Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З., Маркіна Т.Ю.
Основи екології

Модуль 2

МОДУЛЬ 2

Частина 1. Визначте і напишіть в буквеному виразі правильні і неправильні ключові слова.

Запитання 1. Що таке екологічна популяція?
А — складова частина географічної популяції;
Б — ареал;
В — сукупність особин одного виду в агроценозі;
Г — сукупність особин одного виду, які живуть у межах одного біоценозу.

Запитання 2. Які ключові слова відносяться до поняття «популяція»?
А — особини різних видів;
Б — особини, які займають одну територію;
В — особини, які можуть схрещуватись і давати плодючих нащадків;
Г — особини одного виду.

Запитання 3. Які ключові слова відносяться до поняття «демекологія»?
А — екологія екосистем;
Б — екологія угруповань;
В — екологія популяцій.

Запитання 4. Що таке гомеостаз популяції?
А — відхилення від норми;
Б — властивість, яка не змінюється.

Запитання 5. Що таке етологія?
А — наука про взаємовідносини видів;
Б — наука про поведінку;
В — відношення організмів до середовища існування.

Частина 2. У поданих запитаннях треба визначити, правильно чи неправильно дані відповіді: «так» чи «ні».

Запитання 6.
А — внутрішньовидова конкуренція не регулює чисельність популяції;
Б — збільшення щільності популяції зменшує пристосованість;
В — збільшення щільності за внутрішньовидової конкуренції розширює екологічну нішу.

Запитання 7.
А — груповий ефект збільшує життєздатність особин;
Б — груповий ефект — це об'єднання групи особин одного виду;
В — за групового ефекту важко шукати їжу.

Запитання 8.
А — масовий ефект — це ефект самообмеженості;
Б — за масового ефекту збільшується плодючість;
В — масовий ефект сприяє розвитку популяції.

Запитання 9.
А — види, що конкурують, можуть один одного виключити із середовища існування.
Б — види, що конкурують, займають різні екологічні ніші.
В — види, що конкурують, у системі знаків позначаються як «- +».

Запитання 10.
А — екологічна ніша — це гіпероб'єм, який відбиває деякі реакції даної популяції;
Б — екологічна ніша залежить від двох факторів;
В — екологічна ніша — це функціональна роль і положення організму в екосистемі.

Запитання 11.
А — планктонний парадокс — це коли конкуренція приводить до розподілу екологічних ніш;
Б — планктонний парадокс пояснюється стохастичністю середовища існування;
В — при планктонному парадоксі екологічні ніші не утворюються.

Запитання 12. До внутрішньовидових стосунків відносяться:
А — груповий ефект;
Б — мутуалізм;
В — соціальні ієрархії.

Запитання 13. Систему рівнянь для складання міжвидової конкуренції запропонував:
А — Мальтус;
Б — Лотка;
В — Лотка-Вольтерра.

Запитання 14. Хижацтво на динаміку чисельності жертв
А — впливає;
Б — не впливає;
В — чисельність хижаків змінюється циклічно услід за зміною чисельності жертв.

Запитання 15. Еволюція паразитизму йшла в бік
А — зменшення негативної дії паразитизму;
Б — збільшення негативної дії паразитизму;
В — зменшення спеціалізації обміну речовин.

Частина 3. Вставте пропущені слова.

Запитання 16. У процесі еволюції внаслідок конкуренції виникли.....
Запитання 17. До структури популяції належать.....
Запитання 18. Коадаптації — це .....
Запитання 19. Хижацтво впливає на.....
Запитання 20. Дефоліація — це.....
Запитання 21. Коменсалізм дуже близький до.....
Запитання 22. Різновидами симбіозу є.....
Запитання 23. Екосистема — це.....
Запитання 24. Основні популяційні характеристики — це.....
Запитання 25. Біоценоз — це.....
Запитання 26. Типи багаторічної динаміки популяцій бувають.....

Частина 4. Знайдіть відповідність одного з показників групи А характеристикам групи Б.

Таблиця (доступно тільки при скачуванні підручника)

Частина 5. Дайте коротку відповідь на запитання.

Запитання 45. Що таке біогеоценоз, біоценоз, екосистема?
Запитання 46. Які типи біотичних відносин існують у біогеоценозі?
Запитання 47. Якими показниками можна схарактеризувати структуру біоценозу?
Запитання 48. Що таке краєвий ефект і екотон?
Запитання 49. Які фактори регулюють чисельність популяцій?

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.