Ковальчук І. П., Курганевич Л.П.
Методичні вказівки з виконання курсових робіт

Оформлення магістерських та дипломних робіт

3. ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

3.1. Оформлення тексту

Оформлення дипломних і магістерських робіт є важливим етапом самостійної творчості студента. Змістовну роботу необхідно написати грамотно, з дотриманням загальноприйнятих норм умовних скорочень, шрифтів, картографічних і бібліографічних вимог тощо. Для оформлення роботи потрібно буде чимало часу, отож його необхідно передбачити в календарному плані підготовки дипломної (магістерської) роботи.
Текст роботи необхідно написати у безособовій формі (наприклад, «в роботі проаналізовано, розраховано... і т.д.). При викладі результатів спостережень чи експериментів дієслова вживають у минулому часі. У тексті можна зазначити: „ми провели морфометричні дослідження...» і т.д. з метою акцентування на навчальне і пізнавальне значення цих видів робіт для студента. Не бажано вживати слів-штампів, канцеляризмів: «як відомо...», «тепер зупинимося...», «тепер стає зрозумілим...», «цілий ряд...», «детально розглянувши, ми...» і т.д.
Географічні назви повинні відповідати сучасному адміністративно-територіальному поділу і назвам у найновіших атласах України та світу. Необхідно утримуватися від застосування іноземних слів у випадках наявності їхніх українських еквівалентів.
Дипломну (магістерську) роботу друкують за допомогою комп'ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через півтора міжрядкових інтервали (до тридцяти рядків на сторінці) шрифтом Times New Roman; розмір шрифту – 14. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою.
За необхідності у текст дипломної (магістерської) роботи вписують окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення. Це можна робити чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору. У цьому випадку щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.
Друкарські помилки, описки і графічні неточності можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням коректором і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменти рисунка) машинописним способом.
Текст дипломної (магістерської) роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 25 мм; праве – не менше 10 мм; верхнє – не менше 20 мм; нижнє – не менше 20 мм.
Матеріали пояснювальної записки складають у послідовності, зазначеній у підрозділі 2.1 (додаток В). Пояснювальну записку оформляють за допомогою комп'ютерних технологій.
Текст основної частини дипломної (магістерської) роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.
Заголовки структурних частин дипломної роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядку і в підбір до тексту. Наприкінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставлять крапку. За нею друкують текст.
Кожен розділ друкують з нової сторінки. Назву розділу розташовують на цій же сторінці зверху симетрично до тексту. Переноси у назві неприпустимі. Підрозділи нумерують арабськими цифрами з крапкою.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом повинна становити 3-4 інтервали.

3.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають цифрами без знака №. Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який зачислюють до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер без крапки проставляють у правому верхньому куті аркуша.
Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел друкують без порядкового номера.
Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Переноси у назві не допускаються. Крапку наприкінці назви не ставлять.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад «2.4.» (розділ другий, підрозділ четвертий). Потім у тому ж рядку друкують заголовок підрозділу.
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.2.3.» (перший розділ, другий підрозділ, третій пункт). Потім у тому ж рядку друкують заголовок пункту, якщо він є.
Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.
Ілюстративний матеріал (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, у якому їх згадано вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розташовані на окремих сторінках між загальним текстом, подають за наскрізною нумерацією. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більші ніж формат А4, враховують як одну сторінку і розташовують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.
Ілюстративний матеріал позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.
Номер ілюстрації налічує номер розділу і порядковий номер ілюстрації, між якими ставлять крапку.
Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи подають під ілюстрацією. .Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її не нумерують. Пишуть тільки слово «Рис.»., а далі назву.
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розташовують напис «Таблиця» із зазначенням   її   номера   (Додаток   Д).   Номер   таблиці   повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставлять крапку. Наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).
Якщо в роботі одна таблиця, її не нумерують, друкують тільки слово «Таблиця».
При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і зазначають номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2». На останній сторінці перенесеної таблиці друкують «Закінчення табл.».
Формули в роботі (якщо їх кілька) нумерують у межах розділу.
Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках. Наприклад: (3.1) – перша формула третього розділу.
Примітки до тексту і таблиць, в яких зазначають довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:
Примітки:
1. ...   
2. ...
Якщо є одна примітка, то її не нумерують, а після слова «Примітка» ставлять крапку і подають текст примітки (наприкінці тексту крапки не ставлять).