Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А.
Грунтознавство

Грунтово-географічне районування України та загальна схема грунтового покриву

Грунтовий покрив України дуже різноманітний. Номенклатура грунтів, прийнята при великомасштабному грунтовому картуванні, нараховує біля 650 видів. Якщо ж узяти до уваги різновиди за гранулометричним складом, материнською породою, ступенем еродованості, засоленості і т.п., за якими не всі грунти підрозділені, то кількість грунтових індивідуумів зросте до декількох тисяч. Розподілено всю цю розмаїтість грунтів на території країни нерівномірно:

 1. відповідно загальної фізико-географічної (ландшафтної) зональності;
 2. у зв'язку з місцевими (провінційними) особливостями природної обстановки.

Але поряд із дуже строкатими в грунтовому відношенні територіями, як, наприклад, Полісся, Лісостеп, гірські провінції, на величезних просторах Степу, що займають майже половину площі країни, грунтовий покрив простий – монотонний на великих відстанях. Ступінь складності грунтового покриву визначається не тільки типологічною розмаїтістю грунтів, але і різними їхніми сполученнями, розмірами і формою контурів. 

Існуючі грунтові сполучення різних рангів дуже численні, але їхня розмаїтість легко укладається в порівняно невелике число макротипів структур грунтового покриву. Отже, типи грунтового покриву генетично нерозривно зв'язані з фізико-географічною обстановкою – ландшафтними типами місцевості. Тому географія грунтового покриву на території України (як і скрізь на земній суші) тісно зв'язана з фізичною (ландшафтною) географією. Грунтові регіони різних територіальних рангів до деталей повторюють фізико-географічні регіони (області, пояси, зони, підзони і провінції). І тому, що ці ландшафтні регіони на території країни суворо закономірні, то також закономірно розподілені і типи грунтового покриву, що представляють ці регіони (Фізико-географічне районування УРСР, 1968).

Грунтовий покрив країни чітко зональний, тому що також чітко зональний і розподіл на цій території двох основних природних чинників – клімату і рослинності. Існуючі на Україні найбільші великі фізико-географічні, а отже, і грунтові регіони (пояси, області і зони) є по суті південно-західним продовженням тих же регіонів на великій території Східноєвропейської (Російської) рівнини, де вони класично виражені.

Агрогрунтове районування України в 60-і роки здійснене грунтознавцями Українського НДІ грунтознавства та агрохімії. Територія України має два грунтово-біокліматичні пояси – бореальний (помірно холодний – Полісся) і суббореальний (помірний – інша частина території ). Крім цих двох, чітко виявлений третій субтропічний теплий пояс, поданий дуже незначною територією (частиною південного берега головної Кримської гряди). Пояси й області поділені на грунтові зони. Перелік їх приведений на схемі агрогрунтового районування України (рис.32).

Агрогрунтове районування України
Рис. 32. Агрогрунтове районування України

Лише одна степова зона на Україні підрозділена на підзони – північну степову з чорноземами звичайними та південну степову з чорноземами південними. У межах зон і підзон виділені провінції і підпровінції. Вони виділяються за сукупністю показників, що визначають своєрідність грунтового покриву. Підставою до виділення провінцій в окремих випадках служать фаціальні особливості грунтів, обумовлені місцевими особливостями клімату. За фаціальними особливостями грунтів або за відомими модифікаціями структури грунтового покриву виділяються підпровінції:

 • П – зона змішаних лісів дерново-підзолистих типових і оглеєних грунтів Українського Полісся:
  • П1 – західна провінція:
  • П2 – центральна правобережна провінція;
  • П3 – лівобережна висока провінція;
  • П4 – лівобережна низинна провінція.
 • ЛС – Лісостепова зона чорноземів типових і сірих лісових грунтів:
  • ЛС1 – західна провінція;
  • ЛС2 – правобережна центральна висока провінція,
   • ЛС21 – північна підпровінція;
   • ЛС22 – південна підпровінція;
  • ЛС3 – лівобережна низинна провінція,
   • ЛС31 – північна підпровінція,
   • ЛС32 – південна підпровінція;
  • ЛС4 – лівобережна висока провінція,
   • ЛС41 – південно-західна підпровінція,
   • ЛС42 – східна підпровінція
 • С – степова зона чорноземів звичайних і південних:
  • СА – підзона чорноземів звичайних північного Степу:
   • СА1 – південно-західна провінція,
   • СА2 – Дністровсько-Дніпровська провінція,
   • СА3 – Дніпровсько-Донецька провінція,
   • СА4 – Донецька провінція,
   • СА5 – Задонецька провінція;
  • СБ – підзона південно-степова чорноземів південних:
   • СБ1 – Придунайська провінція,
   • СБ2 – Азово-Причорноморська провінція,
   • СБ3 – Кримська провінція,
   • СБ4 – Керченська провінція.
 • СС – Сухо-степова зона темно-каштанових і каштанових грунтів:
  • СС1 – Причорноморська провінція,
  • СС2 – Північно-Кримська провінція.
 • К – зона буроземних грунтів Українських Карпат:
  • КЗП – провінція лугово-буроземних оглеєних грунтів Закарпатської низовини:
  • КП – зона бурувато-підзолистих поверхнево оглеєних грунтів передгір'їв до 300-500 м а.в.;
  • КПЗ – зона буроземів опідзолених оглеєних закарпатського передгір'я до 125-400 м а.в.;
  • КПЛ – зона гірсько-лугових буроземів полонин з 1200-1500 м а.в.;
  • КГ – зона гірсько-лісових буроземів до 500-1500 м а.в.
 • Кр – грунтові зони Гірського Криму:
  • КрС – зона чорноземів передгірського степу;
  • КрЛС – зона грунтів передгірського лісостепу;
  • КрГ – зона буроземів гірсько-лісових;
  • КрЯ – зона гірсько-лугових грунтів яйл;
  • КрП – зона коричневих грунтів південного схилу головного гірського хребта.

Контрольні питання

 1. Визначте поняття "класифікація грунтів", дайте характеристику типу як основної опорної таксономічної одиниці в класифікації.
 2. Визначте таксономічні одиниці грунтової класифікації нижче типу.
 3. Опишіть основні закономірності розміщення грунтів на земній поверхні.
 4. Охарактеризуйте принципи грунтово-географічного районування суші.
 5. Охарактеризуйте основні одиниці грунтово-географічного районування.
 6. Які грунтово-біокліматичні пояси виділяються на земній кулі?
 7. Коротко охарактеризуйте особливості грунтово-географічного районування України.