Курганевич Л.П.
Водний кадастр

Особливості формування ДВК за розділом "Підземні води"

4.2. Особливості формування ДВК за розділом "Підземні води"

Формування та ведення Державного водного кадастру території України до 1990 року відбувалося в єдиній системі СРСР.

Класифікатор водоносних і водонапірних горизонтів території України. З метою ведення ДВК за розділом "Підземні води" використовували "Гідрогеологічну стратифікаційну схему (класифікатор) водоносних і водонапірних горизонтів України".

В основу складання схеми покладено такі матеріали:
1.  Зведені легенди державної гідрогеологічної карти масштабу 1:200 000 серій:
- Карпатська;
- Центрально-Українська;
- Дніпровсько-Донецька.
2.  Робочі матеріали роботи "Оцінка відповідності попередньо складених листів масштабу 1:200 000 сучасним вимогам і їх інформативності" (Волино-Подільська серія листів).
3. Усі видані листи гідрогеологічних карт масштабу 1:200 000 території України.
4. Стратиграфічні схеми докембрійських і фанерозойських утворень Українського кристалічного щита для геологічних карт масштабу 1:50 000 (1:25 000).
5. Матеріали Держобліку підземних вод.
6.  Класифікатор водоносних горизонтів і комплексів території України — 2504.

Під час складання кодів, дескрипторів водоносних горизонтів, виділенні і найменуванні водоносних і водонапірних горизонтів, зон тріщинуватості враховували методичні рекомендації МІНГЕО.

Складена "Гідрогеологічна стратифікаційна схема (класифікатор) водоносних і водонапірних горизонтів території України" з метою ведення Державного водного кадастру — "Підземні води" містила графи:
1. Повне найменування водоносних (водонапірних) горизонтів.
2. Дескриптор (скорочене найменування) водоносних (водонапірних) горизонтів.
3. Індекс за ДВК.
4. Індекс за ДВК України.
5. Номер водоносного горизонту.
6. Геологічний індекс водоносних (водонапірних) юризонтів.
7. Літологічний склад водоносних (водонапірних) горизонтів.

У процесі ведення Державного водного кадастру "Підземні води" гідрогеологічна стратифікаційна схема (класифікатор) поповнювалась при узгодженні з центром ДВК.           

Опублікування кадастрових даних. Зміст видань державного водного кадастру за розділом "Підземні води" регламентувався відповідними методичними вказівками.

Видано три серії:
Серія 1. Каталожні дані. Каталог підземних вод.
Каталог містить відомості про басейни підземних вод і водоносні горизонти, їхню вивченість, списки пунктів спостережень, а також інформацію щодо водозаборів і пунктів закачування.
Оскільки каталог складається з двох частин, то в частині 1 описано басейни підземних вод і водоносні горизонти, а в частині 2 — водозабори і пункти закачування.
Такі видання були разовими. Надалі за необхідності публікували доповнення і здійснювали перевидання.
Серія 2. Щорічні дані. Щорічні дані про запаси та якість підземних вод.
Видання містять відомості щодо прогнозних та експлуатаційних запасів підземних вод, їхнього видобування та якості, а також дані стандартних спостережень на режимній гідрогеологічній мережі за рівнем, температурою, мінералізацією і хімічним складом води. Ви давали щорічники за попередній рік.
Серія 3. Багаторічні дані. Багаторічні дані про запаси та якість підземних вод.
Видання містять узагальнені за роками (за останні п'ять років і весь період спостережень) характеристики, опубліковані у щорічниках підземних вод (за тими ж басейнами і районами). Видавали один раз у п'ять років (на рівні років кратних п'яти).

Функції Державного Комітету України з питань геології та використання надр. Згідно з Водним Кодексом України від 6 червня 1995 року (гл. 6, ст. 27,28), державний облік підземних вод та ведення водного кадастру здійснюється Державним комітетом України з питань геології та використання надр (Держкомгеології) шляхом спостереження за кількісними і якісними характеристиками підземних вод за програмою, затвердженою цим Комітетом за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Порядок ведення Державного водного кадастру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 року № 413. Цією постановою визначено також функції відомств (зокрема, і Держкомгеології) щодо ведення ДВК за розділом "Підземні води". Функції Держкомгеології щодо ведення ДВК також регламентовано методичними вказівками та інструкціями.

Держкомгеології провадить таку діяльність:
1. Здійснює розробку і ведення ДВК за розділом "Підземні води",
у тім числі:
• розробку і вдосконалення системи ведення ДВК за цим розділом;
• розробку класифікаторів підземних вод;
• розробку методів, алгоритмів і програм контролю, обробки та узагальнення інформації щодо підземних вод;
• розробку способів збереження інформації;
•  ведення бази даних засобами електронно-обчислювальної техніки;
• розробку методичних вказівок щодо ведення ДВК для територіальних центрів і місцевих органів ДВК, макетів видань ДВК та інших нормативно-технічних документів ДВК;
• збір, контроль, обробку, збереження і видачу даних щодо підземних вод користувачам за запитами;
• поточну і перспективну оцінку ресурсів підземних вод, їхньої якості і змін під впливом господарської діяльності;
• підготовку до друку та опублікування видань ДВК;
• керівництво, планування і контроль виконання робіт з розробки і ведення ДВК, що виконуються підвідомчими закладами та організаціями;
•  забезпечення органів державної виконавчої влади даними Державного водного кадастру в необхідному обсязі безкоштовно;
• забезпечення даними Державного водного кадастру підприємств, установ, організацій та громадян у встановленому порядку.
2. Передає Держкомгідромету матеріали щодо підземних вод, які необхідні для підготовки об'єднаних видань ДВК і ведення ДВК за розділом "Поверхневі води".
3. Передає Держводгоспу дані, які необхідні для ведення ДВК за розділом "Використання вод".

Сьогодні, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. №792, Державний водний кадастр за розділом "Підземні води" ведеться Державним комітетом природних ресурсів (Держкомприродресурсів). Він є замовником робіт щодо складання Державного водного кадастру та затверджує кадастрові матеріали.