Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Походження материків і океанічних западин

§ 3. Походження материків і океанічних западин

  1. Що таке літосфера?
  2. Що таке гірські породи? Як їх поділяють за походженням?

Розподіл океанічних западин і материків на Землі зовсім не випадковий. Він зумовлений передусім дією внутрішніх сил Землі (згадайте їх), а також обертанням її навколо своєї осі.

На думку більшості вчених, на розжареній поверхні Землі приблизно 4 млрд років тому виникла тонка базальтова кора. На той час температура земної поверхні перевищувала 100°С, тобто атмосфери й гідросфери ще не було. Поступово з масивної товщі базальтового шару виділилися легкі кремній і алюміній. їхні сполуки й утворили новий гранітний шар земної кори та ядра майбутніх материків. Останнім утворився осадовий шар земної кори.

Назвіть головні осадові породи. Як вони утворилися?

Розгляньте схему "Будова земної кори" (мал.7). Чим відрізняється будова і потужність земної кори під материками та океанами?

Будова земної кори
Мал.7. Будова земної кори

Розрізняють два головних типи земної кори:

  • материковий, що складається з трьох шарів (базальтового, гранітного, осадового),
  • і океанічний, утворений двома шарами (осадовим і базальтовим).

1912 р. німецький учений А. Вегенер висунув гіпотезу (припущення) дрейфу материків. Вона полягала у тому, що більш як 200 млн років тому на Землі існував єдиний материк — Пангея ("Єдина земля") та один океан — Тетіс. Поступово материк розколовся.  Спочатку виникли два велетенських материки — Лавразія та Гондвана. З часом вони розпалися і почали рухатися (дрейфувати). Це привело до утворення сучасних континентів та океанічних западин (мал.8).

Одним із головних доказів на користь гіпотези А.Вегенера є значна подібність обрисів сусідніх материків.

Етапи формування материків і океанів
Мал.8. Етапи формування материків і океанів

Спробуйте повторити дослід німецького вченого А.Вегенера. Для цього покладіть прозорий аркуш паперу на глобус, обведіть контури материків. Виріжте їх і, переміщуючи по поверхні глобуса, спробуйте відновити обриси колишніх материків Землі — Пангеї, Лавразії, Гондвани. Пам'ятайте, що Аравійський півострів та півострів Індостан належали до Гондвани.

Але за рахунок чого рухалися давні материки, яка сила примушує їх робити це й нині? На початку 60-х років XX ст. з'явилася нова теорія, автори якої намагалися відповісти на це запитання. Згідно з нею, уламки Пангеї разом з океанічними западинами розташовані на літосферних плитах. Так називають великі ділянки літосфери, що складаються із земної кори та верхньої частини мантії.

Під дією внутрішніх сил, що виникають внаслідок радіоактивного розпаду речовин у надрах Землі, та обертання земної кулі навколо своєї осі літосферні плити постійно і дуже повільно рухаються по астеносфері.

Пригадайте, що таке астеносфера.

Залежно від типу земної кори літосферні плити поділяють на материкові та океанічні. Їх межі не обов'язково збігаються з обрисами сучасних континентів.

Користуючись картою атласу, визначіть найбільші літосферні плити. З'ясуйте напрям і швидкість їх переміщення.

Під час руху по астеносфері літосферні плити стикаються і розходяться (мал.9). У місцях їх розходження відбувається підняття і поступове охолодження речовини мантії. Нагромадження її викликає поступове нарощування, тобто оновлення земної кори. Там, де літосферні плити стикаються, океанічна плита, як щільніша, занурюється під материкову. У глибинних шарах мантії вона знову розплавляється. Так виникає кругообіг речовини на Землі.

Схема руху літосферних плит
Мал.9. Схема руху літосферних плит

Внаслідок тривалого розвитку Землі сформувалися два основних типи земної кори: материкова й океанічна.

Сучасні материки та западини океанів утворилися внаслідок руху літосферних плит.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  1. Під дією яких сил утворилися материки і океанічні западини?
  2. Назвіть послідовність утворення шарів земної кори.
  3. Що відбувається під час зіткнення і розходження літосферних плит?