Заставний Ф.Д.
Фізична географія України

Словник основних географічних термінів і понять. З-О

Зандри
хвилясті рівнини, водно-льодовикові форми рельєфу, утворені поблизу краю льодовика пісками, гравієм, галькою.
Западина
в тектоніці — опущена або прогнута ділянка в земній корі, заповнена потужною товщею осадових порід;
в геоморфології — зниження в рельєфі різної форми і походження.
Затон
довга непроточна затока, частина річки чи озера, відокремлена від основного річища косою; природна або штучна річкова акваторія, захищена від течії і льодоходу, призначена для відстою і ремонту суден.
Землезнавство
розділ фізичної географії, що вивчає і описує Землю в цілому.
Зональність географічна
широтна зміна природних умов. Добре виражена на порівняно великих територіях, зокрема в Україні.
Імла
сухий туман, приземна частина атмосфери, насичена дрібнодисперсними твердими часточками пилу, диму, кіптяви.
Інсоляція
приплив сонячної радіації (випромінювання) на земну поверхню.
Інтрузія
процес проникнення магми в товщу земної кори.
Інфільтрація
просочування, проціджування поверхневих вод у ґрунт крізь капіляри, шпари тощо.
Карбонати
солі вугільної кислоти. У природі трапляються в осадово-морських відкладах. Карбонати кальцію утворюють величезні товщі вапняків і доломітів. Багато які карбонати — це руди металів: заліза, свинцю, марганцю.
Каньйон
глибока вузька річкова долина (ущелина) з високими стрімкими схилами і вузьким дном.
Кари
ерозійні форми рельєфу, невеликі заглиблення льодовикового походження в горах.
Карри
поверхневі карстові форми рельєфу, що переважно виникають на поверхні розчинних гірських порід внаслідок дії на них атмосферних опадів (дощів).
Карст
комплекс явищ, пов'язаних з розчиненням гірських порід водою; розвивається у вапняках, гіпсах, ангідритах, солях та інших розчинних породах. У результаті карстових процесів утворюються своєрідні форми рельєфу (лійки, печери). Від назви плато Карст на Балканському півострові.
Кварц
мінерал класу оксидів і гідрооксидів. Чистий кварц безбарвний, прозорий (гірський кришталь), залежно від домішок набуває чорного (моріон) та інших відтінків.
Кварцит
метаморфічна гірська порода світло-сірого кольору, яка майже повністю складається з кварцу, утворилася з пісковика; шарувата.
Кислі ґрунти
ґрунти, що мають кислу реакцію ґрунтового розчину через вміст у них кислот (підзолисті, заболочені). Для зниження кислотності ґрунт вапнують.
Кліматологія
наука про клімат, вивчає причини і особливості виникнення різних кліматичних умов на Землі в цілому і в окремих її частинах, розподіл типів кліматів на Землі, зміни клімату в минулому і в сучасну епоху.
Коефіцієнт зволоження
відношення кількості атмосферних опадів до величини випаровуваності за певний період.
Коефіцієнт стоку
відношення величини об'єму стоку або шару стоку до кількості опадів, що випали на площу водозбору і зумовили виникнення стоку.
Коксівне вугілля
кам'яне вугілля, придатне для отримання металургійного коксу.
Криптозой, докембрій
найдавніший етап, що становить 6/7 історії розвитку земної кори.
Кряж
вузька видовжена височина з м'якими, округлими обрисами вершин (згладжений рельєф). Це залишки гірських систем, що зазнали денудації і наступного підняття під впливом тектонічних рухів.
Ксерофіти
рослини, пристосовані до життя в посушливих умовах (степ, пустеля).
Куести (косогори)
гірські пасма й уступи в рельєфі, в яких один схил короткий і стрімкий, а інший — довгий і пологий. Поширені в Кримських горах.
Лабрадорит
гірська порода, що складається переважно з лабрадору; сірувато-білого, темно-сірого або майже чорного кольору. Використовується як будівельний та облицювальний матеріал.
Лабрадор
мінерал класу силікатів, білого або сірого кольору. Використовується у будівництві. Від назви півострова Лабрадор.
Лагуна
мілководна частина моря, відділена від нього вузькою смугою суходолу або сполучена з ним вузькою протокою (протоками).
Левада
прирічкова, переважно заплавна низовина, вкрита трав'яною рослинністю чи деревами.
Літораль
узбережна зона морського дна, яка під час припливу затоплюється, а під час відпливу — осушується.
Лощина (видолинок, виярок)
неглибоке (до 15 м) видовжене пониззя ерозійного характеру.
Меандр
крутий вигин річища річки, спричинений циркулюванням води в річковому потоці. Характерний для рівнинних річок.
Межень
найнижчий рівень води в річці. У більшості річок настає влітку після цілковитого спаду весняних вод.
Меліорація
система заходів, спрямованих на збереження та поліпшення ґрунтів (зрошення, осушення, знесолення промиванням тощо) з метою підвищення їхньої родючості.
Мергель
м'яка глинисто-карбонатна (доломітова) порода. В Україні значно поширена. Використовують у будівництві, цементній промисловості.
Метаморфізм
перетворення гірських порід під дією внутрішніх процесів у земній корі; процес істотної зміни їхніх властивостей (мінерального складу, твердості, структури тощо) під дією певних чинників (температури, тиску тощо) без значної зміни їхнього хімічного складу.
Мікроклімат
клімат приземного шару повітря невеликої території, відмінний від навколишнього (лісова галявина, поле, міський майдан тощо).
Могила
невисока крутосхила гора, переважно складена з кам'яних порід. Такі могили поширені в Приазов'ї. Могили в центральній і причорноморській частинах — переважно культові споруди докняжих часів для захоронення.
Моніторинг навколишнього середовища
система спостереження і контролю за природними та природно-антропогенними комплексами, а також процесами, що проходять у них, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища.
Неотектонічні рухи
молоді в геологічному вимірі рухи Землі (в неоген-антропогеновий період). В Україні вони були найінтенсивнішими в Карпатах, Кримських горах, на Поділлі, де тривають і досі.
Ноосфера
оболонка Землі, в якій виявляється вплив людини на структуру і хімічний склад біосфери; якісно новий стан біосфери, за якого діяльність людини є вирішальною передумовою її розвитку.
Ожеледиця
шар льоду на земній поверхні, що утворюється після дощу або відлиги при температурі повітря 0°С -5°С.
Ожеледь
шар щільного льоду, що утворюється на поверхні землі та предметах внаслідок намерзання переохолоджених крапель дощу чи мряки.
Опал
мінерал класу силікатів, переважно білого або сірого кольору. Опал — дорогоцінний камінь.
Опілля
в Україні лісостеповий ландшафт з вузькими, вкритими лісом платоподібними височинними поверхнями, розораними долинами.
Опока
пориста кремнисто-глиниста міцна осадова порода від світло-сірого до майже чорного кольору.
Орогенез
горотворення; сукупність процесів виникнення і розвитку гір.
Орографія
наука про взаєморозміщення різних форм рельєфу (гірських хребтів, височин, річкових долин тощо).
Останці
ізольовані, порівняно невеликі підняття, окремі височинні території, що є залишками зруйнованої процесами денудації колись більш високої поверхні.