Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З., Маркіна Т.Ю.
Основи екології

Основи екології

Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З., Маркіна Т.Ю. Основи екології

ЗМІСТ

Передмова
Вступ

Глава 1. Факторіальна екологія

1.1. Еврибіонти й стенобіонти
1.2. Діапазони стійкості. Межі стійкості. Оптимум. Песимум
1.3. Правило обмежуючих або лімітуючих факторів
1.4. Екологічний і еволюційний оптимум
1.5. Принципи екологічної класифікації організмів
1.6. Світло як екологічний фактор
1.6.1. Ультрафіолетова частина спектру
1.6.2. Вплив видимого випромінювання на організми
1.6.3. Інфрачервоні промені та їх вплив на живі істоти
1.6.4. Екологічні групи рослин за відношенням до світла
1.7. Вологість як екологічний фактор
1.7.1. Властивості води
1.7.2. Водозабезпечення й витрати вологи у рослин
1.7.3. Характеристика екологічних груп рослин за відношенням до вологи
1.7.4. Шляхи надходження й витрат вологи у тварин
1.8. Клімат
1.9. Температура як екологічний фактор
1.9.1. Джерела тепла для організмів
1.9.2. Типи теплообміну в організмів
1.9.3. Температурні межі існування організмів
1.9.4. Специфіка теплового обміну в рослин
1.9.5. Шляхи регуляції теплообміну в рослин
1.9.6. Специфіка температурного обміну в тварин
1.9.7. Ефективні температури для розвитку пойкілотермних тварин
1.9.8. Шляхи регуляції температури тіла в тварин
1.10. Екологічні правила Бергмана й Аллена
1.11. Біотичні фактори
1.11.1. Міжвидові взаємовідносини
1.11.1.1. Загальна характеристика конкуруючих видів
1.11.1.2. Еволюційні наслідки конкуренції
1.11.1.3. Хижацтво
1.11.1.4. Еволюційні наслідки хижацтва
1.11.1.5. Паразитизм
1.11.1.6. Позитивні взаємовідносини, аменсалізм, нейтралізм

Глава 2. Популяції

2.1. Основні особливості популяції як біологічної системи
2.2. Динаміка популяцій
2.3. Таблиці виживання й криві виживання
2.4. Криві росту чисельності популяцій
2.5. Основні типи багаторічної динаміки популяцій
2.6. Множинність механізмів регуляції чисельності популяції

Глава 3. Біоценози

3.1. Просторова структура біоценозів
3.2. Динаміка біоценозів
3.3. Краєвий ефект. Поняття про екотон

Глава 4. Екосистеми

4.1. Енергетика екосистем
4.2. Категорії організмів у екосистемах
4.3. Кругообіг речовин в екосистемах
4.4. Біомаса. Продуктивність екосистем. Продукція первинна та вторинна. Чиста та валова продукція
4.5. Шляхи підвищення біологічної продуктивності екосистем
4.6. Класифікація екосистем
4.7. Динаміка екосистем

Глава 5. Біосфера

5.1. Космічна філософія В.І. Вернадського
5.2. Біогеохімічні цикли

Глава 6. Основні екологічні закони (цит. за Джигиреєм B.C., 2000) Частина 1 Частина 2

Глава 7. Екологічна ситуація в Україні

7.1. Стан земельного фонду
7.2. Корисні копалини та їх охорона
7.3. Водні ресурси та їх охорона
7.4. Забруднення повітряного басейну
7.5. Лісистість та охорона лісів. Тваринний світ

Додаток. Питання для самоперевірки та контролю знань студентів
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3

Література