Ковальчук І. П., Курганевич Л.П.
Методичні вказівки з виконання курсових робіт

Тематика, зміст та структура магістерських та дипломних робіт

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дипломна чи магістерська робота – невелике, проте самостійне дослідження, в якому студенти закріплюють знання з фундаментальних дисциплін гідроекологічного профілю, екологічного контролю та експертизи, а також демонструють уміння практично застосовувати ці знання. Компілятивний переказ літератури при цьому неприпустимий. У дипломній чи магістерській роботі студентові необхідно проявити навички самостійних розрахунків, зіставлення, математичного аналізу первинних даних, складання та інтерпретації карт, бачити шляхи та напрями подальшого розвитку досліджень, добре уявляти його значення для вирішення практичних і наукових проблем.
Дипломна чи магістерська робота на V курсі слугує підсумком самостійного наукового дослідження, виконаного кожним студентом чи колективно за фактичними даними, зібраними під час виробничої практики, експериментальних і лабораторних досліджень.
У дипломній (магістерській) роботі студентові необхідно розв'язати наукове завдання, поставлене з допомогою керівника; зібрати й оцінити фактичний матеріал, проаналізувати його і сформулювати висновки. Під час використання літературних і статистичних даних, карт необхідно продемонструвати вміння оцінювати фактичну достовірність гіпотез, аксіом, теорій, класифікацій тощо.
Виклад змісту має бути чітким і логічним, оскільки навіть за дуже вагомих результатів роботи у науковому відношенні недоліки викладу і неохайне її оформлення можуть спричинити до зниження оцінки. Неуважність, низька якість тексту, рисунків, таблиць, інших складових роботи також негативно впливати на оцінку.
Обсяг дипломної чи магістерської роботи повинен становити 60-80 сторінок комп'ютерного набору тексту, ілюстрованого графіками, таблицями, картосхемами, фотографіями тощо.
Обов'язковим елементом слугують графічні додатки – гідроекологічні карти, профілі, блок-діаграми, схеми, графіки, таблиці.
Від курсової дипломна та магістерська роботи відрізняються фундаментальністю, науковою і практичною значимістю дослідження,   оригінальністю   змісту   тексту   та   ілюстративного матеріалу (передусім, картографічних додатків), зрілістю висновків і практичних рекомендацій.

1.1. Тематика та основний зміст дипломних і магістерських робіт

Тематика курсових, дипломних і магістерських робіт визначається, насамперед, метою і завданнями, які поставлено перед студентами: вона повинна відповідати навчальним планам і напрямам наукової роботи кафедри. Тематика дипломної та магістерської роботи різноманітна, однак, зазвичай, стосується тієї території, на якій студент проходив виробничу та переддипломну практики. Роботи можуть бути присвячені питанням використання, оцінювання якості, охорони, моніторингу поверхневих і підземних вод, нормування, обліку, екологічної експертизи об'єктів і проектів.
Основою робіт загально-гідроекологічного спрямування слугує всебічна характеристика водних об'єктів і ресурсів визначеної території: відображення умов формування, виявлення чинників впливу, аналіз якості, прогнозування стану, обґрунтування рекомендації щодо оптимізації функціонування річкових та озерних систем.
Залежно від характеру об'єкта дослідження та особливостей методики його вивчення дипломна чи магістерська роботи можуть мати такі напрями:
1. Методичний – розробка системи прийомів і методів для вивчення певних гідрологічних об'єктів.
2. Експертний – оцінка коадаптації природної та господарської підсистем водогосподарської територіальної системи та прогноз її функціонування у майбутньому.
3. Прикладний – вивчення екологічного стану водних ресурсів певної території з метою вирішення оптимізаційних завдань.
4. Теоретичний – розроблення нових концепцій, ідей, напрямів вивчення водних та інших об'єктів з екологічних позицій.
Тематику дипломних і магістерських робіт представлено в додатку А.

1.2. Структура дипломної або магістерської роботи

Вибір структури дипломної чи магістерської роботи залежить від теми, мети та завдань, які в ній вирішуються. Чітко продумана структура дає змогу дотримуватися оптимального обсягу роботи, уникнути повторень та описового характеру викладення результатів. Розробка структури тексту – це поділ його за змістом на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Рекомендуємо за змогою дотримуватися такого поділу тексту на структурні частини: підпункт – 2-3 сторінки; пункт – 6-8 сторінок; підрозділ – 10-15 сторінок; розділ – 20-25 сторінок.
Дипломна чи магістерська робота налічує дві частини: текстову та графічну (карти, таблиці, діаграми, графіки, рисунки).
Дипломна (магістерська) робота повинна містити такі структурні елементи:
- завдання на дипломну роботу;
- титульний аркуш;
- зміст;
- перелік умовних скорочень (за необхідності);
- вступ;
- розділи основної частини;
- висновки;
- список використаних літературних джерел;
- додатки (за необхідності).
Структура титульного аркуша та завдання є стандартною. Цього стандарту необхідно чітко дотримуватися. Кількість розділів основної частини, їхній зміст та обсяг визначають самостійно і погоджують з науковим керівником. Здебільшого, кількість розділів становить 4, зрідка – 3, 5.
Графічна частина повинна налічувати плакати, прозірки чи мультимедійні зображення для показу. Карти, графіки та рисунки, виконані на аркуші А-4, А-3, додають до текстової частини.
Якщо презентацію роботи здійснюють за допомогою комп'ютерного проектора засобами програми Power-Point, то графічну частину роботи представляють у формі роздрукованих слайдів.
Варіанти структури дипломних та магістерських робіт представлено в додатку Б.