Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А.
Грунтознавство

Термінологічний словник з грунтознавства та географії грунтів (А)

Складений на основі тлумачного словника з агрогрунтознавства (Тлумачний словник з агрогрунтознавства / За ред. М.І.Лактіонова, Т.М.Лактіонової. – Харків, 1998. – 75 с.) та екологічного енциклопедичного словника (Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев: Гл. ред. МСЭ, 1990. – 408 с).

Умовні скорочення:

 • агр. – агрономічний;
 • амер. – американський;
 • у т.ч. – у тому числі;
 • г. – грунти;
 • див. – дивись;
 • і т.д. – і так далі;
 • і т. ін. – і таке інше;
 • і т.п. – і тому подібне;
 • напр. – наприклад;
 • с.г. – сільське господарство;
 • с.-г. – сільськогосподарський;
 • син. – синонім;
 • т. ін. – та інші.

А

Абіотичне середовище
сукупність неорганічних умов (факторів середовища) життя організмів.
Абіотичні фактори
компоненти та явища неживої природи (клімат, світло, тиск, температура, рух середовища, тверда фаза ті ін.), що прямо чи побічно діють на організми.
Абсорбент
рідина або тверде тіло, що поглинає газ або розчинену речовину в усьому своєму об'ємі. В г. А. представлені грунтовим розчином і твердими мінеральними та органічними компонентами, які наділені пористістю
Абсорбція
поглинання речовин з газової суміші або рідини абсорбентами
Авгіт
мінерал з групи ланцюгових силікатів, побудованих одиничними ланцюгами (див. піроксени).
Автотрофи
живі організми, що самі продукують потрібні їм речовини;
живі організми з точки зору функцій, що виконуються ними в процесі обміну речовин та енергії в екосистемах.
Агрегат водостійкий
агрегат, який цілком або частково зберігається в нерухомій або проточній воді.
Агрегат грунтовий
пед
природна складна грунтова окремість, яка утворилась з елементарних грунтових часток (мікроагрегат) або мікроагрегатів (макроагрегат) внаслідок їх злипання та склеювання під впливом фізичних, хімічних, фізико-хімічних і біологічних процесів.
Агрегація
процес утворення агрегатів під впливом як різних природних грунтових процесів (фізичних, хімічних і біологічних), так і механічного та хімічного обробітку г
Агробіоценоз
агроценоз
агробіогеоценоз
агроекосистема
нестійка, штучно створена людиною екосистема культурних полів, що потребує регулярної підтримки.
Агроекологія
сільськогосподарська екологія
розділ прикладної екології, що вивчає вплив факторів середовища на продуктивність культурних рослин, а також структуру і динаміку угруповань організмів, що живуть в агроценозах, вплив агробіоценозів на життєдіяльність вирощувальних рослин
Агролісомеліорація
система лісогосподарських заходів, спрямована на поліпшення грунтово-гідрологічних і кліматичних умов місцевості для ведення сільського господарства.
Агрономічне грунтознавство
наука, що вивчає грунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва
Агрономічні властивості грунту
властивості, сукупністю яких визначається родючість г., тобто А.в.г. забезпечують рослину поживою, водою, повітрям, теплом і т. ін.
Агрофіти
інтродуковані рослини, вирощувані людиною.
Агрофітоценоз
земна поверхня, що зайнята угрупованням культурних рослин (посівами чи плантаціями).
Агрохімія
агрономічна хімія
наука, яка вивчає питання взаємовідносин між г., рослиною та добривом з метою підвищення врожаю с.-г. культур і поліпшення його якості.
Адгезійне закріплення гумусу
за М.І.Лактіоновим, це процес, при якому новоутворений гумус безпосередньо взаємодіє з "чистою" поверхнею глинистих грунтових часточок.
Адгезія
злипання
утворення на поверхні твердого або рідкого тіла тонкого шару газу, або рідини, що прилягає до поверхні. А. зумовлена силами молекулярного притягання.
Адсорбат
речовина, яка адсорбована на поверхні розділу фаз (див. адсорбція)
Адсорбент
тіло з великою внутрішньою або зовнішньою поверхнею, на якій відбувається адсорбція речовин – газів або розчинів, що торкаються поверхні. До грунтових А. належать глинисті мінерали та високодисперсні органічні й органо-мінеральні сполуки.
Адсорбція
вбирання будь-якої речовини з газоподібного середовища або розчину поверхневим шаром рідини або твердого тіла; відбувається під дією молекулярних сил поверхні адсорбенту. Розрізняють фізичну А., коли молекули адсорбату зберігають свою індивідуальність, і хімічну ( див. хемосорбція), з утворенням хімічних сполук.
Аерація грунту
природне або штучне насичення грунту атмосферним повітрям; газовий обмін між цими середовищами.
Аероби
організми, що здатні існувати лише в кисневмісному середовищі.
Аерозоль
речовини, які складаються з твердих (дим) або рідких (туман) часточок, завислих в газоподібному середовищі
Азот загальний
тривіальний вираз, який означає валовий вміст азоту в г.
Азот рухомий,
за І.В.Тюріним і М.М. Кононовою, – органічні та мінеральні сполуки азоту, що переходять у 0,5н розчин H2SO4 на холоді (грунт : розчин = 1:5, 16-18 годин).
Азотфіксатори
бактерії і водорості (переважно синьозелені), що фіксують атмосферний азот.
Азотфіксація біологічна
процес засвоєння молекулярного азоту й побудови з нього азотистих сполук мікроорганізмами.
Азот, що гідролізується
сполуки азоту, які переходять у розчин при обробці г. 25%-ою H2SO4 або 6н HCl при нагріванні в автоклаві.
Акарициди
хімічні речовини (пестициди), що використовуються для знищення шкідливих клящів.
Активний гумус
термін О.Н.Соколовського. Форма колоїдного гумусу, який приймає активну участь в утворенні грунтової структури; представляє собою ту частину гумусу, яка здатна пептизуватися та переходити в розчин після заміни в грунті обмінно-увібраного кальцію натрієм.
Актиноміцети
група прокаріотів, які утворюють міцелій, широко розповсюджений у всіх г. Відіграють велику роль у мінералізації різноманітних органічних речовин.
Актуальна (активна) кислотність грунту
кислотність г., зумовлена наявністю в грунтовому розчині іонів водню. А.к.г. виражається величиною рН водної витяжки з г.
Акумуляція біологічна в грунті
накопичення в грунті органічних, органо-мінеральних і мінеральних речовин внаслідок життєдіяльності нижчих і вищих рослин, грунтової мікрофлори
Алеврити
група пухких дрібноуламкових осадових гірських порід, що складаються перважно з мінеральних зерен кварцу, польових шпатів, слюд та інших частинок розміром 0,05-0,01 мм. А. виступають материнськими породами для сірих лісових та чорноземних грунтів.
Алювіальні відклади
алювій
наноси, які утворюються алювіальними потоками. Характерними рисами є їх шаруватість, часто майже горизонтальна, добра сортованість механічних елементів, а також обкатаність зерен. Містяться на дні заплави (річкової долини, яка періодично затоплюється водою). А.в. (породи) часто бувають дуже багаті на поживні речовини. Розрізняють русловий алювій, який утворився з крупних уламків (валуни, галька), та заплавний алювій, який утворився з більш дрібного матеріалу. На А.в. формуються досить високородючі заплавні грунти.
Алюміній рухомий
алюміній, який переходить у розчин 1н КСl при збовтуванні. Виявляється в деяких кислих г. Розраховується в мг-екв. на 100 г.
Альбедо грунту
відношення кількості променевої енергії Сонця, відбитої від поверхні грунту, до кількості енергії, що падає на цю поверхню. Виражається в процентах.
Амінокислоти грунту
частина органічних речовин, яка представлена в г. "вільними" А., що переходять у витяжку органічних розчинників (спирти та ін.) та "гідролізованими" А., які витягуються з г. при його обробці сильними кислотами в автоклаві (25% H2SO4 або 6н HCl).
Амоніфікація
процес мікробіологічного розкладу азотвмісних органічних сполук (білків, нуклеїнових кислот і т.п.) з виділенням аміаку.
Амфолітоїди грунтові
грунтові колоїди, здатні змінювати заряд залежно від реакції середовища. При зменшенні рН ведуть себе як базоїди, а при зростанні лужності – як ацидоїди.
Амфотерність
здатність деяких сполук, в тому числі грунтових колоїдів, проявляти, залежно від реакції середовища, кислотні або лужні властивості. Амфотерні, наприклад, гідроксиди алюмінію, цинку та ін.
Анабіоз
стан спокою в організмів, який характеризується оборотною зупинкою або значним уповільненням процесів життєдіяльності
Анаеробіоз
аноксібіоз
життя за відсутності вільного кисню. Необхідну для життєдіяльності енергію при А. організми отримують за рахунок реакцій окиснення-відновлення органічних і мінеральних сполук
Аналіз агрегатний грунту
визначення вмісту в г. різних за величиною агрегатів, що виражається у % від маси сухого г. А.а.г. може бути сухим (структурний аналіз) або мокрим. У першому випадку г. на ситах просіюється в повітряно-сухому стані, в другому – у воді.
Аналіз гранулометричний грунту
визначення вмісту в г. різних за розміром механічних елементів (часточок),%.
Андосолі
г. на вулканічних відкладах нейтрального та лужного складу.
Антропогенний вплив
антропогенний прес
будь-який вид господарської діяльності людини по відношенню до природи
Антропогенний грунтотворний процес
активне використання та зміни грунтів людиною.
Апатит
мінерал з групи основних безводних фосфатів Ca5[(PO4)3(F, Сl, ОН)]. Один з основних первинних джерел фосфору
Анпофітні
місцеві бур'яни, що легко поселяються на ріллі та інших культурних місцезростаннях.
Арборицид
хімічна речовина, що використовується для знищення дерев та кущів.
Аридизація грунту
опустелювання
аридний стан грунту, при якому зменшується його здатність забезпечувати рослини водою.
Аридність
сухість клімату з високою температурою повітря, що веде до дефіциту вологи в г.
Ацидоїди грунту
від'ємно заряджені колоїди (глинисті мінерали, кремнекислота, гумусові речовини).
Ацидофіли
організми, переважно бактерії, здатні до існування при значній кислотності грунту.
Ацидофіти
рослини, що віддають перевагу кислим грунтам.