Світличний О.О., Плотницький С.В.
Основи геоінформатики

Локально-стохастичні методи просторової інтерполяції і геостатистичне моделювання. Принципи геостатистичного моделювання. Побудова і оптимізація варіограмної моделі

8.4. Локально-стохастичні методи просторової інтерполяції і геостатистичне моделювання

8.4.1. Принципи геостатистичного моделювання

У геостатистичному моделюванні передбачається, що властивості точок простору (або комірок растра, якщо йдеться про растрову модель просторових даних) — це просторова реалізація деякої випадкової величини. У більшості випадків приймається, що розподіл цієї випадкової величини підпорядковується нормальному закону розподілу. При цьому в основу просторового аналізу даних і побудови (моделювання) безперервних поверхонь на основі дискретних наборів емпіричних даних з використанням процедур локально-стохастичної інтерполяції, відомих під загальною назвою «кригінг» (або «крайгінг») (на честь південно-африканського гірничого інженера Д.Дж. Кріге (D.G.Krige), в геостатистиці покладено уявлення про регіоналізовану змінну.
Теорія регіоналізованої змінної (Burrough, McDonnel, 1998) передбачає, що просторові зміни деякої змінної z(x), де х — узагальнене позначення координат простору х,у, можуть бути виражені як сума трьох компонент (рис. 8.3): 1) структурної компоненти, яка має постійне значення або тренд (детермінована складова); 2) випадкової, але просторово корельованої компоненти, яка є місцевими відхиленнями змінної від тренда, що, власне, і називається регіоналізованою змінною; 3) просторово-некорельованого випадкового шуму або залишкової похибки. Тоді значення випадкової змінної z в точці х задається виразом:

Формула

Рис. 8.3. Регіоналізована змінна без тренда: а — з постійним математичним очікуванням; б — із лінійним трендом

У найпростішому випадку, коли тренд відсутній, т(х) дорівнює середньому значенню в межах обстеженої площі, а середня або очікувана різниця між двома місцеположеннями х і x+<h, розділеними відстанню h, буде дорівнювати нулю:

Формула

Висновки, одержані в припущенні, що тренд відсутній, справедливі і для випадку, коли тренд є, але він виключений з використанням функції, що його описує. У зв'язку з цим перший крок геостатистичного аналізу — знаходження функції для опису трендової поверхні (т(х) = f(x)). Після того як детермінований ефект врахований, залишкова варіація є гомогенною і різниця між місцеположеннями є тільки функцією відстані між ними.
У тому випадку, якщо сформульовані вище умови щодо структурованого компонента змінної виконуються, напівдисперсія може бути визначена за вибірковими даними за виразом:

Формула

Графік залежності y(h) від h, побудований з використанням вибіркових даних, в англомовній літературі відомий як експериментальна, або вибіркова, варіограма, або просто — варіограма. У вітчизняній науковій літературі цю залежність називається структурною функцією. Експериментальна варіограма — це перший крок на шляху кількісного опису регіоналізованих змінних. Варіограма дає корисну інформацію для інтерполяції, оптимізації мережі вимірювань (або пробовідбору), а також визначення моделі просторового розподілу.

8.4.2. Побудова і оптимізація варіограмної моделі

Звичайно варіограма в прямокутній системі координат з осями у(л) (ординат) і h(абсцис) має вигляд кривої, що перетинає вісь ординат на деякій відстані від осі абсцис (рис. 8.4). Позитивне значення y(h) при h= 0 (с0) — це оцінка просторово некорельованого шуму, в англомовній літературі позначається як nugget (що в перекладі означає «самородок»). Це — залишкова варіація, тобто дисперсія похибок вимірювань, а також тих просторових змін, які мають характерний розмір, набагато менший, ніж крок випробування.

Рис. 8.4. Схематизована експериментальна варіограма перехідного типу з позначенням основних параметрів

Із збільшенням кроку варіограма збільшується до максимальних значень при деякому значенні а, яке називають радіусом кореляції, радіусом залучення або просто радіусом (англомовний еквівалент — range). При подальшому збільшенні кроку варіограма не збільшується, тобто втрачається залежність різниці значень у двох місцеположеннях від відстані між ними. Цю величину «насичення» варіограми називають поріг (sill). Таким чином, а показує область відстаней, у межах яких існує залежність (кореляція) між значеннями змінної. За межами цієї області залежності між значеннями змінної практично немає.
Форма варіограми абсолютно безумовно свідчить про вигляд просторової варіації, що має місце в межах даної площі, і може допомогти вирішити, як діяти далі.
Відома достатньо велика кількість варіограмних моделей, які мають різну поширеність на практиці. Найбільш широко застосовуються сферична, експоненціальна і гауссівська моделі.
Коли залишкова дисперсія істотна, але не дуже велика (рис. 8.5), варіограма описується сферичною моделлю:

Формула

Якщо залишкова варіація і поріг виражені виразно, а розмах — приблизно, варіограма краще всього описується експоненціальною моделлю:

Формула

Незважаючи на безумовну схожість її графіка зі сферичною, модель має кілька істотних особливостей. По-перше, термін «радіус» у ній не зовсім коректний. Ця модель виходить на поріг асимптотично, залишаючи навіть для найдальших проб деякий малий взаємовплив. Разом з тим на відстані радіуса візуально відрізнити її значення від порогу буває складно. По-друге, що важливо, вона задає зовсім іншу поведінку інтерполяційних алгоритмів на малих відстанях, «ослабляючи» міцність зв'язку в нулі і знижуючи, таким чином, тут достовірність оцінки.

Рис. 8.5. Теоретичні варіограмні моделі при с0 = 0 і с,= 1,0:
а) сферична; б) експоненціальна; в) гауссівська; г) пентасферична; д) лінійна; доповнена порогом; є) Бесселя; ж) степенева (а = 1,5); з) степенева (а = 0,25); і) періодична

Якщо зміни варіограми незначні, а залишкова варіація мала порівняно з просторово залежною випадковою варіацією г'(х), тоді варіограма найкращим чином може бути описана гауссівською моделлю:

Формула

Гауссівська модель задає дуже високу міцність взаємозв'язку в нулі (характерну для потенційних полів) і в той самий час має поріг і радіус, хоча на поріг вона, як і експоненціальна, виходить не на значенні радіуса, а асимптотично. Особливості поведінки на малих відстанях дозволяють її використовувати замість процедур нелінійної геостатистики для об'єктів із значущим локальним трендом.
Усі ці моделі відомі як перехідні варіограми (інша назва — варіограми з порогом), тому що структура просторової кореляції змінюється зі зростанням А; неперехідні варіограми не мають порогу в межах досліджуваної території і можуть моделюватися лінійною моделлю:

Формула

Лінійні варіограми характерні для змінних (або процесів), що змінюються при будь-яких масштабах їх розгляду. Прикладом є броунівський рух. У більшості випадків модель цілком задовільно описує топографічні поверхні.
Відомі також і інші варіограмні моделі, зокрема, логарифмічна, степенева, періодична, Бесселя. Їх стисла характеристика наведена в табл. 8.1.

Таблиця 8.1. Варіограмні моделі (при с0 = 0 і Cj = 1,0) (Pebesma, 2001)

Варіограмні моделі експоненціальна, гауссівська і Бесселя досягають насичення (порогу) асимптотично. Ефективна величина радіуса — це відстань, при якій варіограма досягає 95% її максимуму. Для експоненціальної моделі — це 3а, для гауссівської — 4а і для бесселівської — 4а. Логарифмічна і степенева варіограмні моделі необмежені (безперервно зростають зі зростанням h) і, таким чином, не підходять для коваріаційого моделювання або простого кригінгу.
Процес побудови оптимальної варіограмної моделі ґрунтується на методі найменших квадратів і достатньо трудомісткий. Сучасні геостатистичні пакети звичайно містять інтерактивну процедуру побудови варіограмних моделей, при якій всі трудомісткі процедури виконує комп'ютер. Користувач же, виходячи з розміщення точок на емпіричній варіограмі, вибирає найперспективніші теоретичні моделі, запускає процедури визначення їх параметрів, а потім на основі порівняльного аналізу вибирає з них найбільш відповідну (оптимальну) для даного випадку.
Оптимальна варіограмна модель використовується для моделювання безперервних поверхонь на основі даного дискретного набору точок, а також для оцінки точності моделювання в кожній точці простору (або комірці растра).