Біланюк В.І.
Практикум із загальної гідрології

Визначення кількісних характеристик річкового стоку

Площа водозбору є опосередкованим показником глибини ерозійного врізу русла. Тому чим більший вріз русла, тим більшу кількість водоносних горизонтів розкриває річка і тим більшим стає її підземний стік. У зв'язку з тим стік малих річок менший, ніж великих і середніх, на величину певної частки підземного живлення, яку не дренують малі річкові басейни. Зв'язок річкового стоку з величиною площі водозбору спостерігається на річках, що деякою мірою дренують підземні води. У посушливих степових і напівпустинних площа водозбору та глибина ерозійного врізу русла не мають значного виливу на зміну величини стоку завдяки незначному ґрунтовому живленню річок або його цілковитій відсутності. Більше того, наявність тут плоского рельєфу та безстічних площ сприяє навіть зменшенню стоку зі збільшенням площі басейну. Форма басейну також впливає на річковий стік. Чим вужчий басейн, тим коротший шлях добігання води від вододілу до русла, менші втрати стоку на інфільтрацію у ґрунт і більший поверхневий стік.

Господарська діяльність людини на водозборах і в руслах річок спричиняє зменшення або збільшення стоку, до зміни його внутрішнього розподілу. Такі агротехнічні заходи, як глибока і зяблева оранки поперек схилу, снігозатримання, сприяють збільшенню шпаруватості та проникності ґрунтів і посиленню інфільтрації талих і дощових вод, затриманню поверхневого стоку на полях і зниженню його величини зі схилів. Під впливом агротехнічних заходів особливо значне зменшення поверхневого стоку спостерігається у степових районах.

Будівництво водосховищ і ставків, регулювання ними стоку, спорудження каналів для переміщення води з одних річок в інші, використання води для зрошування й обводнення, осушення території, скид в річки промислових, шахтних і побутових вод значно змінюють гідрологічний режим річок. Водосховища і ставки збільшують площу водного дзеркала і тим самим знижують (як і озера) стік річок унаслідок більшого випаровування з водної поверхні. Дослідженнями встановлено, що на значній частині території України зменшення стоку малих і навіть середніх річок за рахунок ставків і зрошування полів сягає в середньому 5-25%.

У Донбасі, Криворіжжі та в деяких промислових районах спостерігається певне збільшення стоку окремих річок за рахунок скидів у них шахтних, промислових і побутових вод.

Завдання 1

Визначити об'єм стоку (в мільйонах м3 або км3). Об'єм стоку визначають за формулою:

W = Q х T м3

де Q - середня витрата води м3/с,
Т - число секунд за даний період (число секунд у добі - 86400, у році - 31,5 х 105)

м3
M = м3 = км3

Завдання 2

Визначити модуль стоку:

Формула обчислення модуля стоку

де М - модуль стоку в л/с км2,
Q - середня витрата води,
F - площа басейну в км2,
103 - переведення м3 в л.

м3
км2
M = л/с км2

Завдання 3

Визначити шар стоку за формулою:

Формула обчислення шару стоку

де W - об'єм стоку (м3);
F - площа басейну (км2);
103 - переведення метрів у мм;
106 - переведення км2 у м2.

м3
км2
Y = мм

Завдання 4

Визначити коефіцієнт стоку за формулою:

η = Y / X,

де Y - шар стоку за певний період (мм);
X - шар опадів за той же період (мм).

мм
мм
? =

Необхідні дані для виконання цих завдань студенти отримують із "Гідрологічних щорічників".

Завдання 5

Побудувати картосхему водоносності рік України

Для виконання завдання студенти використовують дані таблиці (див. Лаб. роб. № 8).

Спочатку необхідно вибрати масштаб та умовні позначення різних градацій. Після цього на контурній карті вздовж рік нанести лінії, які обмежують смуги, що показують величини середньої витрати, смуги заштрихувати. В умовних позначеннях (внизу) нанести масштаб у вигляді трикутника.

Завдання 6

Проаналізувати чинники, які впливають на стік конкретної річки України.

Контрольні запитання

 1. Що таке водність рік?
 2. Як обчислити витрати води?
 3. Що таке об'єм стоку?
 4. Як обчислити модуль стоку?
 5. Що таке шар стоку?
 6. Що характеризує коефіцієнт стоку?
 7. Які фізико-географічні чинники впливають на річковий стік?
 8. Проаналізуйте вплив геологічної будови на річковий стік.
 9. Проаналізуйте вплив рельєфу на річковий стік.
 10. Проаналізуйте вплив ґрунтів на річковий стік.
 11. Проаналізуйте вплив рослинності на річковий стік.
 12. Який вплив озер і боліт на річковий стік?
 13. Проаналізуйте вплив господарської діяльності на річковий стік.

Список літератури

 1. Гідрологія і гідрометрія / Літовченко О.Ф., Сорокін В.Г.- К., 1985.-С.92-144.
 2. Гідрологічні щорічники.
 3. Гидрология и гидрометрия / Под ред. И.А. Кузника. - Л.: Гидрометсоиздат. 1974,-С.79-102.
 4. Давидов Л.К. Общая гидрология. - Л.: Гидрометсоиздат, 1973. С. 168-270.
 5. Проць Г.Л. Лабораторні роботи із загальної гідрології. Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1981., с 17-19.
 6. Чеботарев А.И. Общая гидрология. - Л.: Гидрометсоиздат, 1975.-С.300-332.