Ковальчук І. П., Курганевич Л.П.
Методичні вказівки з виконання курсових робіт

Підготовка і послідовність виконання магістерських та дипломних робіт

2. ПІДГОТОВКА ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ І МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

2.1. Організаційні моменти підготовки робіт

Вибір теми. До вибору теми дипломної чи магістерської роботи з гідроекології чи прикордонного екологічного контролю студент підходить, маючи досвід написання курсових робіт на молодших курсах, підготовки звітів за навчальну та виробничу практики, участі в науковому студентському гуртку. Зазвичай, тему визначають з урахуванням фактичних даних, зібраних студентом під час виробничої практики, і затверджують на засіданні кафедри після захисту звіту за практику. Узгодження теми дипломної чи магістерської роботи з напрямом досліджень під час практики дає змогу набути певної спеціалізації ще на студентській лаві.

Керівництво роботою. Керівників дипломних (магістерських) робіт кафедра призначає з викладачів, які спеціалізуються на розробці наукових проблем гідроекології та прикордонного екологічного контролю. Раніше практикувалося написання колективних робіт, у тім числі за участю студентів інших кафедр. У цьому випадку керівниками роботи студентів є викладачі кожної кафедри. Якщо дипломна чи магістерська робота базується на матеріалах виробничих установ, їхній представник може бути консультантом.

Місце роботи. Під час виконання робіт студенти працюють у навчальних кабінетах кафедри, комп'ютерному класі факультету, лабораторії геоінформаційного картографування і моделювання, в бібліотеці факультету, у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка та Львівській науковій бібліотеці НАН України імені В. Стефаника.

Визначення завдання і плану роботи. Після затвердження теми на кафедрі науковий керівник визначає генеральний напрямок роботи, рекомендує літературу, оцінює наявність та якість фактичного матеріалу. Студент, консультуючись з керівником, складає план1 роботи, в якому встановлює термін виконання розділів, намічає ті організації, матеріали яких доведеться використовувати, а також обсяг роботи, консультантів тощо.

Послідовність роботи. Рекомендуємо таку послідовність підготовки дипломних і магістерських робіт:
а) опрацювання та конспектування літературних, Інтернет та фондових джерел;
б) опрацювання польових матеріалів, статистичної інформації; виконання різноманітних аналізів;
в) складання попередніх оригіналів загальної та спеціальних гідроекологічних і геоекологічних карт, картосхем, таблиць; виготовлення фотографій;
г) складання програм опрацювання інформації та її обробка за допомогою комп'ютерної техніки;
д) написання попереднього тексту дипломної (магістерської) роботи;
є) чистове оформлення тексту роботи, таблиць і рисунків.

Необхідно звернути увагу на вступну частину роботи. В ній: окреслюють актуальність проблеми, рівень її вивченості, мету і завдання роботи; визначають об'єкт і предмет дослідження; стисло характеризують специфіку методів і методик, задіяних до дослідницького процесу; формулюють наукову новизну та наукові положення, що виносяться на захист; зазначають джерела інформації, використані автором у процесі виконання досліджень. Обов'язково висвітлюють внесок автора у практичне вирішення досліджуваних проблем.
Під час роботи студенти дають керівнику на перевірку чорновики карт, графіків, інші ілюстративні матеріали, а також текст окремих розділів.
Обов'язковим є використання у тексті фотографій, власних польових даних, результатів аналізів тощо; важливим є критичний аналіз літературних та інших джерел.

Підготовка ілюстративного матеріалу. Ілюстрування доповіді картами, таблицями, графіками та іншими додатками є обов'язковим. Кількість, а також навантаження карт і схем визначають суттю роботи та її змістом. Серед обов'язкових ілюстрацій – загальна або окремі гідроекологічні та геоекологічні карти, карти оцінки впливу діяльності людини на природне середовище тощо. На плакатах розміщують графіки, діаграми, профілі, базові формули. Таблиці повинні бути лаконічними, містити тільки дані, необхідні для підтвердження суті та висновків доповіді. Карти виконують у чорно-білому (штриховому) або кольоровому варіантах.

2.2. Захист роботи

Допуск до захисту. Схвалений керівником чистовик роботи студент передає секретарю кафедри за 10 днів до захисту. Разом з дипломною чи магістерською роботою здають і демонстраційний матеріал. Дипломну чи магістерську роботу готують у двох примірниках: перший після захисту здають у наукову бібліотеку, а другий – на кафедру. Перенесення термінів захисту не припускається. Дипломні та магістерські роботи захищають на засіданнях Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Склад ДЕКу затверджує ректор університету. Захист є відкритим.

До захисту дипломної чи магістерської роботи потрібно подати:
1) перший примірник дипломної роботи з усіма підписами на титульному аркуші, завданні;
2) письмовий відгук керівника про актуальність роботи, її наукову та практичну цінність; вміння студента самостійно працювати з літературними джерелами, його власні здобутки та висновки;
3) рецензію рецензента, в якій подають стислу характеристику кожного розділу роботи та оцінку якості виконання пояснювальної і графічної частини; перелічують її позитивні сторони та основні недоліки; загалом оцінюють роботу;
4) ілюстративний матеріал до дипломної роботи (плакати, карти, фолії, постери тощо).

Захист роботи. Захист дипломної чи магістерської роботи – відповідальний етап становлення молодого фахівця. Студент захищає перед комісією з висококваліфікованих спеціалістів свою роботу, свої погляди та ідеї. Графік захисту дипломних і магістерських робіт розробляють і затверджують у деканаті. Зміну встановлених термінів захисту дипломної (магістерської) роботи припускають тільки з дозволу декана, голови ДЕКу у випадку пред'явлення мотивованого клопотання, підтриманого керівником і завідувачем кафедри.

Порядок захисту:
1) представлення студента та поданих документів;
2) доповідь  студента,   в   якій   необхідно   висвітлити   базові положення роботи;
3) відповіді на запитання членів ДЕКу;
4) виступ керівника або представлення його відгуку;
5) виступ рецензента;
6) заключне  слово студента, його відповіді  на зауваження рецензента;
7) обговорення  роботи та захисту  її студентом представниками ДЕКу;
8) оголошення рішення ДЕК.

Доповідь повинна бути ретельно продуманою. У виступі необхідно подати актуальність теми, мету роботи, об'єкт і предмет дослідження, використані методи дослідження, отримані результати, висновки та пропозиції. Рекомендовано підготувати текст доповіді, однак доповідати, не дивлячись у записи. У доповіді необхідно уникати загальних тверджень, детальної характеристики природних умов району досліджень. Відповіді на запитання повинні бути конкретними, чіткими, без повторення того, про що говорилося в доповіді. Під час виступу необхідно використовувати карти, плакати (схеми), технічне креслення та інші засоби подання інформації. Регламент виступу – 10 хвилин.
Заключне слово у процесі захисту має велике значення. У ньому студент дає відповіді на зауваження рецензента, членів ДЕКу; пояснює конкретніше ті положення, які зацікавили комісію, проте за браком часу були недостатньо висвітлені доповідачем.
Рішення ДЕК щодо присвоєння особі кваліфікації спеціаліста ухвалюють на закритому обговоренні за результатами аналізу дипломної (магістерської) роботи та її захисту простою більшістю голосів. Окремі роботи можуть бути рекомендовані на конкурс, до опублікування тощо. Під час оцінювання роботи комісія враховує якість роботи (тексту та графічних додатків), характер виступу студента, його відповіді на питання та критичні зауваження. Щодо цього враховують думку наукового керівника та оцінку роботи рецензентом.
За недостатнього рівня виконання дипломної чи магістерської роботи ДЕК може рекомендувати роботу на доопрацювання і подання її до повторного захисту на наступний рік. За умови встановлення плагіату повторний захист кваліфікаційної роботи не допускається.