Гілецький Й.P.
Географія України

Природні ресурси та їх класифікація

Розділ II. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ

Майже все необхідне для життя людина отримує з природи. Тому в курсі соціально-економічної географії важливо розглянути природу з точки зору її господарського використання. В такому значенні вона виступає як природні ресурси та природні умови. У даному розділі розкривається зміст цих понять, даються класифікації природних ресурсів. Більшість розділу присвячена характеристиці природних умов і ресурсів нашої країни.

§ 6. Природні ресурси та їх класифікація

Питання для повторення

Природні умови та ресурси

Слово «ресурс» означає запас, тобто те, що може бути використано у господарській діяльності людиною. Під природними ресурсами розуміють компоненти і сили природи, які безпосередньо використовуються у виробництві і є сировиною або джерелом енергії. Наприклад, залізна руда є сировиною, тобто матеріалом, з якого виробляють чавун і сталь. Щоб отримати ці метали, спалюють вугілля, яке дає енергію для їх плавлення. Отже, залізна руда і вугілля є природними ресурсами.

Компоненти і сили природи, які впливають на виробництво, але безпосередньо не використовуються у ньому, називають природними умовами. До природних умов можна віднести рельєф, клімат і т. ін. Вони дуже впливають на будівництво, транспорт, сільське господарство, але безпосередньо з них нічого не виробляють. Однак деякі природні умови у певних видах людської діяльності можуть виступати як ресурси. Збільшення частки компонентів і сил природи, які розглядаються як природні ресурси, пов'язано з розвитком науки і техніки. Так, енергію вітру, Сонця, внутрішню енергію Землі зараз навчилися використовувати для виробництва електроенергії. Добувається з надр землі багато корисних копалин, які раніше зовсім не використовувалися, а отже, не вважалися природними ресурсами.

Природна класифікація ресурсів

Щоб розглянути можливі види природних ресурсів, перерахуємо компоненти і сили кожної геосфери, які використовуються людиною (рис. 7).

Види природних ресурсів
Рис. 7. Види природних ресурсів

Літосфера утворена гірськими породами, які є сировиною або паливом у виробництві, тобто корисними копалинами або мінеральними ресурсами. Поверхню її можна розглядати як земельні ресурси. Забезпеченість ними визначається часткою земель, придатних для сільськогосподарської діяльності та родючістю грунтів. Як джерело енергії може використовуватися внутрішня енергія Землі.

В атмосфері як природні ресурси можна розглядати енергію Сонця, що проникає через повітряну оболонку, та вітру. Вам вже відомо, що сонячна радіація розподіляється дуже нерівномірно, це ж стосується вітрового режиму. Отже, є території з різною забезпеченістю цими кліматичними ресурсами. Часто, враховуючи велике значення температурного режиму, світла, опадів та вологості грунту для ведення сільського господарства, їх розглядають як агрокліматичні ресурси.

Гідросфера утворена водними ресурсами (прісними водами), гідроресурсами (вода, яка рухається), а також водами Світового океану. Зрозуміло, що до перших можна віднести води річок, льодовиків, прісні води озер та земних надр, а до других — енергію річок та припливів в океанах. Якщо забезпеченість водними ресурсами оцінюють за наявними об'ємами прісної води, то гідроресурси залежать від похилу річок та глибини їх долин, висоти припливів в океані, тобто наявності придатної для використання гідроенергії. Води Світового океану можуть використовуватися для добування з них розчинених солей та прісної води.

У біосфері є біологічні ресурси, серед яких виділяють рослинні та тваринні. До тваринних належать всі тварини, крім свійських. Серед рослинних ресурсів (дикоростучих рослин) надзвичайно важливі лісові.

Класифікація за вичерпністю та використанням

Величина запасів природних ресурсів має значні відмінності, а отже існує небезпека повного використання деяких з них. Тому важливо знати їх особливості щодо вичерпності. За цією ознакою всі ресурси поділяють на вичерпні та невичерпні. Перші в свою чергу поділяють на відновні і невідновні. До вичерпних належать мінеральні й лісові ресурси, але якщо лісові відновлюються (виростають нові дерева), то для утворення нафти потрібно мільйони років. До невичерпних ресурсів відносять енергію Сонця, внутрішню енергію Землі, води Світового океану, тобто ті, які практично вичерпати неможливо. Використовують природні ресурси у промисловості, сільському господарстві, транспорті, а також для лікування, відпочинку тощо. Отже, можна виділити такі групи ресурсів за використанням:

  • для промисловості;
  • для сільського господарства і транспорту;
  • для туризму і відпочинку (рекреаційні).

Серед ресурсів для промисловості найбільше значення мають мінеральні, лісові, водні та гідроресурси.

Для сільського господарства важливі земельні та водні ресурси. Воно, як і транспорт, дуже залежить від природних умов, зокрема клімату, рельєфу.

Своєрідним видом ресурсів за використанням є рекреаційні. Сюди відносять як елементи природи (сприятливий клімат, узбережжя морів чи озер, лісові масиви, мінеральні джерела і т. ін.), так і культури (пам'ятки культури, місця історичних подій).

Рівень забезпечення країни чи певної території природними ресурсами, виражений у грошовій формі, називають природоресурсним потенціалом території (ПРПТ). Від нього значною мірою залежить економічний розвиток як країни в цілому, так і окремих її частин.

Питання для закріплення

  1. Що таке природні ресурси й умови, яка відмінність між ними?
  2. Які є види природних ресурсів у кожній з геосфер?
  3. Як класифікуються природні ресурси за вичерпністю?
  4. Які найважливіші види ресурсів для промисловості і сільського господарства?
  5. Що таке рекреаційні ресурси?
  6. Що називають природоресурсним потенціалом території?

Практичне завдання

Зобразіть схематично класифікації природних ресурсів за вичерпністю та використанням.