Геренчук К.І.
Природа Львівської області

Природа Львівської області. Література. А-Г

 1. Агрокліматичний довідник по Львівській області. Київ, Держсільгослвидав УРСР, 1959.
 2. Айзенберг М. М., Михайлова К. Л. Гідрографічна характеристика Львівського і Станіславського економічних адміністративних районів України. У зб. «Питання розвитку продуктивних сил Львівського і Станіславського економічних адміністративних районів», впп. І, Київ, Вид-во АН УРСР, 1960. 
 3. Алексєнко І. І. Генезис родовищ сірки Передкарпатського басейну. «Геол. журн.», т. XXVI, вин. 5, 1966. А лексенко И. И. Сера Предкарпатья. М., «Недра», 1967.
 4. Алфєрьєв Г. П. Некоторые соображения о молодых движениях Карпат. «Труды Львов, геол. о-ва», вып. I, Изд-во Львов, ун-та, 1948.
 5. Амелин И. С. К характеристике лугов Львовской области. «Научные труды Львов, зоовет. ин-та», т, VI, 1953.
 6. Амелін I. С. Про зональну належність рівнинних територій Львівської і суміжних з нею областей. «Укр. бот. жури.», т. XIX, 1962, № 4.
 7. Амелін І. С Луки північного Опілля, Львівського плато і Грядового Побужжя та їх раціональне використання. Матеріали до вивчення природних ресурсів Поділля. Кременець — Тернопіль, 1963.
 8. Амелін І. С Луки Дублянсько-Яричівської долини Львівської області. «Укр. бот. журн.», т. ХХШ, 1966, № 6.
 9. Анастасьева О. М. Юрские отложения юго-западной окраины Русской платформы. Автореферат канд. дисс, Львов., 1957.
 10. Андрианов М. С. О циркуляционных факторах климата западных областей УССР. «Географ, сб.», вып. I, Изд-во Львов, ун-та, 1951.
 11. Андрианов М. С. Микроклиматические особенности города Львова. «Геогр. сб.», вып. I, Изд-во Львов, ун-та, 1951.
 12. Андрианов М. Є. О климатическом районировании Львовской области. «Доклады и сообщения», вып. 4, ч. 2, Изд-во Львов, ун-та, 1953.
 13. Андрианов М. С. К агроклиматическому исследованию Львовской области. «Геогр. сб.», вып. 2, Изд-во Львов, ун-та, 1954.
 14. Андрианов М, С. Схема агроклиматического районирования карпатских областей Украины. Межвузовская конференция по изучению климатических и водных ресурсов Украинских Карнат. Тезисы докладов, Черновцы, 1959.
 15. Андрущенко Г. А. О вертикальной почвенной зональности Советских Карпат. «Геогр. сб.», вып. 4, Изд-во Львов, ун-та, 1957.
 16. Артюшенко О. Т., Христофорова Т. Ф., Карева О. В. Міндель — ріське міжльодовикове торфовище в околицях с Крукеничі Львівської області. «Укр. бот. журн.», т, XXIV, 1967, № 4.
 17. Артюшенко О. Т., Палієнко В. П. Про геологічну будову та вік заплавних відкладів басейну верхнього Дністра у Псредкарпатті. «Геол. журн.», т. XXVIII, вип. 4, 1968.
 18. Афанасьев Д. Я. Природні луки УРСР. Київ, «Наукова думка», 1968.
 19. Бабинец А. Е., Гордиенко Е. Е., Денисова В. Р. Лечебные минеральные воды и курорты Украины. Киев, Изд-во АН УССР, 1963.
 20. Бабич Г. И. Зубры в Карпатах. В сб. «Карпатские заповедники», Ужгород, «Карпаты», 1966.
 21. Базарник И. В. Перспективы развития города Львова. «Материалы научной конференции по проблемам развития городов и сел западных областей УССР», Львов, 1966.
 22. Валабай П. П. До вивчення іхтіофауни басейну верхнього Дністра. «Наукові записки природничого музею Ін-ту агробіології АН УРСР», Київ, Вид-во АН УРСР, 1952.
 23. Бережной И. В. Черничники Украинских Карпат. Автореферат капд. дисс, Львов, 1964.
 24. Беккер А. К. [и др.] Санитарная характеристика р. Западный Буг. «Доклады и сообщения Львов, отд. геогр. о-ва УССР за 1966 г», Изд-во Львов, ун-та, 1969.
 25. Бобровник Д. П. Вугленосна формація карбону Львівсько-Волинської западини. «Геол. журн.», т. XXI, вип. I, 1961.
 26. Бобровник Д. П. До питання про генезис самородної сірки прикарпатських родовищ. «Геол. журн.», т. XXVII, вип. 2, 1967.
 27. Богуцький А. Б. Генетичні типи четвертипних відкладів Волино-Подільської височини. «Матеріали наукової конференції по вивченню та використанню продуктивних сил Поділля», вип. І, Вид-во Львів, ун-ту, 1966.
 28. Богуцкий А. В, Моренные отложения на территории Волынской возвышенности. «Доклады и сообщения Львов, отд. геогр. о-ва УССР за 1965 г.», Изд-во Львов, ун-та, 1967.
 29. Бойко М. П. Рослинність Підліської гори біля с. Підлісся Олеського району Львівської області. «Укр. бот. журн.», т. XIX, 1962, № 5.
 30. Бондарчук В. Г. Радянські Карпати. Київ, «Радянська школа», 1956.
 31. Бондарчук В. Г. Геологія України. Київ, Вид-во АН УРСР, 1959.
 32. Брадіс Є. М. Рослинність східної частини Малого Полісся та питання ботаніко-географічного районування західних областей УРСР. «Укр. бот. журн.», т. XIV, вип. 4, 1957.
 33. Брадис Е. М., Бачурипа А. Ф. Торфяные болота Украинского Полесья и пути их использования. В сб. «Природные условия и ресурсы Полесья», Киев, Изд-во АН УССР, 1959.
 34. Буров В. С. [и др.] К вопросу о северо-восточной границе распространения фли-ша во Внутренней зоне предкарпатского прогиба. ((Геол. журн.», 1969, № 3.
 35. Бутежко О. І. Соснові субучини, їх поширення і реставрація у західних областях УРСР. У кн. «Матеріали до вивчення природних ресурсів Поділля», Тернопіль — Кременець, 1963.
 36. Бухало М. О. Флора і рослинність Гологір. «Доповіді і повідомлення», вип. 9, ч. 2. Вид-во Львів, ун-ту, 1961.
 37. Бухало М. А. Флора и растительность Гологор. Автореферат канд. дисс, Киев, 1964.
 38. Бухало М. О. Раціональне використання рослинних ресурсів Гологір і Опілля. У зб. «Охорона природи західних областей України», Вид-во Львів, ун-ту, 1966.
 39. Бучинский И. Е. Климат Украины в. прошлом, настоящем и будущем. Киев, Госсельхозиздат, 1963.
 40. Ващенко П. Т. До питання про природно-історичне районування території Львівської області. «Наукові записки», т. XVIII, Вид-во Львів, ун-ту, 1951.
 41. Ващенко П. Т., Михайлова Є. М. Природні умови Львівського промислового вузла та їх господарське використання. Вісник ЛДУ, серія геогр., вип. 4, Вид-во Львів, ун-ту, 1966.
 42. Верниченко В. В. О донноморенных отложениях, гляциодислокациях и карстовых явлениях в районе города Львова. «Геогр. сб.», вып. 3, Изд-во Львов. ун-та, 1956.
 43. Воробьев Д. В. Типы лесов Европейской части СССР. Киев, Изд-во АН СССР, 1953.
 44. Воропай Л. И., Куница Н. А. Эрозионная пораженность типов местностей западного (Дрогобычского) Прикарпатья. «Материалы XIX научной сессии Черновицкого ун-та, секция геогр. наук», Черновцы, 1963.
 45. Воропай Л. И. Дрогобычское Прикарпатье и его физико-географическое районирование. «Тезисы докладов XX научной сессии Черновицкого ун-та, секция геогр. наук», Черновцы, 1964.
 46. Воропай Л. І., Куниця М. О. Українські Карпати. Київ, «Радянська школа», 1966.
 47. Вялов О. С. [и др.] Краткий геологический путеводитель по Львову. Изд-во Львов, ун-та, 1954.
 48. Вялов О. С. Краткий очерк тектоники Восточных Советских Карпат. «Материалы Карпато-Балканской ассоциации», № 1, Киев, Изд-во АН УССР, 1960.
 49. Вялов О. С. Стратиграфия Восточных Карпат. «Материалы Карпато-Балканской ассоциации», № 3, Киев, Изд-во АН УССР, 1960.
 50. Вялов О. С. Палеогеновый флиш северного склона Карпат. Киев, Изд-во АН УССР.
 51. Вялов О. С. Некоторые вопросы тектоники Карпат. В сб. «Тектоника Карпат» Киев, «Наукова думка», 1966.
 52. Вялов О. С. [та інші]. Геологічний розріз через західну частину Радянських Карпат. ДАН УРСР, 1966, № 10.
 53. Гаврусевич А. Н. Типы лесов Львовской области. Автореферат канд. дисс, Харьков, I960.
 54. Гаврусевич А. Н. Тины лесов полигеиной равнины Львовской области. «Тезисы докладов Украинского совещания по леспой типологии», Харьков, 1961.
 55. Гаврусевич А. М. Основні лісотипологічні закономірності північної частини Львівської області. «Наукові праці Карпатської лісодослідпої станції», № 3, Ужгород, 1963.
 56. Генсірук С. А. Ліси Українських Карпат та їх використання. Київ, «Урожай», 1964.
 57. Геренчук К. И. Геоморфология Подолии. «Научные записки Черновицкого ун-та», т. VIII, 4, геол., геогр., вып. 2, Черновцы, 1950.
 58. Геренчук К. І. Геоморфологічні спостереження на Дністровсько-Санському межиріччі. «Геогр. зб.», вип. І, Київ, Вид-во АН УРСР, 1956.
 59. Геренчук К. І. Географічні типи земель і природні райони Львівської області. Вісник ЛДУ, серія геогр., № 2, Вид-во Львів, ун-ту, 1964.
 60. Геренчук К. И. К вопросу о лесостепной зоне Украины. «Доклады и сообщения Львов, отд. Геогр. о-ва УССР за 1964 г.», Изд-во Львов, ун-та, 1965.
 61. Геренчук К. И. Область Волынской возвышенности. В кн. «Физико-географическое районирование Украинской ССР», Изд-во Киев, ун-та, 1968.
 62. Геренчук К. И. Малое Полесье. В кн. «Физико-географическое районирование УССР», Изд-во Киев, ун-та, 1968.
 63. Геренчук К. И. Область Расточья и Ополья. В кн. «Физико-географическое районирование УССР», Изд-во Киев, ун-та, 1968.
 64. Геренчук К. I., Койнов М. М., Цись П. М. Природно-географічний поділ Львівського і Подільського економічних районів. Вид-во Львів, ун-ту, 1964.
 65. Геренчук К. І., Демедюк М. С, Зденюк М. В. До питання четвертинної палеогеографії Сансько-Дністровського межиріччя У зб. «Палеогеографічні умови території України в пліоцені і антропогені», Київ, «Наукова думка», 1966.
 66. Геренчук К. І. [та інші]. Якісна характеристика земельного фонду Українських Карпат. У зб. «Питання географи Українських Карпат», Вид-во Львів. ун-ту, 1969.
 67. Гитис И. И. Динамика климата Львова в многолетнем разрезе. «Гигиена и санитария», № 7, 1959.
 68. Глушко В. В. Тектоника и нефтегазоносность Карпат и прилегающих прогибов. М., «Недра», 1968.
 69. Гнатенко А. И. Водопады и минеральные источники Львовщины. В сб. «Карпатские заповедники». Ужгород, «Карпаты», 1966.
 70. Гоголев И. Н. Рендзинные (перегнойно-карбокатные) почвы Западно-Украинского Полесья и их генезис. В сб. «Природные условия и природные ресурсы Полесья», Киев, Изд-во АН УССР, 1958.
 71. Гоголев И. Н. Путеводитель экскурсии Всесоюзного совещания по генезису, классификации и сельскохозяйственной типологии земель Советских Карпат и прилегающих территорий. Изд-во Львов, ун-та, 1963.
 72. Гоголев И. Н. Бурые горнолесные почвы Карпат. Автореферат докт. дисс, Львов, 1965.
 73. Гоголев I. М., Проскура З. В,, Кобринь Є. М. Дослідження міграції речовин у бурих гірськолісовпх грунтах Українських Карпат. У зб. «Питання географії Українських Карпат». Вид-во Львів, ун-ту, 1969.
 74. Гожик П. Ф., Бойко Р. Д. Алювіальні відклади головних річкових систем УРСР. Басейни річок рухливої зони. У кп. «Стратиграфія УРСР», т. XI, Київ, «Наукова думка», 1969.
 75. Голубець М. А. Захист грунтів Опілля від ерозії. «Наукові записки Науково-дослідного ін-ту землеробства і тваринництва західних районів УРСР», Львів, 1962.
 76. Горедкий В. А. О находке плейстоценовых позвоночных у с, Страдч Львовской области. «Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода», № 21, М, Изд-во АН СССР, 1957.
 77. Горецкий В. А. Биостратиграфия миоценовых отложений Волыно-Подольской плиты. Автореферат докт. дисс, Львов, 1964.
 78. Гофштейи И. Д. К истории долины верхнего Днестра. ДАН СССР, т. LLXX, 1959, № 1.
 79. Гофштейн I. Д. Неотектоніка і морфогенез Верхнього Придністров'я. Київ, Вид-во АН УРСР, 1962.
 80. Гофштейн И. Д. Неотектоника Верхнего Приднестровья. «Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода», № 29, Киев, «Наука», 1964.
 81. Гофштейн И. Д. Неотектоника Карпат. Киев, Изд-во АН УССР, 1964.
 82. Гуменюк А. И. Почвы и типы земель занадноукраинского Ополья. «Тезисы докладов Всесоюзного совещания почвоведов», Львов, 1963.
 83. Гуменюк А. И. Агропочвенные регионы и типы земель Львовской области. В сб. «Вопросы геогр.», № 67, М., «Мысль», 1965.
 84. Гуньовський І. М. Природні умови долини р. Гнилої Липи. «Тези доповідей XXXIX наукової конферепції Львів, ун-ту», геол. і геогр., Львів, 1965.