Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З., Маркіна Т.Ю.
Основи екології

Паразитизм, мутуалізм, коменсалізм, аменсалізм, нейтралізм. Види симбіозу

Паразитизм

Паразитизм — це така форма трофічних зв'язків, коли паразитичний вид використовує хазяїна як їжу й місце свого існування. Він цілком залежить від хазяїна й може викликати його загибель. З екологічної точки зору паразитизм має багато спільних рис з хижацтвом, проте є й суттєва різниця, а саме:

 • паразити менші за свого хазяїна;
 • будова, обмін речовин, життєві цикли паразита більш спеціалізовані; це пов'язано з особливостями середовища існування й проблемами розповсюдження від хазяїна до хазяїна;
 • паразит знижує життєдіяльність хазяїна, але найчастіше не вбиває його, оскільки зі смертю хазяїна загине й сам;
 • немає організмів, які б не були уражені паразитами (двома-трьома й більше видами);
 • половина видів на планеті, а може, й більше — паразити (Бігон, Харпер, Таунсенд, 1989).

У ході еволюції спочатку гострі стосунки паразита й хазяїна можуть перейти в нейтральні, а іноді навіть у взаємокорисний постійний зв'язок двох видів. Прикладом такої пом'якшеної дії паразита на хазяїна можуть бути трипаносоми в крові африканських антилоп, які не завдають відчутної шкоди цим тваринам. Проте в людей після передачі їм трипаносом переносником — мухою цеце — розвивається смертельна «сонна хвороба». Або доведено, що помірне об'їдання листя комахами стимулює ростові процеси, внаслідок чого рослини повніше розвивають фотосинтетичний апарат.

Форми паразитизму надзвичайно різноманітні. Щодо пристосованості, то розрізняють морфологічні (спрощена форма тіла, утворення, що полегшують фіксацію паразита в шерсті, травному тракті) та фізіологічні пристосування в паразитів (спеціалізовані залози, які виділяють антикоагулянти, спрощена травна, нервова системи, складні цикли розвитку). Паразитів можна поділити на фіто- та зоопаразитів. Інколи їх поділяють на мікропаразитів (ті, що безпосередньо розмножуються й живуть у клітині хазяїна) і макропаразитів (мешкають у міжклітинному просторі або в порожнині тіла).

Найбільш сильну пошкоджуючу дію мають паразити й хижаки, які є новими в екосистемі. Якщо скласти список паразитів, які викликають хвороби в сільському або лісовому господарствах, то найбільшої шкоди завдають ті паразити, які недавно занесені в нові райони. Стосовно людини, найбільш небезпечні нові збудники хвороб, тобто ті, що завезені вперше. Існує принцип «раптового підсилення патогенності», з якого випливає:

 • не можна допускати інтродукцію нових потенціальних шкідників;
 • потрібно уникати в міру можливості стресу в екосистемах, виникненню якого сприяють отрутохімікати, які знищують і корисні, і шкідливі організми.

Позитивні взаємовідносини

Симбіоз — це співжиття живих істот, що належать до різних систематичних груп.

Розрізняють такі різновиди симбіозу:

 • паразитизм (+ -),
 • мутуалізм (+ +),
 • коменсалізм (+ 0).

Мутуалізм

Мутуалізм — це такі взаємовідносини, коли види приносять один одному певну користь тільки в присутності один одного. Приклади:

 • бобові рослини й азотофіксуючі бактерії;
 • дерева й гриби;
 • лишайники (водорості + гриби);
 • терміти й найпростіші у їх шлунку;
 • орхідеї й комахоїдні птахи;
 • запилення квіток комахами, птахами, кажанами;
 • хижі мурашки й мірмекохорні рослини (мімози, акації);
 • людина й культурні рослини;
 • кишкові симбіонти, які беруть участь у переробці грубих рослинних кормів, що виявлені в багатьох тварин (жуйні, гризуни, жуки-точильники).

Коменсалізм

Коменсалізм — це така форма взаємовідносин між двома видами, коли діяльність одного з них дає корм або надає притулку іншому (коменсалу). В системі знаків це 0+. В екології коменсалізм ще інакше називають нахлібництвом. Приклади таких взаємовідносин:

 • леви й гієни, які підбирають залишки здобичі, що залишилась;
 • великі акули й риби-прилипали, що супроводжують їх;
 • молодь риб, що ховається під парасольками захищених жалкими нитками медуз;
 • поселення рослин-епіфітів на корі дерев.

Відносини типу коменсалізму дуже важливі в природі. Вони сприяють повнішому освоєнню середовища й використанню ресурсів. Інколи коменсалізм переходить в інші типи відносин, наприклад у паразитизм.

Аменсалізм

Аменсалізм — це такий тип взаємодії, коли один із видів, що взаємодіють, пригнічується іншим, тоді як другий вид від такого спільного життя не отримує ні шкоди, ні користі. Така форма взаємодії частіше зустрічається в рослин. Наприклад, світлолюбиві трав'янисті види, які ростуть під ялиною, відчувають пригнічення внаслідок сильного затінення їх кроною, тоді як для самого дерева їх сусідство може бути байдужим. Або гриб-пеніцил негативно впливає на бактерії в чашці Петрі, тоді як бактерії на гриб не впливають. Аменсалізм широко розповсюджений у водному середовищі. Так, синьо-зелені водорості, розмножуючись, призводять до отруєння водної фауни.

Нейтралізм

Нейтралізм — це така форма біотичних відносин, коли співжиття двох видів на одній території не викликає для них ані позитивних, ані негативних наслідків. За нейтралізму види не пов'язані один з одним безпосередньо. Наприклад, білки й лосі, які живуть в одному лісі, практично не контактують один з одним.

Слід відзначити, що типи міжвидових взаємовідносин за певних умов можуть переходити один в другий. Наприклад, мутуалізм у паразитизм, або коменсалізм у конкуренцію (рис. 19).

Перехід форм міжвидових взаємовідносин один в другий
Рис. 19. Перехід форм міжвидових взаємовідносин один в другий

Запитання для контролю знань

 1. Які основні групи екологічних факторів ви знаєте?
 2. У чому полягає суть законів Лібіха та Шелфорда?
 3. Як світло впливає на живі системи природи?
 4. Що таке еври- та стенобіонти, толерантність та екологічна валентність?
 5. Які типи терморегуляції живих систем вам відомі?
 6. У чому суть температури як екологічного фактора?
 7. Поясніть суть екологічних правил Алена та Бергмана.
 8. Назвіть фізичні й хімічні властивості води та її значення для живих систем планети.
 9. Які екологічні групи рослин і тварин за відношенням до вологи вам відомі? Проаналізуйте їх адаптивні пристосування.
 10. Охарактеризуйте адаптації з точки зору кібернетичних систем.
 11. Назвіть основні типи біотичних взаємовідносин та дайте їм характеристику.
 12. Сучасні концепції поняття «екологічна ніша».
 13. У чому полягає суть правила конкурентного виключення Г.Ф. Гаузе?
 14. У чому полягає суть планктонного парадоксу Хатчинсона?
 15. Поясніть значення конкуренції й паразитизму в еволюції видів.