Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А.
Грунтознавство

Геохімічні бар'єри та ареали акумуляції. Баланс грунтоутворення

Геохімічні бар'єри та ареали акумуляції

Швидкість руху речовин в глобальних, регіональних і локальних технобіогеохімічних потоках залежить від:

 1. фізико-хімічних характеристик речовин (активність, розчинність);
 2. характеру середовищ, через яке переміщується цей потік.

У зв'язку з тим, що на шляху руху потоку речовини середовище мінливе, виникають ділянки, де умови міграції інші, що призводить до зменшення рухливості деяких речовин, їх накопичення, тобто до виникнення геохімічних бар'єрів.

Бар'єрами можуть бути:

 • окиснення,
 • випаровування,
 • відновлення,
 • кислотність,
 • лужність,
 • адсорбція.

За формою бар'єри можуть бути лінійними і площинними.

Ареал акумуляції визначається територією, яка містить декілька ландшафтів і природних областей, де утворюються однотипові вторинні грунтові сполуки, їх переміщення, осадження, накопичення в грунтах, грунтових водах. Ареали акумуляції поділяються на:

 1. дуже широкі – R2O3, SiO2;
 2. помірно широкі – CaMg(CO3)2, CaCO3, MgCO3;
 3. вузькі – Na2SO4, MgSO4, NaCl, Na2CO3;
 4. дуже вузькі – NaNO3, KNO3, CaCl2, MgCl2.

Біогеохімічні процеси диференціюють земну поверхню. Водний міграційний потік речовин формує на земній поверхні три головні геохімічні пояси:

 1. пояс виносу;
 2. пояс транзиту;
 3. пояс акумуляції.

Це проявляється як в масштабі окремо взятого підвищення, прилеглого до нього схилу, підніжжя аж до річкового басейну; так і в зв'язці гірської системи і низини чи в зв'язці суші і океану в цілому. Ці три типи земної поверхні геохімічно з'єднані в каскадні ландшафтно-геохімічні системи. Вони включають конкретні екосистеми і поєднані одним водноміграційним потоком речовин від вищого рівня до нижчого. Міграція речовин у каскадних ландшафтно-геохімічних системах регулюється характером потоку і геохімічними бар'єрами, в результаті чого відбувається диференціація суші. При цьому формуються такі місця:

 1. виносу – автономні (елювіальні) геохімічні незалежні ландшафти, де розчинні сполуки виносяться, а акумулюються SiO2, R2O3;
 2. область транзиту – геохімічні підлеглі транзитні ландшафти, у яких частково акумулюються CaCO3, Na2CO3, CaSO4, Na2SO4, MgSO4, NaCl, CaCl2, NaNO3;
 3. пояси акумуляції, в яких формуються геохімічні підлеглі акумулятивні ландшафти, де накопичуються найбільш розчинні і високодисперсні продукти вивітрювання та грунтоутворення (рис. 30).
Схема диференціації та ареал акумуляції сполук у грунтах у безстічній та дренованій частині континенту
Рис. 30. Схема диференціації та ареал акумуляції сполук у грунтах у безстічній (А) та дренованій (Б) частині континенту

Вертикальні внутрішньогрунтові міграційні потоки мають як низхідний, так і висхідний характер упродовж року. Дані потоки формують генетичні горизонти грунтового профілю. Суттєве значення при цьому мають біогенні потоки речовин, які утворюються життєдіяльністю організмів.

10.8. Баланс грунтоутворення

Грунтоутворюючий процес складається з 4-х компонентів речовинно-енергетичного балансу:

 1. притоку речовини й енергії в грунт;
 2. перетворення речовин і енергії в грунті;
 3. переміщення речовин і енергії в грунті;
 4. відтоку речовин і енергії з грунту.

Всі ці складові утворюють єдність, визначають направленість грунтоутворюючого процесу, будову, склад і властивості грунту. Баланс речовин при грунтоутворенні – це співвідношення між приходом речовин в грунт та їх відтоком з нього за певний відрізок часу.

В.А. Ковда визначив декілька форм балансу речовин залежно від довжини охопленого ним часу:

 1. віковий, який має геологічний відрізок часу і зв'язаний з формуванням геоморфології місцевості;
 2. періодичний (циклічний), який охоплює відрізок часу приблизно 11-22 років, очевидно, пов'язаний з періодичною активністю Сонця;
 3. річний, який вкладається в річний гідрологічний цикл території;
 4. на зрошуваній території виділяють міжполивний баланс речовин, який складається з коротких відрізків часу між поливами.

Можна виділити окремо баланс органічної речовини, азоту, води, мінеральних елементів, легкорозчинних солей.

У процесі грунтоутворення розрізняються прибуткові і видаткові статті балансу.

До прибуткових статей балансу належать:

 1. прихід C, N, зольних елементів з опадом і рештками рослин і тварин;
 2. прихід тих самих елементів з кореневими виділеннями;
 3. прихід N з атмосфери за рахунок азотфіксаторів;
 4. прихід N з опадами;
 5. прихід речовин з вітровим пилом;
 6. прихід з твердим поверхневим стоком;
 7. прихід з рідким поверхневим стоком;
 8. прихід з капілярною каймою грунтових вод;
 9. прихід з боковим (внутрішнім грунтовим) стоком;
 10. прихід з добривами, меліорантами, зрошуваною водою.

Видаткові статті балансу грунту:

 1. захоплення рослинами N і зольних елементів для утворення щорічного приросту;
 2. втрати азоту за рахунок денітрифікації;
 3. втрати C при мінералізації рослинного опаду і гумусу;
 4. вимивання речовин низхідним током води за границю грунтового профілю – у грунтові води;
 5. винос речовин всередині грунтовим стоком;
 6. винос речовин поверхневим твердим стоком;
 7. винос речовин поверхневим рідким стоком;
 8. втрата речовин за рахунок дефляції;
 9. винос N, C, мінеральних елементів з урожаєм сільськогосподарських культур, сіном, деревиною.

Різні речовини в одному і тому ж грунті можуть мати різний баланс:

 • позитивний,
 • від'ємний,
 • нульовий.

Позитивний баланс характеризується акумуляцією речовин у грунті, яка може бути абсолютною, відносною і залишковою. Глобальне значення має абсолютна акумуляція вуглецю і азоту атмосфери, що відбувається в процесі життєдіяльності зелених рослин і азотофіксуючих мікроорганізмів. Ці елементи накопичуються у лісовій підстилці, степовій повсті, в гумусовому горизонті. Акумуляція може бути зумовлена надходженням речовин в грунт із грунтових вод, поверхневого і бокового стоків води. Це характерно для аридного клімату: вода випаровується, а речовини залишаються в грунті. В гумідному кліматі зазвичай речовини не накопичуються, оскільки винос перевищує прихід речовин. Однак можуть накопичуватися кремній, алюміній, залізо, кальцій у вигляді CaCO3, що спричинене привнесенням твердих частинок заплавними водами, делювіальним стоком, вітром. Формуються грунти абсолютного акумуляційного балансу речовин:

 • заплавні,
 • намиті,
 • навіяні.

Відносна акумуляція речовин – збагачення верхньої частини профілю грунту мінеральними біофільними елементами внаслідок перекачування цих елементів рослинами з нижніх горизонтів або з нижньої частини товщі у поверхневі горизонти, хоч грунт в цілому їх не накопичує.

Вона залежить від вибіркової здатності рослин поглинати поживні речовини. Про ступінь відносної акумуляції різних хімічних елементів судять за коефіцієнтом біологічного поглинання А:

Ах = lх / nх,

де lх – вміст елемента х у золі рослин;
nх – вміст елемента х у грунті, на якому росте рослина:
для P і S дорівнює 100n;
Ca, Mg, K дорівнює 10n;
Mn, Cu, Mo дорівнює n;
Si, Al, Fe, Ti, V дорівнює 0,1-0,001n.

Як визначив О.І.Перельман, залишкова акумуляція – це відносне накопичення в грунті речовин, які залишаються на місці при виносі інших, більш рухливих компонентів.

Від'ємний баланс спостерігається, коли винос речовин перевищує їх привнесення. Це відбувається в гумідних областях та ще на гірських еродованих схилах: привнесення речовин не компенсує виносу їх поверхневим чи внутрігрунтовим низхідним током. Збіднення грунтів може бути загальнопрофільне і погоризонтне. Наприклад, профіль підзолистого грунту збіднений на катіони; в аридних грунтах відбувається винос легкорозчинних солей тільки на деяку глибину.

Нульовий баланс характеризується тим, що винос і притік речовин скомпенсовані.

Водний баланс і водний режим грунтів є регуляторами балансу речовин. В.А. Ковда виділив такі типи балансу речовин:

 • різко від'ємний,
 • від'ємний,
 • зрівноважений,
 • змінний,
 • позитивний,
 • накопичувальний.

Різко від'ємний – характерний для схилів рівнинних територій з ерозійно-промивним водним режимом, для розораних схилів рівнинних територій:

S = S0 + R - FSs - FSm - FL,

де S – кількість речовин у кінці балансового періоду;
S0 – на початку балансового періоду;
R – кількість речовини атмосферних опадів;
FSs – поверхневого стоку (розчинний матеріал);
FSm – поверхневого стоку (твердий матеріал);
FL – внутрігрунтовий боковий стік.

Від'ємний баланс – властивий для територій з промивним водним режимом, формується на дренованих плато і рівнинах з глибокими грунтовими водами; опади переважають над випаровуванням:

S = S0 + R – FSs – FSm – FL – ln,

де ln – інфільтрація (низхідний стік).

У таких умовах формуються грунти під лісом.

Зрівноважений баланс спостерігається при непромивному водному режимі, характерний для територій аридного і напіваридного клімату, де глибина грунтових вод більша 7 м. У таких умовах речовини з грунту виносяться шляхом поверхневого і бокового токів води:

S = S0 + R + FSs + FSm + FL.

Формуються грунти: степові чорноземи, каштанові, бурі напівпустельні, сіроземи.

Змінний баланс спостерігається при вологому кліматі, на рівнинах або зниженнях рельєфу, з рівнем грунтових вод 1-3 м, слабовід-тічних грунтових водах. Може бути позитивним, від'ємним і нульовим. Формуються чорноземно-лучні, напівболотні, болотні грунти лісостепу.

S = S0 + R + GW + FSs + FL – ln,

де GW – надходження речовин з капілярною каймою грунтових вод.

Позитивний баланс забезпечуються намивним водним режимом. Він формується у заплавах і дельтах річок, що періодично пересихають:

S = S0 + R + FSm + FSs + FL + GW + FW + ln,

де FW – надходження речовин, які приносяться намивними водами.

Накопичувальний баланс формується при випітному водному режимі; характерний для солончаків з глибиною грунтових вод 1-3 м:

S = S0 + R + FLm + FLs + GW.

У цій формулі GW > R > FLm > FLs.