Курганевич Л.П.
Водний кадастр

Окремі видання

Окремі видання. Видання Водного кадастру під загальною назвою: "Ресурси поверхневих вод СРСР" складається з 20-ти томів науково-прикладного довідника (34 випуски).

Кожен том (випуск) містить чотири частини:
- Гідрологічна вивченість.
- Основні гідрологічні характеристики.
- Водні ресурси.
- Опис окремих річок, озер і водосховищ.

Шостий том "Гідрологічна вивченість" присвячено території України і Молдавії. Його представлено трьома випусками:
- Випуск 1. Західна Україна і Молдавія. Басейни річок: Вісли, Дунаю, Дністра і Південного Бугу.
- Випуск 2. Середнє і Нижнє Подніпров'я, басейни річок Дніпра нижче гирла Прип'яті.
- Випуск 3. Річки Криму і Приазов'я.

У таблицях містяться дані, які висвітлюють стан гідрологічної вивченості певного району. Також подаються схеми розташування гідрологічних постів (станцій) і схеми розташування озер, водосховищ, ставів.
Узагальнено викладено принципи, які покладені в основу складання таблиць. Основними джерелами слугували: відомості про рівень води на річках і озерах; матеріали про режим річок; довідники з водних ресурсів; гідрологічні щорічники; списки річок; матеріали з типізації річок; матеріали з інвентаризації та обслідування ставів; польові матеріали спостережень та ін.
Використовувались також великомасштабні карти, планшети карт.

У виданні "Гідрологічна вивченість" є інформація про:
• довжину річок;
• відстань від гирла до постів;
• площу водозборів;
• озерність водозборів;
• площу дзеркала водойм;
• притоки та ін.

У наступній частині — "Опис окремих річок і водосховищ" матеріали на територію України і Молдавії представлені чотирма випусками шостого тому. Зокрема:
- Випуск 1. Західна Україна і Молдавія (басейни річок Дунаю, Дністра і Західного Бугу).
- Випуск 2. Середнє і Нижнє Подніпров'я.
- Випуск 3. Сіверський Донець і Приазов'я.
- Випуск 4. Крим.

Списки річок подано у послідовності, відображеній на гідрографічній схемі. З метою полегшення знаходження опису будь-якої річки у випуску міститься алфавітний покажчик річок. Кожен опис річки відображає:
- Загальні відомості про річку та її басейн.
- Відомості про долину, заплаву і русло.
- Основні гідрологічні характеристики (характер живлення і тип режиму, таблиці середніх розрахунків характеристик режиму для окремих створів).
- Термічний режим річки.
- Якість води.
- Короткі відомості про її використання.

Усі кількісні характеристики водного і льодового режиму подано в описах за даними фактичних спостережень. Для складання описів, окрім матеріалів гідрографічної рекогносцировки, використано літературні джерела, архівні дані.

Поздовжні профілі річок і графіки наростання площ басейнів побудовано за великомасштабними картами. Побудовано графіки основних характеристик русла:
• графік висоти берегів;
• графік глибин річки;
• графік швидкостей течії;
• план річки.

ДВК містить також інші окремі кадастрові видання, наприклад, лавин.
Кадастр лавин — систематизований матеріал довідкового спрямування про територіальне поширення і режим лавин країни. Призначення кадастру — інформаційне забезпечення оцінки лавинної небезпеки на етапі попереднього висновку при розміщенні і будівництві проектів об'єктів і населених пунктів у лавинонебезпечних районах.
Оскільки снігові лавини є джерелом живлення і фактором зміни режиму стоку гірських річок, їх необхідно розглядати в єдиній сукупності з іншими ресурсами поверхневих вод.
Головними вихідними відомостями для складання кадастру слугують спеціалізовані спостереження за формуванням, сходженням, територіальним поширенням лавин та іншими характеристиками лавинного режиму.
Додаткові відомості щодо лавин отримують завдяки експедиціям або шляхом опитування чи на підставі літературних даних, або методом аналізу картографічних джерел, аеро- і космознімальних матеріалів.
Детальні відомості про лавини, необхідні для розробки проектної документації, збирають при спеціальних вишукуваннях згідно з методичними вказівками і розробками.

Кадастр лавин СРСР видано у трьох книгах:
1. Європейська частина і Кавказ.
2. Середня Азія і Казахстан.
3. Сибір і Далекий Схід.

Кадастр ділиться на томи і випуски відповідно до прийнятої структури довідника "Ресурси поверхневих вод СРСР".
Територія України охоплює шостий том, до якого належать чотири
випуски:
- Випуск 1. Західна Україна. Частина 1. Басейни річок Тиси, Прута (Дунай), Дністра.
- Випуск 4. Крим. Частина 1. Басейни річок Криму.

Перший випуск цього кадастру складено на основі матеріалів експедиційних досліджень лавинної діяльності на території Українських Карпат (у басейнах річок Тиси, Прута, Дністра). Всього у досліджуваному регіоні виділено 21 район лавиноутворення: в басейні р. Тиси (у межах території, що адміністративно належить до Закарпатської області) виокремлено 12 районів лавиноутворення (1-12), в басейні р. Прут, охоплено частково Івано-Франківську область — три райони (13-15), в басейні р. Дністер (більша частина Івано-Франківської області і частково Львівської області) — шість районів лавиноутворення (16-21).