Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Материки та океани. Географічні карти. Методи географічних досліджень

Як працювати з підручником

Дорогі друзі!

Ви відкрили підручник географії материків і океанів для 7 класу. Безперечно, вас цікавить, про що йтиметься в ньому. Адже, вивчаючи географію в 6-му класі, вами зроблено тільки перші кроки до пізнання Землі як планети. У 7-му класі ви поглибите свої знання, здійсните захоплюючі мандрівки материками й океанами нашої планети, ознайомитеся з ними докладніше.

Вам допоможе у пізнанні географії материків і океанів ознайомлення із загальними географічними закономірностями земної кулі. Цій темі присвячено перший розділ підручника.

Майже три чверті Землі вкрито водою. Це — Світовий океан. Ви вивчатимете його по частинах — окремих океанах, кожний з яких має свої особливості. Зрозуміти їх і водночас усвідомити єдність Океану — головне завдання другого розділу підручника.

Наступні три розділи розкриють у всій своїй величі й красі чарівний, а подекуди й екзотичний світ материків тропічних широт (Африки, Південної Америки, Австралії), льодового континенту — Антарктиди та материків Північної півкулі (Північної Америки і Євразії).

У заключному розділі підручника розповідається про глобальні проблеми людства, що виникли внаслідок розвитку земної цивілізації, і роль географічної науки у їх розв'язанні.

У тексті підручника багато слів виділено спеціальними шрифтами. Це, насамперед, терміни і поняття. Звертайте на них особливу увагу: вони дадуть вам змогу швидше зрозуміти й запам'ятати закономірності розвитку природи нашої планети.

Наприкінці параграфа ви знайдете висновки, запитання та завдання. Висновки підкреслюють головне, про що йдеться в ньому. Запитання і завдання мають неоднакову складність: синім кольором позначено найпростіші, жовтим — складніші. Червоним кольором виділені запитання підвищеної складності.

У розділі "Загальні географічні закономірності" своєрідними висновками є географічні аксіоми, що виділені в тексті червоним кольором. Вони узагальнюють широке коло географічних фактів і стисло викладають головні закони розвитку природи.

Наприкінці підручника вміщено короткі словники: географічних термінів та словничок, що розтлумачить назви окремих географічних об'єктів. У додатку 1 ви знайдете типові плани характеристики океанів і материків.

Отже, ми коротко ознайомили вас із змістом підручника та розповіли, як ним користуватися. Але щоб по-справжньому опанувати знання з курсу "Географія материків і океанів", вам необхідно й самим докласти певних зусиль. Насамперед уважно читайте й аналізуйте матеріал підручника, працюйте з картами, цікавтеся географічною літературою та робіть висновки.

Зичимо вам цікавої та корисної мандрівки сторінками нашого підручника!

Автори

ВСТУП

§ 1. Що вивчає "Географія материків і океанів". Материки та океани. Географічні карти. Методи географічних досліджень

 1. Пригадайте з курсу географії 6-го класу, що вивчає загальна географія.
 2. Що таке географічна карта? Чим вона відрізняється від плану місцевості?
 3. Як розрізняють карти за масштабом?

Що вивчає "Географія материків і океанів"

Напевне, багатьох із вас цікавить, чому на одних материках дуже жарко, тоді як. окремі значні території земної кулі цілий рік укриті льодом? Чим пояснити, що, наприклад, клімат, ґрунти, рослинність і тваринний світ на різних материках іноді дивовижно схожі? Які сили зумовлюють утворення безкраїх рівнин і велетенських гірських споруд? Що змушує рухатися океанічні води? Підручник, що лежить перед вами, дасть змогу відповісти на ці та багато інших запитань.

Ви дізнаєтеся, коли і як відбувалося заселення материків, відкриєте для себе окремі країни світу, ознайомитеся з життям різних народів нашої планети і, можливо, тоді ближчими стануть для вас їхні побут і традиції. Численні факти про вплив природних умов на життя людини і людини на природу наблизять вас до усвідомлення складної проблеми взаємодії суспільства та природи.

Отже, "Географія материків і океанів" вивчає природні умови й багатства материків і океанів та проблеми їх використання, дає уявлення про особливості населення світу.

Материки та океани

Вам уже відомо, що наша Земля — одна з планет Сонячної системи.  Знімки, зроблені з космосу, підтверджують, що форма її куляста, дещо сплюснута біля полюсів (мал.1). Поверхня нашої планети — це чергування великих ділянок суходолу — материків з блакитними водними просторами — океанами.

Земля з космосу
Мал. 1. Земля з космосу

Загальна площа поверхні Землі становить 510 млн. км кв. Дві третини її припадає на океани, одна третина — на суходіл (мал.2). Усі океани (їх чотири — Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий) з'єднані між собою і утворюють єдиний Світовий океан. Материків на земній кулі шість — Африка, Австралія, Антарктида, Південна Америка, Північна Америка та Євразія (мал.3).

Площа океанів і суходолу Землі
Мал. 2. Площа океанів і суходолу Землі
Розміри материків з прилеглими до них островами
Мал. 3. Розміри материків з прилеглими до них островами (млн км кв.)

Користуючись мал. 2, порівняйте площі материків і океанів земної кулі.

Материки ще називають континентами. Якщо уважно подивитися на карту, то можна помітити, що вони розташовані немовби у два ряди. Південний ряд утворюють Африка, Австралія, Південна Америка. Північний — Північна Америка і Євразія. Антарктида розташована ніби окремо, займаючи простір навколо Південного полюса.

На глобусі добре помітно, що майже кожному материку на протилежному боці земної кулі відповідає океан.

Ще до відкриття всіх материків виникло поняття частини світу. Стародавні греки і римляни ділили материк Євразія на дві частини — Європу і Азію. Як частина світу здавна була відома і Африка. Після подорожей Колумба на карті з'явилася ще одна частина світу — Америка. У XVII ст. стала відома Австралія. На початку XIX ст. була відкрита Антарктида. Отже, частин світу, як і материків, на Землі шість. До частин світу відносять також прилеглі острови.

Географічні карти

Географічні явища і процеси можна не лише описати словами, а й позначити на карті. Географічна карта — це "друга мова" географії, важливе джерело знань.

Географічні карти розрізняють за трьома головними ознаками:

 • за охопленням території,
 • за змістом та
 • за призначенням (мал.4).
Поділ географічних карт на групи
Мал. 4. Поділ географічних карт на групи

За охопленням території виділяють карти світу і півкуль. їх складають у дрібному масштабі — не менш як 1:1 000 000. Є також карти окремих материків та їх частин, які будують в основному в середньому масштабі (від 1:1000 000 до 1:200 000). Третя група — карти країн, областей тощо, виконані у великому масштабі (більш ніж 1:200 000).

Визначіть масштаб карт в атласі (на вибір). До якої групи карт за охопленням території вони належать?

Вивчаючи географію материків і океанів, ви працюватимете також з картами, різними за змістом. Наприклад, на фізичній карті світу зображено земну поверхню з різноманітними природними і господарськими об'єктами (формами рельєфу, річками та озерами, населеними пунктами тощо). Карти, на яких різноманітні географічні об'єкти позначено однаковою мірою докладно, називають загальногеографічними.

Є карти, присвячені певній темі. Їх називають тематичними (спеціальними). Наприклад, темою карти можуть бути природні зони або кліматичні пояси, виділені окремим кольором.

Тематичні карти поділяють на дві великі групи: фізико-географічні та економіко-географічні. На фізико-географічних картах позначають окремі природні компоненти та явища. Головні характеристики  населення та  господарства  зображують на економіко-географічних тематичних картах. Іноді на картах поєднують природні та економіко-географічні об'єкти. Такі карти називають комплексними.

За призначенням карти поділяють на навчальні, туристичні, військові тощо. Ви працюватимете з навчальними картами.

Методи географічних досліджень

Географія вивчає складні природні та господарські об'єкти. Тому вчені-географи застосовують дуже різноманітні методи (способи): загально-наукові та власне географічні.

На початку розвитку географії як науки головним методом були безпосередні спостереження за довкіллям, вони й сьогодні не втратили своєї значущості.

Сучасні фізичні методи дозволили географам "проникнути" вглиб земної кори та мантії. Хімічні методи дають змогу простежити "пересування" хімічних речовин у природних комплексах і глибше зрозуміти взаємозв'язки між їхніми компонентами. Особливу роль сьогодні відіграють методи космічного землезнавства, за допомогою яких можна (із космосу) охопити поглядами географічні явища і процеси на величезних територіях. Використовуючи математичні методи, географи обробляють велику кількість інформації, створюють моделі реальних об'єктів, явищ і процесів на комп'ютері. Так, на моніторі комп'ютера моделюють атмосферні вихори, багаторічні рухи земної кори, рухи океанічних течій тощо.

Географія широко застосовує також історичний метод, розглядаючи об'єкти природи і суспільства в їхньому закономірному розвитку з давніх-давен до сучасності. Про розвиток Землі в минулому можна дізнатися за допомогою палеогеографічних методів ("палео" — давній). На підставі вивчення викопних решток рослин, тварин, а також ґрунтів учені отримують відомості про природу давноминулих епох.

Суто географічний метод — картографічний. З його допомогою можна вивчити та зобразити безліч природних і суспільних об'єктів і явищ. їх різноманітність позначають умовними знаками (так звана легенда карти). Тому людина, яка вміє читати карту, може отримати з неї стільки ж інформації, скільки вміщують десятки сторінок книжки.

Висновки

 • Географія материків і океанів вивчає природні умови й багатства материків і океанів та проблеми їх використання, населення, а також найбільші держави світу.
 • На земній кулі розрізняють шість материків (Африка, Австралія, Антарктида, Південна Америка, Північна Америка та Євразія) і шість частин світу — Європа, Азія, Африка, Австралія, Америка та Антарктида.
 • 2/3 площі земної поверхні припадає на океани (Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий), які сполучені між собою та утворюють єдиний Світовий океан.
 • Географічні карти розрізняють за трьома головними ознаками: за охопленням території, за змістом, за призначенням.
 • До методів географічних досліджень належать: безпосередні спостереження: фізичні, хімічні, космічного землезнавства, математичні, історичні, палеографічні, картографічні.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. Про що ви дізнаєтеся, вивчаючи географію материків і океанів?
 2. Який материк земної кулі було відкрито найпізніше?
 3. Чи відрізняються за площею материк Африка та частина світу Африка?
 4. Який з океанів світу найбільший, а який — найменший?
 5. Які карти називають загальногеографічними?
 6. Знайдіть в атласі тематичні карти і визначіть їх масштаб. Чому він різний?
 7. Які загальнонаукові методи використовує географічна наука?
 8. Якими методами ви будете користуватися, вивчаючи свою місцевість?