Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З., Маркіна Т.Ю.
Основи екології

Модуль 1

ДОДАТОК. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

МОДУЛЬ 1

Частина 1. Визначте й напишіть правильні ключові слова.

Запитання 1. Які ключові слова відносяться до поняття «екологія»?
А — кісна матерія;
Б — взаємодія живих організмів і навколишнє середовище;
В — живі організми;
Г — середовище існування і живі організми.

Запитання 2. Які ключові слова стосуються поняття «аутекологія»?
А — екологія;
Б — екологія популяцій;
В — екологія угруповань;
Г — екологія тварин.

Запитання 3. Які ключові слова стосуються поняття «соціоекологія»?
А — екологія людини;
Б — взаємодія людини з природою;
В — політичні й групові аспекти;
Г — взаємодія суспільства й природи.

Запитання 4. Як зветься наука про взаємодію живих організмів?
А — синекологія;
Б — аутекологія;
В — демекологія;
Г — екологія.

Запитання 5. Які елементи включає в себе поняття «еврибіонти»?
А — організми, які мають вузьку екологічну валентність;
Б — організми, які добре пристосовуються до навколишнього середовища;
В — організми, які мають широку екологічну валентність;
Г — організми, які мають широкий екологічний спектр.

Запитання 6. Які елементи включають у себе поняття «оптимум»?
А — зона з найбільшою екологічною валентністю;
Б — зона від мінімуму до песимуму;
В — зона між стресами;
Г — найбільш сприятлива зона.

Запитання 7. Що відноситься до поняття «обмежуючі фактори»?
А — фактор, який є в мінімумі;
Б — фактор, який є в максимумі;
В — фактор, який є за максимумом;
Г — фактор, який гальмує розвиток.

Запитання 8. Які ключові слова відносяться до поняття «синекологія»?
А — екологія особин;
Б — екологія популяцій;
В — екологія екосистем;
Г — екологія виду.

Запитання 9. Які методи відносяться до традиційних (класичних) екологічних досліджень, а які до сучасних?
А — методи, які вивчають вплив промислового забруднення;
Б — методи, які вивчають вплив взаємодії суспільства й природи;
В — методи, які вивчають тварин і їх взаємодію із середовищем існування;
Г — методи вивчення особин, популяцій, угруповань.

Запитання 10. Які з наведених висловлювань правильні, а які неправильні?
А — біометрія — це розділ математики, який вивчає методи аналізу біологічних об'єктів;
Б — толерантність — це величина екологічної амплітуди;
В — альтернативні ознаки — це дискретні ознаки;
Г — статистика — це розділ біології, який вивчає методи обробки статистичних даних.

Запитання 11. Які з наведених висловлювань правильні, а які неправильні?
А — сукупність — це група об'єктів, яка вивчається;
Б — вода, повітря, живі організми — це абіотичні фактори;
В — живі організми — це антропогенні фактори;
Г — популяційна екологія вивчає вплив зовнішніх умов на особини.

Частина 2. У поданих запитаннях треба визначити, правильно чи неправильно дані відповіді: «так» чи «ні».

Запитання 12.
А — вибірка — це частина сукупності, з якої роблять
дослідження;
Б — дискретні варіювання — це коли варіюючі ознаки виражені мірами протяжності;
В — аутекологія — це розділ екології, який вивчає вплив різних факторів на живі організми;
Г — варіаційний ряд — це угруповання варіаційних даних.

Запитання 13.
А — дисперсія показує варіювання ознак навколо середньої арифметичної;
Б — неперервне варіювання — це коли варіюючі ознаки виражені окремими числами;
В — біотичні взаємовідносини — це взаємодія між видами;
Г — до 1866 року розвивалася факторіальна екологія.

Запитання 14.
А — з початку 70-х років до середини 80-х років набули розвитку синекологічні дослідження;
Б — евритермні види — це види, які мають широку екологічну валентність стосовно до тиску;
В — Дарвін заснував науку біометрію.

Частина 3. Вставте пропущені слова

Запитання 15. Екологія виникла у.....
Запитання 16. Термін «біометрія» ввів.....
Запитання 17. Галійність — це відношення організмів до.....
Запитання 18. Еврибантність — це організми, які мають.....
Запитання 19. За допомогою коефіцієнта Ст'юдента можна порівняти
Запитання 20. Сукупність буває.....
Запитання 21. Об'єктом соціоекології є.....
Запитання 22. Задача екології (за Риклефсом) — це.....
Запитання 23. Стохастичні це —.....у розвитку екосистем.
Запитання 24. У 70-80 роки в екології набули розвитку ..... дослідження.
Запитання 25. Глобальна екологія вивчає вплив ..... на біосферу.
Запитання 26. Стенотермні види — це види, які мають.....
Запитання 27. Адаптація в кібернетичній системі складається з.....
Запитання 28. Поняття про фактори, що лімітують, ввів.....
Запитання 29. Закон толерантності відкрив.....

Частина 4. Знайдіть відповідність одного з показників групи А характеристикам групи Б.

Таблиця (доступно тільки при скачуванні підручника)

Частийа 5. Дайте коротку відповідь на запитання:

Запитання 51. Правило Аллена.
Запитання 52. Правило конкурентного виключення.
Запитання 53. Правило Бергмана.
Запитання 54. Шляхи терморегуляції.
Запитання 55. Шляхи регуляції водного обміну у вищих рослин.
Запитання 56. Що таке пойкілотермні організми?
Запитання 57. Сформулюйте основну мету вашої дипломної роботи.
Запитання 58. Що буде, якщо моральні основи людства залишаться незмінними в найближчі десятиріччя?
Запитання 59. Сформулюйте основну фундаментальну причину історичного росту несприятливих екологічних умов на планеті.

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.