Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Фізична географія України. Передмова

Фізична карта України

Юні друзі! Багата і розмаїта природа України. Зачаровують своєю красою безкраї степові рівнини півдня, зелені лісові масиви Карпат і Полісся, голубі плеса волинських та північнокримських озер і причорноморських лиманів, блакитні стрічки Дніпра і Дунаю та інших річок. За розмірами території наша країна посідає перше місце серед країн Європи. У нас найбільші в світі масиви родючих чорноземів, великі запаси цінної мінеральної сировини, унікальні рекреаційні ресурси Причорномор'я, Приазов'я, Українських Карпат.

Різноманітність природи географічних регіонів, зв'язок і взаємозалежність її компонентів власне і вивчає фізична географія України. Завдання цього вивчення — відповісти на запитання, як краще використати природні багатства, щоб вони не бідніли, щоб не зникли ліси, не втратили родючості ґрунти, не висохли річки, як відновити порушене природне середовище.

Фізична географія України тісно пов'язана із землезнавством, геологією, біологією, екологією та іншими галузями знань. Ця наука користується матеріалами з історії нашої держави, а також економічної і соціальної географії.

Підручник складається з чотирьох розділів. У першому — характеризуються кордони країни, дається оцінка її географічного положення. У другому — розкривається історія вивчення території держави від найдавнішого часу до наших днів, а також дослідження українських географів у зарубіжних країнах. У третьому розділі висвітлюються окремі компоненти природи (геологія, рельєф, клімат, води, ґрунти, рослинність і тваринний світ тощо), дається господарська оцінка природним умовам і природним ресурсам, розкривається вплив господарської діяльності людини на довкілля, заходи з охорони природи. У четвертому — розглядаються природно-територіальні комплекси (фізико-географічні зони, підзони, провінції і т.д.), характеризується природно-заповідний фонд України.

Бажаючі розширити і поглибити свої знання знайдуть у підручнику відомості краєзнавчого характеру, у яких йдеться про важливі історичні події, пов'язані з певними фізико-географічними територіями.

У підручнику використано новий фактичний матеріал; текст проілюстровано картами, фотографіями, слайдами, таблицями. Наприкінці кожного параграфа наведено контрольні завдання і запитання для самостійної роботи.

Для поглиблення теоретичних знань і набуття практичних навичок треба використовувати додатковий матеріал, наведений у кінці підручника, а також карти географічних атласів, контурні карти, робочі зошити. Допитливим стануть у пригоді статистичні довідники, енциклопедичні словники та інші довідкові матеріали.

Основні терміни та визначення пояснено в тексті, а також у словничку, що додається.