Ковальчук І. П., Курганевич Л.П.
Методичні вказівки з виконання курсових робіт

Додатки

ДОДАТКИ

Додаток А. Теми дипломних (магістерських) робіт, запропоновані студентам спеціалізації «Гідроекологія» та «Прикордонний екологічний контроль»

1. Гідроекологічний аналіз басейну річки Західний Буг.
2. Моніторинг якості поверхневих вод Львівської області.
3. Гідроекологічний моніторинг озер.
4. Гідрологічний режим басейну річки Західний Буг.
5. Моделювання стану річкових систем за допомогою ГІС  (на прикладі басейну річки Тереблі).
6. Паводки в басейні р. Західний Буг: причини, масштаби, наслідки.
7. Моніторинг якості підземних вод Львівської області.
8. Гідрохімічний стан річок Полісся.
9. Гідрогеохімічний моніторинг підземних вод.
10.Техногенні зміни підземних вод в районах видобування корисних копалин.
11. Моніторинг басейнової геосистеми Західного Бугу.
12. Руслові процеси і типи русел басейну Горині.
13. Екологічний стан річки Вишня та її басейну: наукові засади та результати оцінки.
14. Лісові ресурси Львівської області та їхній вплив на поверхневі води.
15. Методика і результати оцінки екологічного стану р. Луг та її басейну.
16. Екологічний стан меліорованих земель Львівської області та його вплив на водні об'єкти.
17. Оцінка якості води р. Верещиця.
18. Води курорту Моршин  та  їхнє   використання  для потреб рекреації і бальнеології.
19. Лісові ресурси Карпат та їхній вплив на стан поверхневих вод.
20. Оцінка стану меліоративних систем Рівненської області.
21. Аналіз впливу нафтодобувних робіт на довкілля Північно-Долинського нафтогазоносного родовища.
22. Природно-заповідні території та об'єкти Львівської області: стан, зміни, екологічне значення.
23. Водопостачання  Львова:  стан,  проблеми  та шляхи  їхнього вирішення.
24. Екологічний контроль прикордонних територій.
25. Екологічні дослідження прикордонних територій.
26. Зооконтроль на митниці.
27. Фітоконтроль на митниці.
28. Правові засади екологічного контролю.
29.  ГІС-моделювання антропогенного навантаження на природне середовище.
30. Гідроекологічні дослідження ставків.
31.  Екстремальні гідрометеорологічні процеси та їхній вплив на природне середовище і людину.
32. Структура річкових систем і деградаційні процеси в них.
33. Моделі водоохорони у басейнах малих річок.
34. Стаціонарні дослідження ерозійно-акумулятивних процесів.
35.   Моделювання  розвитку  гідрологічних  процесів  у  басейнах Українських Карпат.
36. Моніторинг стану атмосферного повітря м. Львова.
37.  Моніторинг санітарно-епідеміологічної ситуації у Львівській урбосистемі.
38. Моніторинг руслових процесів у річках Карпат.
39. Екологічні  загрози транскордонного  характеру, їхня суть  і класифікація.
40. Глобальні  проблеми як джерело  надзвичайних екологічних ситуацій.
41. Оцінка ризиків транскордонних  техногенних загроз для західного регіону України.
42. Конвекційна форма співпраці у вирішенні екологічних проблем.
44.  Екологічний ризик, пов'язаний з переміщенням відходів через кордон України.
45.    Заповідні   об'єкти   прикордонних   територій,   їхня   роль   у забезпеченні сталого розвитку суспільства.
46.  Загальноєвропейська екологічна мережа: її зміст та екологічне значення.

Додаток Б. Типові плани дипломних і магістерських робіт

Моніторинг поверхневих вод

Вступ
Розділ 1. Наукові засади моніторингу поверхневих вод.
1.1. Мета,  завдання    та    основні    принципи    моніторингу поверхневих вод.
1.2. Об'єкти моніторингу.
1.3. Рівні моніторингу поверхневих вод.
1.4. Функціональна структура та алгоритм реалізації моніторингу поверхневих вод.
Розділ 2. Порядок здійснення державного моніторингу вод.
2.1. Взаємодія суб'єктів державного моніторингу вод.
2.2. Розвиток  і вдосконалення системи державного моніторингу вод.
Розділ 3. Система моніторингу вод в Україні.
3.1. Сучасний    стан    моніторингу    якості    вод   у    системі Держводгоспу України.
3.2. Сучасний стан моніторингу природних вод у національній гідрометслужбі України.
3.3.    Моніторинг вод, здійснюваний  Міністерством охорони навколишнього природного середовища.
Розділ 4. Глобальні та міжнародні програми моніторингу вод.
4.1.    Національна система моніторингу вод.
4.2. Зарубіжні системи моніторингу вод.
Розділ 5. Проблеми моніторингу поверхневих вод.
5.1.    Науково-методичні проблеми.
5.2.    Матеріально-технічні і фінансові проблеми.
5.3.    Управлінські проблеми. Висновки
Список використаних літературних джерел
Додатки

Руслові процеси та типи русел річок басейну Західного Бугу

Вступ
Розділ  1. Наукові засади досліджень руслових процесів і русел
рівнинних рік.
1.1.  Класифікація руслових процесів.
1.2.  Методи дослідження русел і руслових процесів.
Розділ 2. Чинники руслового процесу.
2.1. Геолого-геоморфологічні умови формування русел.
2.3.  Гідрологічний режим.
2.1.1. Руслоформуючі витрати води.
2.1.2. Рівні води.
2.1.3. Руслоутворюючі наноси.
2.4.  Антропогенні чинники.
Розділ 3. Морфологія і динаміка річкових русел верхньої частини басейну Західного Бугу.
3.1. Морфологія русел.
3.1.1. Звивисті русла.
3.1.2. Розгалужені русла.
3.1.3. Прямолінійні русла.
3.1.4. Антропогенно змінені русла.
3.2.  Руслові деформації.
3.2.1. Горизонтальні руслові деформації.
3.2.2. Вертикальні руслові деформації.
Розділ 4. Оптимізація руслового процесу у басейні річки Західний Буг.
4.1 .Заходи з регулювання силових гідролого-геоморфологічних процесів.
4.2.  Шляхи регулювання руслових процесів.
4.3. Шляхи поліпшення гідроекологічного стану річок.
Висновки
Список використаних літературних джерел
Додатки

Техногенні зміни стану підземних вод у районах видобування корисних копалин

Вступ
Розділ 1. Наукові засади дослідження техногенного впливу на стан
підземних вод.
1.1. Основні поняття.
1.2. Критерії  оцінювання   впливу   видобування   корисних копалин на стан підземних вод.
1.3. Методичні засади досліджень техногенних змін стану підземних вод.
Розділ   2.   Хімічний   склад   підземних   вод   родовищ   корисних копалин.
2.1. Підземні води соляних родовищ.
2.2. Підземнізоди сульфідних родовищ.
2.3. Підземні води кам'яновугільних родовищ.
2.4.Підземні води родовищ рідкісних і розсипних елементів.
2.5. Підземні води нафтових і газових родовищ.
Розділ 3. Техногенні зміни підземних вод в районах видобування корисних копалин.
3.1. Забруднення вод у процесі розвідки родовищ.
3.2. Забруднення вод у процесі розробки родовищ.
3.3. Зміна режиму поверхневих і підземних вод.
3.4. Формування депресійних лійок у процесі водопониження.
Розділ 4. Охорона підземних вод у районах видобування корисних
копалин.
4.1. Зниження небезпеки забруднення вод.
4.2. Регулювання процесів змін режимів вод.
4.3.  Моніторинг змін стану підземних вод у районах видобування корисних копалин.
Висновки
Список використаних літературних джерел
Додатки

Гідрохімічний стан річок Полісся

Вступ
Розділ 1. Загальні умови формування хімічного складу природних вод.
1.1.Чинники, які впливають на формування хімічного складу природних вод.
1.2.  Класифікація вод за хімічним складом.
1.3.  Концентрація розчинів і способи її вираження.
Розділ 2. Природно-географічні умови Полісся як чинник формування гідрохімічного стану річок цього регіону.
2.1. Рельєф, геологічна будова і тектонічні рухи.
2.2. Ґрунти.
2.3. Рослинний покрив.
2.4. Поверхневі і підземні води.
2.5. Ландшафти, їхня структура і вплив на хімічний стан води.
Розділ 3. Сучасний хімічний склад річкових вод Полісся.
3.1. Взаємозв'язок хімічного складу різних типів природних вод Полісся.
3.2.Вплив атмосферних опадів на формування хімічного складу річкових вод Полісся.
3.3. Вплив вилуговування   порід   на   формування   хімічного складу річкових вод.
3.4.Вплив підземних  вод на  формування   хімічного  складу річкових вод.
3.5.Вплив місцевого стоку на формування хімічного складу
річкових вод Полісся.
3.6.Вплив антропогенних чинників на хімічний склад річкових вод Полісся.
3.6.1. Промислові та господарсько-побутові стічні води.
3.6.2. Сільськогосподарські стічні води.
3.6.3. Радіоактивне забруднення вод.
Розділ 4. Оптимізація хімічного складу річкових вод Полісся.
4.1. Водоохоронні заходи на водозборі.
4.2. Заходи з дотримання збалансованого гідроекологічного режиму функціонування річок.
Висновки
Список використаних літературних джерел

Гідрогеохімічний моніторинг підземних вод

Вступ
Розділ 1. Наукові засади і нормативна база моніторингу підземних вод.
1.1. Види моніторингу та його структура.
1.2. Нормативна база організації моніторингу підземних вод.
1.3. Об'єкти і суб'єкти гідрохімічного моніторингу підземних вод.
1.4. Контрольовані параметри стану підземних вод.
1.5. Методи і методика моніторингу гідрохімічного стану підземних вод.
Розділ 2. Особливості ведення гідрогеохімічного моніторингу на різних господарських об'єктах.
2.1. Гідрогеохімічний    моніторинг    підземних    вод    при розробці корисних копалин.
2.2.  Моніторинг районів гідротехнічних споруд.
2.3. Моніторинг    підземних    вод    на    території   міських агломерацій.
2.4. Гідрогеохімічний  моніторинг меліоративних систем і районів сільськогосподарського освоєння.
Розділ   3.   Моніторингова   інформація – основа  управління станом підземних вод.
3.1. Особливості інтерпретації результатів моніторингових досліджень, підготовки та передачі даних управлінським службам.
3.2. Алгоритми прийняття управлінських рішень, спрямованих на захист підземних вод від виснаження і забруднення.
3.3. Система водоохоронних заходів.
Висновки
Список використаних літературних джерел
Додатки

Додаток В. Завдання на виконання дипломної роботи

Додаток Г. Взірець оформлення титульної сторінки

Додаток Д. Приклад оформлення таблиці

Додаток Ж. Приклади оформлення графічного матеріалу

Додаток З. Приклад и оформлення списку літературних джерел, наведених у дипломній роботі