Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З., Маркіна Т.Ю.
Основи екології

Основи екології. Питання для самоперевірки та контролю знань студентів. Модуль 1

Частина 1. Визначте й напишіть правильні ключові слова.

 1. Які ключові слова відносяться до поняття «екологія»?
  1. кісна матерія;
  2. взаємодія живих організмів і навколишнє середовище;
  3. живі організми;
  4. середовище існування і живі організми.
 2. Які ключові слова стосуються поняття «аутекологія»?
  1. екологія;
  2. екологія популяцій;
  3. екологія угруповань;
  4. екологія тварин.
 3. Які ключові слова стосуються поняття «соціоекологія»?
  1. екологія людини;
  2. взаємодія людини з природою;
  3. політичні й групові аспекти;
  4. взаємодія суспільства й природи.
 4. Як зветься наука про взаємодію живих організмів?
  1. синекологія;
  2. аутекологія;
  3. демекологія;
  4. екологія.
 5. Які елементи включає в себе поняття «еврибіонти»?
  1. організми, які мають вузьку екологічну валентність;
  2. організми, які добре пристосовуються до навколишнього середовища;
  3. організми, які мають широку екологічну валентність;
  4. організми, які мають широкий екологічний спектр.
 6. Які елементи включають у себе поняття «оптимум»?
  1. зона з найбільшою екологічною валентністю;
  2. зона від мінімуму до песимуму;
  3. зона між стресами;
  4. найбільш сприятлива зона.
 7. Що відноситься до поняття «обмежуючі фактори»?
  1. фактор, який є в мінімумі;
  2. фактор, який є в максимумі;
  3. фактор, який є за максимумом;
  4. фактор, який гальмує розвиток.
 8. Які ключові слова відносяться до поняття «синекологія»?
  1. екологія особин;
  2. екологія популяцій;
  3. екологія екосистем;
  4. екологія виду.
 9. Які методи відносяться до традиційних (класичних) екологічних досліджень, а які до сучасних?
  1. методи, які вивчають вплив промислового забруднення;
  2. методи, які вивчають вплив взаємодії суспільства й природи;
  3. методи, які вивчають тварин і їх взаємодію із середовищем існування;
  4. методи вивчення особин, популяцій, угруповань.
 10. Які з наведених висловлювань правильні, а які неправильні?
  1. біометрія — це розділ математики, який вивчає методи аналізу біологічних об'єктів;
  2. толерантність — це величина екологічної амплітуди;
  3. альтернативні ознаки — це дискретні ознаки;
  4. статистика — це розділ біології, який вивчає методи обробки статистичних даних.
 11. Які з наведених висловлювань правильні, а які неправильні?
  1. сукупність — це група об'єктів, яка вивчається;
  2. вода, повітря, живі організми — це абіотичні фактори;
  3. живі організми — це антропогенні фактори;
  4. популяційна екологія вивчає вплив зовнішніх умов на особини.

Частина 2. У поданих запитаннях треба визначити, правильно чи неправильно дані відповіді: «так» чи «ні».

  1. вибірка — це частина сукупності, з якої роблять дослідження;
  2. дискретні варіювання — це коли варіюючі ознаки виражені мірами протяжності;
  3. аутекологія — це розділ екології, який вивчає вплив різних факторів на живі організми;
  4. варіаційний ряд — це угруповання варіаційних даних.
  1. дисперсія показує варіювання ознак навколо середньої арифметичної;
  2. неперервне варіювання — це коли варіюючі ознаки виражені окремими числами;
  3. біотичні взаємовідносини — це взаємодія між видами;
  4. до 1866 року розвивалася факторіальна екологія.
  1. з початку 70-х років до середини 80-х років набули розвитку синекологічні дослідження;
  2. евритермні види — це види, які мають широку екологічну валентність стосовно до тиску;
  3. Дарвін заснував науку біометрію.

Частина 3. Вставте пропущені слова

 1. Екологія виникла у.....
 2. Термін «біометрія» ввів.....
 3. Галійність — це відношення організмів до.....
 4. Еврибантність — це організми, які мають.....
 5. За допомогою коефіцієнта Ст'юдента можна порівняти
 6. Сукупність буває.....
 7. Об'єктом соціоекології є.....
 8. Задача екології (за Риклефсом) — це.....
 9. Стохастичні це —.....у розвитку екосистем.
 10. У 70-80 роки в екології набули розвитку ..... дослідження.
 11. Глобальна екологія вивчає вплив ..... на біосферу.
 12. Стенотермні види — це види, які мають.....
 13. Адаптація в кібернетичній системі складається з.....
 14. Поняття про фактори, що лімітують, ввів.....
 15. Закон толерантності відкрив.....

Частина 4. Знайдіть відповідність одного з показників групи А характеристикам групи Б.

Група АГрупа Б
 1. Пойкілотермні види
 2. Альбедо
 3. Видима частина спектру
 4. Геліофіти
 5. Геккель
 6. Біота
 7. Гомойотермні види
 8. Етологія
 9. Залежність між енергією кванта та довжиною хвиль
 10. Коменсалізм
 11. Правило Гаузе
 12. Експонента
 13. Конкуренція в системі знаків
 14. Система «хижак-жертва»
 15. Рівняння Ферхульста-Пірла
 16. Гетеротермні види
 17. Регулює чисельність популяцій
 18. Демекологія
 19. Аменсалізм +
 20. Мутуалізм +
 21. Модель Вольтерра

А — у системі знаків + 0

Б — правило конкурентного виключення

В — сукупність усіх живих організмів на певній території

Г — заснував екологію

Д — клоачні ведмеді

Е — напрямок екології

Є — у системі знаків + +

Ж — залежність від температури навколишнього середовища

З — екологія популяцій

И — ріст у геометричній прогресії

І — промені, які відбиваються

Ї — у системі знаків + -

Й — не залежать від температури

К — одиниця екології

Л — хижацтво

М – ФАР

Н — у системі знаків - -

О — світлолюбиві організми

П — у системі знаків - 0

Р — поведінкова реакція

С — логістичний ріст популяцій

Т — зворотний зв'язок

У — пряма залежність

Ф — система «хижак-жертва»

 

Частина 5. Дайте коротку відповідь на запитання:

 1. Правило Аллена.
 2. Правило конкурентного виключення.
 3. Правило Бергмана.
 4. Шляхи терморегуляції.
 5. Шляхи регуляції водного обміну у вищих рослин.
 6. Що таке пойкілотермні організми?
 7. Сформулюйте основну мету вашої дипломної роботи.
 8. Що буде, якщо моральні основи людства залишаться незмінними в найближчі десятиріччя?
 9. Сформулюйте основну фундаментальну причину історичного росту несприятливих екологічних умов на планеті.