Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А.
Грунтознавство

Термінологічний словник з грунтознавства та географії грунтів (К)

К

Кадастр земельний
систематизоване зведення відомостей про природне, господарське і правове положення земель.
Кальцит
мінерал з групи безводних карбонатів. Формула СаСО3.
Каменястість грунту
вміст у грунтовому профілі різного за формою і розміром каміння. К.г. виражається в% від маси або об'єму г.
Камінь
уламок гірської породи різної величини і форми діаметром більше 3 мм.
Каолінізація
процеси утворення мінералів каолінітової групи.
Каолініт
діоктаедричний мінерал з групи каолініту. Формула Al4[Si4O10(OH)8].
Капіляри грунтові
система зв'язаних грунтових пор дрібного діаметру. Волога, що утримується в К.г. при частковому їх заповненні утворює меніски, завдяки чому виникають капілярні явища.
Карбонатні грунти
г., у верхньому (гумусовому) горизонті яких містяться карбонати кальцію та магнію.
Карбонати в грунті
К. кальцію і магнію, які присутні в г. у вигляді мінералів кальциту, доломіту, люблініту, арагоніту, аннриту і др. За походженням К.в г. можуть бути первинними (породними), і тоді до назви г. додається визначення "залишково-карбонатні", або вторинними (грунтовими) новоутвореннями. Серед новоутворених карбонатів розрізнюють такі форми:
"Сивинка"
карбонатна пліснява
карбонатний іній
слабі нальоти дрібнокристалічних карбонатів на поверхні структурних агрегатів ("сивинкою" іноді називають також слабо виражену кремнеземисту присипку).
Псевдоміцелій
міцелій
псевдогрибниця
прожилки
виділення дрібнокристалічних карбонатів, ниткоподібних або у вигляді тонких трубочок.
Борідки
натічні форми на нижній поверхні каміння та щебеню у вигляді бугристих плівок або шкірочок.
Просочення
дрібнокристалічні форми виділення карбонатів, які рівномірно або плямами просочують грунтову масу.
Конкреції
карбонати, які заповнюють пори та пустоти г. Розрізняють такі форми конкрецій: а) білозірка – слабозцементовані стягнення , які виділяються на стінках розрізів у вигляді чітко обмежених білих плям (очок) діаметром 1-2 см; б) журавчики [син.: жовна, жорства, лесові ляльки, дутики] – щільні тверді конкреції, іноді пусті всередині.
Картографія грунтів
розділ грунтознавства, який розглядає питання методики картографічного відображення грунтового покриву в різних масштабах.
Карти грунтові
спеціальні географічні карти різного масштабу, на яких показано розміщення г. на земній поверхні.
Катіони необмінні
катіони, які міцно закріплюються в г. і не можуть обмінюватись на інші катіони грунтового розчину. К.н. недоступні для живлення рослин.
Катіони обмінні
катіони увібрані
катіони, що утримуються в колоїдному комплексі г. і здатні обмінюватися на інші катіони, які трапляються в грунтовому розчині.
Кварц
мінерал з групи каркасних силікатів без додаткових аніонів. Склад SiO2.
Кіркоутворення
негативне явище, яке найчастіше має місце на поверхні безструктурних і слабоструктурних суглинистих і глинистих г. після рясного зволоження їх поверхні і дальшого швидкого висихання. При цьому сильно погіршуються умови зволоження та аерації г. К. особливо проявляється на поверхні грунтів, багатих на обмінні натрій та калій.
Кірка грунтова
поверхневий твердий шар, який утворюється в результаті запливання г. під дією дощів або зрошування та дальшого висихання чи специфічних процесів грунтоутворення.
Кірка сольова
скупчення великої кількості солей на поверхні г., майже без домішок землистих часточок. Вміст солей може досягати 90% за вагою.
Кислотність грунтів
здатність г. підкислювати грунтовий розчин або розчини солей внаслідок присутності в складі г. кислот, а також обмінних іонів водню та катіонів, які утворюють при їх витискуванні гідролітично кислою сіллю (переважно Аl3+).
Кислотність грунту активна
визначається значенням рН грунтового розчину або водної витяжки (Г : вода = 1:5) при 3-хвилинному збовтуванні.
Кислотність грунту обмінна
вміст у грунті обмінних катіонів Аl3+ і Н+. Виражається в мг-екв на 100 г сухого г., вимірюється в сольовій витяжці.
Кислотність грунту гідролітична
та частина обмінної кислотності грунту, яка проявляється при взаємодії г. з розчинами гідролітично лужних солей (ацетат натрію з рН = 8,3). Виражається в мг-екв на 100г сухого г.
Кислоти апокренові
осадочно-струмкова кислота
аналог фульвокислот.
Кислота гіматомеланова
спирторозчинна фракція препаратів гумінових кислот.
Кислоти гумінові
препарати органічної частини г., які утворюються при екстрагуванні г. лужними розчинами. Гумусові речовини з різних грунтів, штучно переведені в кислотну форму. Інша точка зору – складова частина гумусу грунту.
Кислування грунту
один з методів меліорації содових солонців шляхом внесення в г. кислих хімічних речовин: сірчаної кислоти, сірки, сульфату заліза, сульфату алюмінію та ін., які підвищують розчинність сполук кальцію та нейтралізують соду.
Клас грунтів
таксономічна одиниця класифікації г. вища за тип.
Класифікація грунтів
віднесення г. до різних систематичних одиниць і встановлення супідрядності цих одиниць.
Класифікація грунтів за гранулометричним складом
(підрозділення г. та підгрунтя на групи за вмістом в них різних гранулометричних фракцій. На сьогодні найбільше широко поширена класифікація Н.А.Качинського, в якій грунти класифікуються за співвідношенням фракцій фізичного піску (часточки більші 0,01 мм) та фізичної глини (часточки менше 0,01 мм).
Класифікація елементарних часток грунту
відповідно до розміру часток виділяють колоїди, мул, пил, пісок, гравій, хрящ, щебінь, камінь, валуни.
Коагуляція колоїдів в грунті
процес переходу грунтових колоїдів із стану золя в гель. Розрізняють К.к. електролітичну та взаємну.
Коагуляція колоїдів грунту електролітична
перехід грунтових колоїдів з стану золю в стан гелю під впливом розчинів електролітів.
Когезія
злипання однорідних часточок за рахунок їх безпосередньої взаємодії або при допомозі проміжних речовин (клеїв, цементів і т. ін.).
Коефіцієнт Висоцького
показник, який являє собою відношення кількості води опадів до кількості води, яка може випаруватись з відкритої водної поверхні. Використовується для визначення типу водного режиму регіону (промивного, непромивного, випітного тощо).
Колоїди
дисперсні системи, які характеризуються міцелярною структурою.
Колоїди грунтові
особливий стан речовини, коли вона, утворюючись за рахунок фізичної диспергації твердих тіл або асоціювання молекул рідини в агрегати колоїдальних розмірів (1-100 нм), набуває найбільш стійку форму в умовах зовнішнього середовища. В г. розрізняють мінеральні (глина), органічні (гумус) та органо-мінеральні к.
Колоїдний розчин
золь
гетерогенна система міцелярної структури.
Колоїдна часточка
ядро колоїдної міцели разом з потенціалвизначальним шаром іонів.
Кольматаж
спосіб штучного замулювання грунтів заздалегідь виготовленими грунтовими або глинистими суспензіями з метою зниження фільтрації води зі зрошувальних каналів, водоймищ. В основу К. покладено механічну поглинальну здатність г.
Конкреції
новоутворення в г., які являють собою щільні стягнення, що мають різні розміри, форму та склад: карбонатні, залізисті, органо-мінеральні та ін.
Консистенція грунту
ступінь рухливості часточок, що складають грунт під впливом зовнішніх механічних дій при різній вологості г.
Копроліти
щільні водостійкі грудочки грунтової маси, які пройшли через кишковий тракт дощових черв'яків і просякнуті органічним слизом.
Кора вивітрювання
верхні шари літосфери, змінені під впливом фізичного, хімічного та біологічного вивітрювання.
Кремнезем аморфний в грунті
незакристалізований водний оксид кремнію. Зустрічається також у формі фітолітарій та панцирів діатомових водоростей. К.а. витягується з г. лужними розчинами.
Кріогенні процеси
сукупність фізичних та фізико-хімічних процесів, які виникають у г. у результаті охолодження їх до від'ємних температур, замерзання та відтанення.
Кротовини
ходи та камери риючих тварин (кротів, ховрахів і др.), заповнені грунтовим матеріалом, як правило, принесеним з інших горизонтів; на стінках грунтового розрізу виділяються у вигляді плям невизначеної форми (найчастіше округлої або овальної ) значного розміру (5-10 см і більше).