Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Води суходолу та Світового океану

§10. Води суходолу та Світового океану

  1. Пригадайте, що таке води суходолу.
  2. Як води суходолу пов'язані зі Світовим океаном?

Води суходолу формуються залежно від клімату, особливостей рельєфу та складу гірських порід. Так, у горах річки, на відміну від рівнинних, мають вузькі долини, велику швидкість течії та незначну глибину, численні пороги і водоспади (мал.25). Зниження рельєфу сприяє виникненню озерних улоговин, а плоскі поверхні часто-густо заболочуються. Якщо гірські породи водопроникні, то певна кількість опадів просочується і утворює підземні води. За умов, коли кількість атмосферних опадів перевищує випаровування, вода або стікає з поверхні, або нагромаджується в твердому стані у вигляді льодовиків чи багаторічної мерзлоти.

Водоспад на гірській річці
Мал.25. Водоспад на гірській річці

Річки

Річки світу належать до басейнів Тихого, Атлантичного, Індійського, Північного Льодовитого океанів і басейнів внутрішнього стоку, межами яких є великі гірські споруди.

Залежно від клімату джерелами живлення річок можуть бути дощові, талі снігові (льодовикові) та підземні води. На водний режим річок впливає передусім клімат.

Пригадайте, що таке водний режим річки.

Більшість річок світу живиться переважно дощовими водами. Так, наприклад, у річок екваторіальних широт за рахунок дощів формується понад 80% річкового стоку Багато рівнинних річок живляться талими сніговими водами, хоч і поповнюються дощовими та підземними водами. До таких належать наш Дніпро та найбільша річка Європи — Волга. Талими льодовиковими водами живляться річки, що починаються високо в горах. У посушливих районах земної кулі річки підтримують своє існування переважно за рахунок підземних вод. Та найчастіше річки мають мішане живлення — з різних джерел.

Користуючись картою атласу "Живлення та стік річок", наведіть приклади річок з різними типами живлення.

Кількість і рівень води в річках може значно коливатися впродовж року. Щорічно під час повені річкові води розливаються, часто виходять з берегів. Трапляються також раптові підняття води — паводки — внаслідок злив або швидкого танення снігу й льоду в горах. У посушливий сезон окремі річки світу зовсім залишаються без води.

За картою атласу "Живлення та стік річок" визначіть райони, де річки мають різну сезонність стоку. Поясніть причини цього явища.

Озера

Озера розрізняються за походженням улоговин.

Пригадайте головні типи улоговин.

Знайдіть на карті світу відомі вам озера-рекордсмени (за площею, глибиною тощо).

Найбільші за площею озера — це залишки морських басейнів минулого. Походження найглибших озер пов'язане з розколинами у земній корі. Але найбільша кількість озер на планеті утворюється в районах багаторічної мерзлоти.

Об'єм і властивості води в озерах тісно пов'язані з іншими водними об'єктами. Річки та підземні води часто додатково живлять озера. В районах із слаборозвинутими річковими системами озера неглибокі та часто засолені.

Річки та озера формуються залежно від клімату, рельєфу і складу гірських порід місцевості.

Льодовики

Природні нагромадження льоду на поверхні Землі утримують в собі більшу частину прісної води планети. Площа льодовикового покриву змінювалася з часом. Значна частина Євразії та Північної Америки кілька десятків тисяч років тому була вкрита суцільним льодовиковим покривом. Давнє материкове зледеніння помітно вплинуло на рельєф і внутрішні води, істотно змінило рослинність і тваринний світ земної кулі.

Нині на Землі розрізняють покривне та гірське зледеніння. Потужні льодовикові панцири вкривають Гренландію та Антарктиду. Це райони сучасного покривного зледеніння. Сучасне гірське зледеніння є на всіх материках, крім Австралії. Воно охоплює вершини гірських хребтів, де нагромадження твердих опадів перевищує їх витрати, тобто вище снігової лінії (мал.26).

Альпи. Сучасне гірське зледеніння
Мал.26. Альпи. Сучасне гірське зледеніння

Розрізняють давнє і сучасне, гірське та покривне зледеніння.

Болота

Болота, хоч і займають порівняно велику площу, становлять незначну частку від загального об'єму поверхневих вод суходолу.

Пригадайте, як поділяють болота за джерелами живлення та характером рослинності.

Знайдіть на карті заболочені ділянки материків.

Об'єм підземних вод приблизно такий самий, як об'єм усіх льодовиків Землі. Підземні води залягають у земній корі на різних глибинах.

Пригадайте види підземних вод за умовами їх залягання.

Цікаво, що бідні на поверхневі води посушливі області Землі часто мають значні за розмірами підземні моря. Вони можуть бути прісні й солоні, гарячі й холодні. Широко відомі підземні басейни у таких пустелях, як Сахара або Каракуми.

Води Світового океану

Крім вод суходолу до складу гідросфери входить Світовий океан — водний простір, частка якого становить 96,5% усієї води земної кулі. Особливістю вод Світового океану насамперед є наявність у ній великої кількості розчинених мінеральних речовин, внаслідок чого морська вода солона.

На відміну від прісної солона морська вода замерзає при температурі нижче -2°С. Лід вкриває близько 15% водного простору — акваторії — Світового океану. Межі його поширення залежать від пір року, вітрів, течій.

Своєрідними властивостями морської води є колір, свічення, цвітіння та ін. Колір води залежить від кількості та розмірів дрібних завислих часток і від вмісту в ній розчинених газів. Товща чистої морської води має голубий колір. Свічення океану виникає внаслідок випромінювання світла морськими організмами. Бурхливий розвиток рослинності океану приводить до цвітіння морської води. Масові скупчення будь-якого одного виду рослин забарвлюють поверхню океану в жовтий, червоний, рожевий та інші кольори. Морська вода — добрий провідник звуку, який поширюється тут набагато швидше, ніж у повітрі. Так, на великих глибинах його швидкість на 10% більша, ніж на поверхні. Ця властивість морської води лежить в основі роботи спеціальних приладів — ехолотів, за допомогою яких вивчають океанічні глибини.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  1. Де зосереджені основні запаси прісних вод планети? Чим визначається водний режим річок? Які закономірності поширення озер на Землі?
  2. Назвіть особливості вод суходолу вашої місцевості.