Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З., Маркіна Т.Ю.
Основи екології

Основи екології. Питання для самоперевірки та контролю знань студентів. Модуль 2

Частина 1. Визначте і напишіть в буквеному виразі правильні і неправильні ключові слова

 1. Що таке екологічна популяція?
  1. складова частина географічної популяції;
  2. ареал;
  3. сукупність особин одного виду в агроценозі;
  4. сукупність особин одного виду, які живуть у межах одного біоценозу.
 2. Які ключові слова відносяться до поняття «популяція»?
  1. особини різних видів;
  2. особини, які займають одну територію;
  3. особини, які можуть схрещуватись і давати плодючих нащадків;
  4. особини одного виду.
 3. Які ключові слова відносяться до поняття «демекологія»?
  1. екологія екосистем;
  2. екологія угруповань;
  3. екологія популяцій.
 4. Що таке гомеостаз популяції?
  1. відхилення від норми;
  2. властивість, яка не змінюється.
 5. Що таке етологія?
  1. наука про взаємовідносини видів;
  2. наука про поведінку;
  3. відношення організмів до середовища існування.

Частина 2. У поданих запитаннях треба визначити, правильно чи неправильно дані відповіді: «так» чи «ні»

  1. внутрішньовидова конкуренція не регулює чисельність популяції;
  2. збільшення щільності популяції зменшує пристосованість;
  3. збільшення щільності за внутрішньовидової конкуренції розширює екологічну нішу.
  1. груповий ефект збільшує життєздатність особин;
  2. груповий ефект — це об'єднання групи особин одного виду;
  3. за групового ефекту важко шукати їжу.
  1. масовий ефект — це ефект самообмеженості;
  2. за масового ефекту збільшується плодючість;
  3. масовий ефект сприяє розвитку популяції.
  1. види, що конкурують, можуть один одного виключити із середовища існування.
  2. види, що конкурують, займають різні екологічні ніші.
  3. види, що конкурують, у системі знаків позначаються як «- +».
  1. екологічна ніша — це гіпероб'єм, який відбиває деякі реакції даної популяції;
  2. екологічна ніша залежить від двох факторів;
  3. екологічна ніша — це функціональна роль і положення організму в екосистемі.
  1. планктонний парадокс — це коли конкуренція приводить до розподілу екологічних ніш;
  2. планктонний парадокс пояснюється стохастичністю середовища існування;
  3. при планктонному парадоксі екологічні ніші не утворюються.
 1. До внутрішньовидових стосунків відносяться:
  1. груповий ефект;
  2. мутуалізм;
  3. соціальні ієрархії.
 2. Систему рівнянь для складання міжвидової конкуренції запропонував:
  1. Мальтус;
  2. Лотка;
  3. Лотка-Вольтерра.
 3. Хижацтво на динаміку чисельності жертв
  1. впливає;
  2. не впливає;
  3. чисельність хижаків змінюється циклічно услід за зміною чисельності жертв.
 4. Еволюція паразитизму йшла в бік
  1. зменшення негативної дії паразитизму;
  2. збільшення негативної дії паразитизму;
  3. зменшення спеціалізації обміну речовин.

Частина 3. Вставте пропущені слова.

 1. У процесі еволюції внаслідок конкуренції виникли.....
 2. До структури популяції належать.....
 3. Коадаптації — це .....
 4. Хижацтво впливає на.....
 5. Дефоліація — це.....
 6. Коменсалізм дуже близький до.....
 7. Різновидами симбіозу є.....
 8. Екосистема — це.....
 9. Основні популяційні характеристики — це.....
 10. Біоценоз — це.....
 11. Типи багаторічної динаміки популяцій бувають.....

Частина 4. Знайдіть відповідність одного з показників групи А характеристикам групи Б

Група АГрупа Б
 1. Уваров, 1921
 2. Шокова хвороба або стрес ситуація
 3. Феномен фаз
 4. Модифікаційні фактори
 5. Хвороба, їжа
 6. І-подібна крива
 7. Об'єм середовища існування
 8. Криві виживання
 9. Біотичний потенціал
 10. Сукупність живих організмів
 11. Сенільна стадія
 12. Тимофеев-Ресовський (40-50 роки)
 13. Біогеоценоз
 14. Екосистема
 15. Фітоценоз
 16. Сукачов
 17. Екологічні піраміди
 18. Сукцесії

А — не залежить від щільності популяцій

Б — чисельність популяції, за якої досягається рівновага середовища

В — учення про мікроеволюцію

Г — ліс, поле

Д — максимум особин від однієї пари батьків

Е – Елтон, 1927

Є – Сукачов, 1944

Ж — біогеоценоз

3 — феномен фаз

И — піраміди з широкою основою

І — зміна біоценозів

І — тип росту чисельності популяцій

Й — регуляція чисельності популяцій

К — зміна одного біоценозу іншим

Л – Тенслі, 1935

М — Деві

Н — усихання дерева

О — залежить від початкової чисельності популяції

П — поява модифікацій різних особин залежно від щільності

Частина 5. Дайте коротку відповідь на запитання

 1. Що таке біогеоценоз, біоценоз, екосистема?
 2. Які типи біотичних відносин існують у біогеоценозі?
 3. Якими показниками можна схарактеризувати структуру біоценозу?
 4. Що таке краєвий ефект і екотон?
 5. Які фактори регулюють чисельність популяцій?