Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А.
Грунтознавство

Термінологічний словник з грунтознавства та географії грунтів (Р)

Р

Радіоактивність грунтів
здатність г. до випромінювання альфа-, бета-, гамма-променів, зумовлена наявністю в г. і материнських породах природних і штучних радіонуклідів.
Розряд грунтів
таксономічна одиниця класифікації г. Група г. у межах різновиду, яка виділяється за мінералого-петрографічними особливостями грунтотворних порід.
Районування агрогрунтове
система поділу земної поверхні за ознаками подібності та різниці в грунтовому покриві з урахуванням усього комплексу природних факторів, що впливають на урожай: клімат, рельєф, рослинність та тваринний світ, грунтотворні і підстилаючі породи, природні води.
Реакція грунтового розчину
реакція грунту
співвідношення концентрацій іонів водню Н+ та гідроксилу ОН- у водній або сольовій (КСl) витяжці з грунту. Виражається водневим показником рН (див.).
Реградація
термін, який у грунтознавстві звичайно застосовується для визначення процесів повернення до попередньої стадії грунтоутворення.
Режим вологості грунту
сукупність усіх кількісних і якісних змін вологості г. в часі.
Режим водний грунту
сукупність усіх процесів надходження води в г., її пересування в г., зміни її фізичного стану в г. та її витрати з г. (Див. Типи водного режиму грунтів).
Режим гідротермічний грунту
сукупність усіх явищ надходження, витрат і переносу тепла та вологи в г.
Режим окисно-відновний грунту
сукупність окисно-відновних процесів, які викликають зміни в часі окисно-відновного потенціалу в профілі г.
Режим повітряний грунту
сукупність всіх явищ надходження повітря в г., його пересування в г., витрат з г., обміну газами між г., атмосферним повітрям, твердою та рідкою фазами г., споживання та виділення окремих газів живим населенням г.
Режим поживний грунту
зміна вмісту в г. доступних для рослин поживних речовин протягом вегетаційного періоду; залежить від валових запасів поживних речовин, умов їх мобілізації в г. і від внесених добрив.
Режим тепловий грунту
сукупність явищ теплообміну в системі приземний шар повітря – рослина – грунт – гірська порода, а також процесів теплопереносу та теплоакумуляції в самому г.
Рекультивація грунтів
комплекс заходів, спрямованих на відновлення продуктивності порушених грунтів, а також на покращення навколишнього середовища.
Реліктові грунти
г., які за багатьма властивостями не відповідають сучасним фізико-географічним умовам. Можна розпізнавати власне Р.г., в яких реліктові властивості переважають, та г. з реліктовими ознаками, в яких переважають властивості, зв'язані з сучасними умовами грунтоутворення.
Рендзини
дерново-карбонатні грунти
г., які формуються на малопотужній товщі продуктів вивітрювання вапняків, доломітів та ін. щільних карбонатних порід, в умовах промивного водного режиму під лісовою рослинністю. Р. звичайно щебенисті, збагачені гумусом (до 12-15%), закипають з поверхні.
Ретроградація добрив
перехід легко засвоюваних рослинами форм поживних речовин добрив у г. у незасвоювані або важкозасвоювані форми.
Речовини гумусові специфічні
власне гумусові речовини, що входять до складу органічної частини грунту.
Речовини зольні
мінеральні речовини, які лишаються в попелі після спалювання органічної маси рослин.
Речовини меліоруючі
хімічні меліоранти
P., що застосовуються для меліорації лужних або кислих г. і впливають на реакцію, склад і співвідношення компонентів в грунтових розчинах і поглинальному комплексі. До P.m.. відносяться гіпс, вапно, хлористий кальцій, сірчанокисле залізо, сірка, сірчана кислота та ін.
Речовини поживні
речовини, необхідні для живлення рослин.
Речовини поживні рухомі
легкорозчинні в різних витяжках форми сполук поживних речовин в г., які вважаються легкодоступними для рослин.
Ризосфера
об'єм г., який безпосередньо прилягає до коріння рослин і відрізняється високою біологічною активністю.
Різновид грунту
таксономічна одиниця класифікації г. Група г. у межах виду, які відрізняються за гранулометричним складом.
Рогова обманка
група ланцюгових силікатів зі здвоєних ланцюжків (амфіболи).
Родючість грунту
здатність г. задовольняти потреби рослин у поживних речовинах, воді, біотичному та фізико-хімічному середовищі. Розрізняють: Р.г. потенціальну, або природну, що виникла в процесі грунтоутворення і залежить від запасів поживних речовин і природних режимів, і Р.г. ефективну, яка створюється завдяки агрозаходам при використанні г. як засобу виробництва. Р.г. практично оцінюється врожайністю сільгоспрослин.
Родючість грунту економічна
економічну родючість грунту треба розглядати як порівняльну вартісну оцінку врожаю, вирощеного на одиниці площі грунту.
Розріз грунтовий
вертикальна стінка ями (шурфу), яка розкриває профіль г,
Розсоли
природні води з мінералізацією понад 80 г/дм куб.
Розсолонцювання
процес зміни складу поглинених катіонів і властивостей солонцевих г., який протікає природним шляхом або викликається меліоративними заходами. При цьому відбувається зменшення вмісту обмінного натрію та поліпшення водно-фізичних та інших властивостей солонцевих горизонтів. Основним меліоративним прийомом розсолонцювання є заміна обмінного натрію іоном кальцію з гіпсу та вилучення легкорозчинних солей промиванням г.
Розчин грунтовий
волога грунтова з розчиненими в ній газами, мінеральними та органічними речовинами; рідка фаза г. Р.Г: знаходиться в плівковій капілярній або гравітаційній формах (найчастіше всі три форми). Бере участь у грунтотворному процесі, у фізико-хімічних і біологічних реакціях, у живленні рослин.
Рослини культурні
рослини, властивості яких настільки змінені селекцією, що вони не здатні жити в природних угрупованнях, тобто це рослини, які живуть лише в умовах, створених людиною.