Курганевич Л.П.
Водний кадастр

Складання каталогів водокористування

6.5. Складання каталогів водокористування

Основні положення. Каталоги водокористування — це сукупність представлених за єдиною формою даних про сучасне і плановане використання водних ресурсів, а також про існуючі, ті, що будують і будуватимуть водогосподарські об'єкти, які впливають на стан водних ресурсів.
Вони складаються проектно-пошуковими інститутами разом з басейновими (територіальними) управліннями з регулювання використання та охорони вод, а також іншими організаціями водогосподарського профілю за даними реєстрації водокористувачів, дозволів на спеціальне водокористування, матеріалів паспортизації річкових басейнів і проектних даних.
Річні плани робіт зі складання каталогів затверджуються Держводгоспом країни. Каталог водокористування як окремий документ складають для головної річки, її приток, водогосподарських ділянок великої ріки тощо. Він налічує коротку пояснювальну записку, картосхему річкового басейну з нанесеними основними водогосподарськими об'єктами, сім таблиць.

У пояснювальній записці містяться базові відомості для річкового басейну загалом.
На картосхемі річкового басейну (або його частині) позначають розташування існуючих гідровузлів, водосховищ, водозаборів, випусків відпрацьованих вод, меліоративних систем і т. д.
Ті, що будуються, та перспективні об'єкти можуть бути відображені на другій карті. Основою картосхем слугують адміністративні карти.
В табличних матеріалах наводять дані щодо розташування та основні параметри водогосподарських об'єктів, щодо зрошуваних, обводнюваних і осушуваних площ, використання води без її вилучення із джерела, скидів відпрацьованих вод, використання водосховищ і ставків.

Кількість екземплярів каталогів водокористування встановлюється Держводгоспом при видачі технічного завдання на складання каталогів залежно від кількості місцевих органів з регулювання та охорони вод, інших зацікавлених організацій, розташованих в межах річкового басейну або водогосподарського об'єкта.

Складені каталоги водокористування розглядаються і затверджують компетентні експертні комісії при Держводгоспі. Після затвердження каталоги передають :
1. Регіональному центру кадастру.
2.  Басейновому управлінню з регулювання використання та охорони вод.
3. Держводгоспу.
4. В архів виконавця.

Дані каталогу заносять в базу даних і зберігають в інформаційних фондах регіонального центру кадастру.
Узагальнення даних каталогів водокористування здійснюють у центрах кадастру.
Узагальнені відомості каталогів водокористування — це зведені (за водогосподарськими ділянками, річковими басейнами та адміністративно-територіальними одиницями) дані про сучасне і заплановане використання водних ресурсів, а також про існуючі, ті, що будуються і запроектовані водогосподарські об'єкти, які впливають на стан водних ресурсів. Вони налічують пояснювальну записку, картосхему річкового басейну загалом з нанесеними межами водогосподарських ділянок і дев'ять таблиць.
У пояснювальній записці містяться основні відомості про річковий басейн або територію країни загалом. Вона закінчується загальними висновками і рекомендаціями щодо використання водних ресурсів.
На картосхемі показують траси міжбасейнових і внутрібасейнових перекидань стоку.
У табличних матеріалах приводяться дані про водогосподарські об'єкти, зрошувані, обводнювані і осушувальні площі, використання води без вилучення із джерела, скиди відпрацьованих вод, використання водосховищ і ставів.
Основні відомості систематизують і представляють в таблиці водогосподарського балансу для кожної водогосподарської ділянки та басейну річки загалом.
Узагальнена для окремих річкових басейнів інформація включає дані по басейну загалом, його водогосподарських ділянках та адміністративно-територіальних одиницях.
Узагальнена для країни інформація налічує дані загалом для країни, для економічних районів, для областей і міст, щодо яких здійснюють узагальнення в системі обліку вод, для річкових басейнів і їхніх ділянок.
Залежно від потреб, узагальнення інформації може здійснюватися за районами, а також дрібними водогосподарськими ділянками чи окремими створами.
Після завершення робіт з узагальнення даних каталогів водокористування окремого річкового басейну матеріали узагальнення розглядають на технічних радах організацій-виконавців за участі відповідальних представників басейнових управлінь, облводгоспів.
Матеріали узагальнення для одного або декількох річкових басейнів (на другій стадії кадастрових робіт для усіх басейнів одночасно) розглядають і затверджують компетентні експертні комісії при Держводгоспі.
Узагальнені дані каталогів водокористування публікують у виданнях Державного водного кадастру згідно зі "Структурою публікованої частини державного водного кадастру"

На першому етапі кадастрових робіт узагальнені матеріали публікувалися, починаючи з 1981 року, відповідно до їхньої готовності, а на другому етапі і далі — один раз у п'ять років.

Складені і затверджені каталоги водокористування піддаються періодичному коригуванню унаслідок виникнення нових, реконструкції або ліквідації старих водогосподарських об'єктів.
Коригування каталогів відбувається щорічно відділами підготовки кадастрової інформації басейнових (територіальних) управлінь.
З надходженням уточнених даних до каталогів водокористування в узагальнені матеріали один раз у п'ять років вносять відповідні зміни.
Рішення щодо перевидання уточнених відомостей ухвалює Держводгосп залежно від обсягу внесених змін.

Заповнення первинних кадастрових таблиць. Таблиці, які налічують каталоги водокористування, орієнтовані на подальше опрацювання даних на базі мов програмування. Отож до їхнього заповнення ставлять певні вимоги.
З метою забезпечення автоматизованого опрацювання даних деякі відомості, які зазначають у кадастрових таблицях, кодують. Для цього існують відповідні інструкції. Наприклад, "Інструкція з кодування інформації по веденню державного водного кадастру".

Каталог водокористування містить, окрім пояснювальної записки, ще й карти-схеми і таблиці, зокрема:
- Таблиця "Відомості про розташування та основні параметри водозаборів, водосховищ, випусків відпрацьованих вод та інших водогосподарських об'єктів".
- Таблиця "Загальні відомості про водокористування (без забирання води із джерела) по ділянках річкових басейнів".
- Таблиця "Додаткові відомості про канали пропускної здатності понад 1 м куб/с.
- Таблиця "Додаткові відомості про водосховища".
- Таблиця "Відомості про очисні споруди".
- Таблиця "Відомості про зрошені, обводнені та осушені землі по ділянках річкових басейнів".
- Таблиця "Відомості про використання ставів по ділянках річкових басейнів".