Шаблій О.І., Муха Б.П., Гурин А.В., Зінкевич М.В.
Географія: Львівська область

Чисельність населення Львівської області. Відтворення населення Львівської області

Станом на перше січня 1998 року у Львівській області проживає 2739,6 тис. осіб (5,4% населення України 24,1% населення Західного регіону України (ЗРУ). За чисельністю населення вона займає четверте місце серед областей України (після Донецької, Дніпропетровської і Харківської) та перше серед областей ЗРУ.

Чисельність населення

Від часу появи людини і до сьогодні кількість населення області, за винятком короткотривалих періодів, постійно збільшувалась. Перші людські стоянки на території Львівщини, які існували ще у пізньому палеоліті кам'яного віку (20 тис. років тому), віднайдено у Глинянах і Почапах Золочівського району, Звенигороді Пустомитівського району. Вже у н.е. на території сучасної Львівської області проживало приблизно 20-30 тис. осіб, а у середині XVII ст. — 100-150 тис. осіб. Більш точно визначити кількість населення в області дозволяють переписи населення, які почали проводитись з 1857 року в Австро-Угорщині, до якої належала тоді територія Львівщини. Про зростання чисельності населення з цього часу свідчить Таблиця 10.

Таблиця 10. Динаміка чисельності населення Львівської області у 1857-1997 рр.

Як видно з табл. 10, у ХІХ-ХХ ст. чисельність населення, в основному, тільки збільшувалась, особливо, коли Львівщина була у складі Австрійської (з 1772 р.) і Австро-Угорської (1867-1918 рр.) імперії та Польщі (1919-1939 рр.). Виділяються короткочасні періоди зменшення кількості населення на 8,5 тис. осіб. Причиною такого зменшення була І світова (1914-1918 рр.) і польсько-українська (1918-1919 рр.) війни. З 1939 по 1946 р. населення зменшилось на 621,0 тис. осіб. Таке значне скорочення відбулося в результаті II світової війни (1939-1945 рр.) і примусового переселення на схід радянськими каральними органами активістів українського національно-визвольного руху та членів їх родин, частини польського населення та ін. У 1939-1941 та 1944-1946 рр.

Тисячі людей були замордовані радянськими каральними органами при відступі Червоної армії з території області в 1941 році.

За радянських часів (до 1991 р.) кількість населення різко збільшилась. Значний приріст населення був викликаний посиленою «індустріалізацією» області і додатнім сальдо міграції. Зросла питома вага українського населення в регіоні. Відбулася урбанізація.

Починаючи з 1994 р. спостерігається депопуляція населення. Кількість його за період з 1994 по 1997 р. зменшилась на 30,7 тис. осіб. Це зумовлено глибокою економічною і соціальною кризою, яка триває в області і в Україні в цілому.

Запитання і завдання:

  1. Де на території Львівщини знайдено найдавніші стоянки людей? Якого віку?
  2. За допомогою таблиці 10 проаналізуйте зростання чисельності населення Львівської області протягом 1910-1921 рр., 1921-1931 рр., 1959-1970 рр. та 1989-1997 рр.
  3. Що таке депопуляція населення? Які можуть бути причини її виникнення?

Відтворення населення

Складовими відтворення населення природний і механічний рух.

Природний рух населення

Природний рух включає процеси народжуваності, смертності та природного приросту. Головним компонентом, що формує природний приріст населення є народжуваність. У Львівській області цей показник був і є вищий, ніж в Україні, відповідно 10,2‰ та 9,1‰ (1997 р). Протягом останніх років показник народжуваності зменшується у 1997 р., порівняно з 1989 р, відбулося зменшення на 4,4‰. Народжуваність в регіоні була і є більша серед сільського (11,4‰, 1997 р.), ніж серед міського (9,5‰, 1997 р.) населення. Це пояснюється тим, що в селах зберігається традиція багатодітності і нижча частка розлучень, а також набагато меншою міграційною рухомістю жінок.

Другим основним компонентом природного руху населення є смертність. Цей показник в області є нижчий (12,1‰), ніж по Україні (15,2‰). У 1997 р., порівняно з 1989 р. він збільшився на 2,2‰. Порівняно з показниками смертності міського населення (16,2 тис. осіб, або 9,7‰, 1997 р.), рівень смертності є вищий серед сільського населення (17,1 тис. осіб або 15,9‰), оскільки тут є переважання осіб старших вікових груп. Індикатором рівня смертності є показник середньої тривалості життя, який не залежить від вікового складу населення і становить 68,5 років. Жінки в області живуть в середньому 72,5, а чоловіки — 61,7 років (у 1990 р., відповідно 76,1 та 67,6 років).

На рівень смертності має вплив дитяча смертність, яка з 1994 по 1996 рр. зросла на 2,8‰ і дорівнює 16,5‰. Частіше причиною дитячої смертності є вроджені вади, інфекційні і паразитичні хвороби.

Аналізуючи показники народжуваності і смертності у Львівській області робимо висновок, що ситуація з природним приростом є критичною. Але в області демографічна ситуація є краща, ніж в Україні.

В результаті зменшення народжуваності і збільшення смертності природний приріст став негативний в країні починаючи з 1991 р., а на Львівщині цей процес почався у 1994 р. У 1997 р. природний приріст дорівнював 1,9‰ (у 1989 р. — 4,7‰). На формування негативного природного приросту вплинула кризова соціально-економічна ситуація. Природний приріст населення у міській та сільській місцевості має суттєві відмінності. Природне зменшення населення у сільській місцевості розпочалося ще у 1991 р., а у міських поселеннях лише у 1997 р., і відповідно дорівнює — 4,5‰ і — 0,2‰ (1997 р.). Основною причиною цього є відмінний віково-статевий склад серед міського і сільського населення.

Механічний рух населення

Крім природного, на відтворення населення Львівщини має вплив механічний рух населення. Починаючи з 1992 р. механічний приріст став від'ємний і досяг — 7,7 тис. осіб у 1996 р. У структурі зовнішніх міграцій 53,2% припадає на міждержавні і 46,8% на внутрішньодержавні міграції. Від'ємне сальдо міграцій регіон має з іншими областями України (-3,6 тис. осіб).

Внутрішньообласна міграція становить 27,3 тис. осіб. Механічний приріст міського населення був додатний до 1993 р. З 1993 р. він став від'ємний і дорівнює -10,0 тис. осіб (1996 р.). Основною причиною від'ємного приросту всього та міського населення за останні роки, починаючи з 1992-1993 рр. є соціально-економічна криза. Серед сільського населення механічний приріст до 1994 р. був, навпаки, від'ємний. З 1994 р. — став додатний і сільське населення збільшилось за рахунок міграцій на 2,4 тис. осіб. Можна припустити, що чинником додатного механічного приросту сільського населення за останні роки є поява і зростання безробіття серед міського населення.

Найбільша маятникова міграція (щоденно доїжджаючі до місця праці або навчання) за чисельністю робітників, службовців та учнів на 1.01.1996 р. була у Львові (70 тис. осіб), Дрогобицькому (42,8 тис. осіб), Сокальському (24,1 тис. осіб) районах Львівщини.

Отже, зміна умов відтворення населення може відбутися при покращанні економічного і соціального становища в регіоні.

Запитання і завдання:

  1. Що називається «природнім рухом населення»?
  2. Як відрізняється народжуваність серед міського та сільського населення? Чому?
  3. З чим пов'язана підвищена смертність серед сільського населення Львівщини?
  4. Як може вплинути пропаганда валеологічних знань (знань про дотримання здорового способу життя) на зростання приросту населення?
  5. Що називається «механічним рухом населення»?
  6. Чому виникає «маятникова» міграція? Як вона розвинена на Львівщині?