, дипломних і магістерських робіт. Зазначимо, що від молодших курсів до старших у виконуваних студентами роботах зростає частка отриманого саме студентами фактичного матеріалу і теоретичних узагальнень, а дипломна робота за своїм змістом є підсумком їхньої багаторічної самостійної дослідницької діяльності.
Під час написання творчих робіт студентові необхідно навчитися працювати з науковою літературою, фондовими та іншими даними, вміти узагальнювати та викладати результати особистих польових спостережень чи експериментальних досліджень. Окрім того, студенти набувають навичок грамотного оформлення результатів наукових досліджень.
Головна ж мета виконання дипломних і магістерських робіт – долучити студентів до наукової творчості і пошуку, розширити та поглибити знання з обраної спеціальності.
Водночас дипломна чи магістерська робота відображає вироблені за період навчання професійне мислення, уміння і навички застосування теоретичних знань для постановки і вирішення конкретних наукових завдань, уміння проводити критичний аналіз наукової літератури і творчо обговорювати результати дослідницької роботи.
Теми дипломних і магістерських робіт пропонуються кафедрою. Студенти мають право вибору теми роботи. Кожен студент може запропонувати свою тему, представивши при цьому необхідне обґрунтування доцільності її постановки. Теми дипломної та магістерської робіт, зазвичай, є продовженням теми виробничої практики та курсової роботи.
Затвердження теми дипломної та магістерської роботи відбувається на кафедрі, а потім, за представленням деканату, наказом ректора затверджують тему і керівника роботи.
Роботу над текстом майбутньої дипломної та магістерської роботи студент розпочинає задовго до того, як на папері буде написано першу сторінку. Обдумує об'єкт і тематику досліджень, здійснює пошук і компонування відомостей (виписки, конспектування, копіювання картосхем, графіків з літературних, фондових, картографічних джерел, Інтернету тощо), зіставляє дані, здійснює вибірку репрезентативної інформації, виконує розрахункові роботи, обробляє польовий матеріал.
Передусім доцільно скласти розгорнутий, а також конкретизований план роботи, в якому запланувати обсяг тексту кожного розділу, перелік ілюстрацій. Складання такого плану роботи (програми) даватиме змогу встановити ступінь забезпеченості кожного розділу даними польового, експериментального, аналітичного фондового і літературного характеру, утримуватиме автора від одностороннього висвітлення теми, привертатиме увагу до вирішення головних питань.
Програму (план), зазвичай, складають за календарем, що дає змогу забезпечити рівномірність виконання роботи та її своєчасне завершення.
Оскільки під час роботи доводиться доповнювати текст, уточнювати формулювання, вносити нові дані, ліквідовувати повторення та по-новому його компонувати, доцільно на сторінках рукопису залишати місце (широкі поля), яке знадобиться також для зауважень керівника. У процесі підготовки дипломної чи магістерської роботи необхідно залишити час для її компонування, прив'язки ілюстрацій, таблиць, посилань на літературні джерела з текстом, літературного опрацювання. Після завершення роботи остаточно переглядає науковий керівник. Враховуючи зауваження, студент передруковує роботу на чистовик і подає її на кафедру. Захист роботи відбувається на засіданні кафедри у присутності усіх викладачів і студентів. Кожен студент готує доповідь за результатами своєї роботи, а також ілюстративний матеріал. Вважаємо за доцільне основні положення роботи разом з ілюстраціями представляти у вигляді мультимедійної презентації.
Важливою складовою дипломної (магістерської) роботи є графічні додатки – спеціальні і тематичні карти, картосхеми, схеми, графіки, профілі, рисунки, фотографії тощо. Графічні додатки доповнюють текст, вносять додаткову інформацію, збагачують зміст роботи. Додатки (гідроекологічні карти, таблиці, графіки) можуть слугувати основним результатом роботи, предметом для її захисту.
Сподіваємося, що використання студентами цих методичних рекомендацій дозволить оптимізувати їхню роботу зі збору, аналізу даних, їхнього узагальнення, картографічної і змістовної інтерпретації отриманих результатів, обгрунтування практичних рекомендацій; сприятиме формуванню наукового стилю роботи з документами, підвищенню рівня фахової підготовки випускників географічного факультету.