Курганевич Л.П.
Водний кадастр

Складання каталогів водокористування

Розрахунок узагальнених показників. Узагальнення даних каталогів водокористування здійснюється безпосередньо після узгодження вихідних даних з басейновими (територіальними) управліннями.

Результатом узагальнення даних слугують таблиці:
- Таблиця "Відомості про включені в каталог водозабори і випуски стічних вод по річкових басейнах та їхніх ділянках".
- Таблиця "Загальні відомості про водокористування (без забирання води із джерел) по річкових басейнах та їхніх ділянках".
- Таблиця "Відомості про включені в каталог водозабори і випуски стічних відпрацьованих вод по адміністративно-господарських одиницях".
- Таблиця "Відомості про використання водосховищ і ставів по річкових басейнах і їхніх ділянках".
- Таблиця "Відомості про сільськогосподарське водопостачання, зрошення, обводнення і осушення по річкових басейнах і їхніх ділянках".
- Таблиця "Відомості про сільськогосподарське водопостачання, зрошення, обводнення та осушення по адміністративно-територіальних одиницях".
- Таблиця "Відомості про природні ресурси річкових вод в розрахункових створах, що замикають водогосподарські ділянки річкових басейнів".
Таблиця 7 формується за даними Держкомгідромету з виконанням (за необхідності) гідрогеологічних розрахунків.
Після заповнення таблиць 1-7 складаються водогосподарські баланси для замикаючого створу кожної водогосподарської ділянки і басейна річки загалом.
- Таблиця "Водогосподарський баланс річки (ділянки)".

Складання водогосподарських балансів. Водогосподарські баланси складаються для річкових басейнів загалом та їхніх водогосподарських ділянок, затверджених Держводгоспом.
Баланси складаються для ділянок басейну "зверху-вниз". Результати складання балансу для верхньої ділянки використовуються для складання балансу по розташованій нижче ділянці.
Засновані на даних каталогів водокористування водогосподарські баланси як результат зіставлення розрахункових водних ресурсів з фактичними потребами у воді відображають рівень задоволення потреб у воді в різні за водністю роки при умові стабілізації водопостачання і водовідведення.

При складанні балансів водогосподарські розрахунки здійснюються за спрощеною методикою:
- Не враховують вплив агролісомеліоративних заходів на річковий стік.
- Використовують спрощені прийоми розрахунку регулювання річкового стоку.
- Наближено характеризують внутрішньорічний розподіл водоспоживання, водовідведення, додаткового випаровування з поверхні ставів і водосховищ.
- Вважають, що фільтрація води із ставів і водосховищ досягає русла річки в межах водогосподарського об'єкта.
- Бічну припливність визначають за різницею між річковим стоком у вихідному і вхідному створах ділянок.

Водогосподарський баланс складають за даними пояснювальних записок каталогів водокористування і зведених відомостей таблиць 1,4,7. Наприкінці таблиці 8 "Водогосподарський баланс річки" рекомендують у примітці вказувати перелік використаних для її заповнення матеріалів і способів розрахунку, прийнятих щодо визначення окремих статей водогосподарського балансу.

Підготовка до публікації узагальнених відомостей. Підготовка і до друку узагальнених відомостей каталогів водокористування полягає у:
• складанні пояснювальної записки для території, щодо якої здійснюють публікацію;
• редагуванні підсумкових кадастрових таблиць, що містять узагальнені відомості;
• виборці основних даних для найбільших водогосподарських об'єктів з первинних кадастрових таблиць.

Матеріали каталогів водокористування друкували, починаюэчи з 1981 року, у всесоюзних і республіканських виданнях державнгого водного кадастру.
На першому етапі ведення кадастру (до завершення робіт зі складання каталогів водокористування для всіх річкових басейнів) кадастрові матеріали видавали залежно від їхньої готовності, на другому етапі — один раз у п'ять років.
Підготовку до друку кадастрових матеріалів здійснювали відповідні управління Держводгоспу разом з проектно-пошуковими інститутами.

Коригування каталогів водокористування. Коригування каталогів водокористування здійснюють щорічно відділи підготовки кадастрової інформації басейнових (територіальних) управлінь та інспекцій або хімлабораторій.
Його суть полягає в реєстрації введених в експлуатацію, реконструйованих або ліквідованих водогосподарських об'єктів.

Зареєстровані протягом року зміни фіксують шляхом заповнення наступних таблиць:
- Таблиця "Відомості про місцерозташування та основні параметри водогосподарських об'єктів, введених в дію у ... році".
- Таблиця "Відомості про уточнені параметри реконструйованих водогосподарських об'єктів".
- Таблиця "Відомості про водогосподарські об'єкти, ліквідовані протягом ... року".

Складають також коротку пояснювальну записку для басейнового (територіального) управління загалом.

Уточнені дані каталогів водокористування передають щорічно до 31 березня:
- Регіональному центру кадастру для ведення інформаційних фондів та обслуговування користувачів кадастровою інформацією за їхніми запитами.
- Головному проектно-пошуковому інституту в зоні діяльності басейнового (територіального) управління для використання при складанні техніко-економічного обґрунтування, схем водокористування та інших видів проектних робіт.
- Облводгоспу, Держводгоспу для використання у своїй водогосподарській діяльності.

Повне корегування каталогів водокористування здійснюють раз у п'ять років регіональні центри кадастру в зоні їхньої діяльності.

Запитання для самоконтролю

1. Які водогосподарські об'єкти підлягають державному обліку і включенню до державного водного кадастру?
2. Які складові частини налічує система обліку використання вод?
3. Які установи провадять державний облік використання вод?
4. З яких джерел формується первинна (вхідна) інформація щодо використання водних ресурсів?
5. Які завдання покладено на Держводгосп з ведення ДВК?
6. Що містить узагальнена (вихідна) інформація про використання водних
ресурсів?
7. Хто є головним користувачем кадастрової інформації за розділом "Використання вод"?
8. Яку інформацію налічує каталог водокористування?
9. З якою метою складають водогосподарські баланси?