Курганевич Л.П.
Водний кадастр

Використання кадастрових даних

6.4. Використання кадастрових даних

Зміст вихідної інформації. Узагальнена (вихідна для системи ведення ДВК) інформація щодо використання водних ресурсів містить:
- Узагальнені за басейновим, галузевим та адміністративними ознаками показники сучасного використання водних ресурсів (у тім числі водогосподарські баланси).
- Узагальнені за басейновим, галузевим та адміністративними ознаками показники якості вод, що скидаються (у тім числі дані за басейнами в розрізі різних відомств).
- Показники водокористування і водовідведення залежно від ступеня господарського освоєння земель, фізико-географічних, кліматичних та інших чинників.
- Фактичні технічні характеристики водогосподарських об'єктів (водозаборів, каналів, водосховищ, очисних споруд і т. д.).
- Інші характеристики використання водних ресурсів, які враховуються для забезпечення ефективного обслуговування окремих користувачів кадастровою інформацією.

До вихідної інформації кадастру використання водних ресурсів висуваються такі вимоги:
- забезпечення публікації основних даних ДВК відповідно до "Структури публікованої частини ДВК";
-  своєчасне і цілковите забезпечення запитів користувачів.

З каталогів водокористування, щорічників водокористування та багаторічних характеристик використання водних ресурсів у практиці застосовують такі види інформації:
• первинні дані;
• узагальнені дані;
• водогосподарські баланси;
• дані про зміну водних ресурсів під впливом заборів, скидів і регулювання стоку;
• розрахункові залежності і встановлені закономірності.

Головними користувачами кадастрової інформації за розділом використання водних ресурсів є:
1. Загальнодержавні і місцеві органи регулювання використання та охорони вод.
2. Планові органи і проектно-пошукові інститути Держводгоспу України, а також інших відомств.
3. Держводгосп України, Держплан, міністерства і відомства.
4. Науково-дослідні організації Держводгоспу України та інших відомств.
5. Органи Держкомгідромету, Держкомгеології України.

Кадастрову інформацію використовують під час:
- видання дозволів на спецводокористування;
- здійснення регіонального, обласного, районного і міжгосподарського водоподілу;
- контролю за використанням та охороною водних ресурсів;
- призначення режимів роботи існуючих водогосподарських систем;
- здійснення схем комплексного використання та охорони водних ресурсів, довготермінового прогнозування;
- розробки планів розвитку водного господарства;
- проектування водогосподарських систем і споруд;
- планування і проектування водоохоронних заходів;
- нормування водоспоживання і водовідведення;
- врахування водного чинника при плануванні розвитку і розміщення продуктивних сил країни;
- складання міжгалузевих балансів;
- контролю за використанням води окремими відомствами;
- перевірки наукових гіпотез, встановлення існуючих закономірностей і взаємозв'язків;
- оцінки змін поверхневих і підземних водних ресурсів під впливом господарської діяльності та ін.

Кадастрову інформацію широко використовують і в науково-дослідній та практичній роботі, зокрема студентів:
- під час обґрунтування проектів природокористування;
- під час виконання практичних робіт;
- під час написання курсових, дипломних та магістерських робіт;
- під час написання рефератів;
- під час написання наукових робіт, публікацій.

Публікація матеріалів кадастру використання водних ресурсів. Матеріали кадастру використання водних ресурсів публікують у виданнях ДВК у серіях:
- Узагальнені дані каталогів водокористування.
- Щорічники водокористування.
- Багаторічні характеристики використання водних ресурсів.

У цих серіях виокремлено розділи, присвячені характеристиці якості вод, що забираються та скидаються.
Підготовку до друку матеріалів видання здійснює головний центр кадастру.
Тираж видання встановлює Держводгосп з урахуванням запитів зацікавлених відомств.
Головний центр здійснює підготовку матеріалів для об'єднаного міжвідомчого видання "Водні ресурси. їх використання та якість".
Узагальнені дані каталогів водокористування видають залежно від підготовленості матеріалів до публікації.
Щорічники водокористування складали до 1 липня і видавали кожен рік із публікацією даних не пізніше, ніж 1 вересня наступного року.
Багаторічні характеристики використання водних ресурсів видавали, починаючи з 1987 року, один раз у п'ять років.
Видання кадастрових матеріалів здійснювали відповідно до "Структури публікованої частини державного водного кадастру".

Інформаційне обслуговування користувачів в оперативному порядку здійснюється за допомогою каналів зв'язку.
Обслуговування індивідуальних користувачів здійснюється на платній основі за принципом самоокупності.
З метою підвищення оперативності надійності забезпечення директивних і планових органів, науково-дослідних та інших підприємств, організацій і закладів необхідними відомостями про використання водних ресурсів створено автоматизовану інформаційну систему кадастру використання водних ресурсів (АІС ДВК ВВР).
Це дало змогу розширити склад відомостей, підвищити рівень обробки та узагальнення вихідних даних.
Інформаційне обслуговування користувачів здійснюється у такий спосіб:
- публікація у стандартних виданнях для широкого користування;
- тиражування матеріалів для обмеженого кола користувачів;
- надання інформації індивідуальним користувачам за системою "запит-відповідь".

Конкретний зміст кадастрових робіт, терміни їхнього виконання, форми первинних документів, методи збору, обробки інформації і так далі регламентовано відповідними вказівками і документами.